Zmiana ustawy o broni i amunicji stała się prawem

Stało się, PiS zmienił ustawę o broni i amunicji. Zmiany dokonano w ustawie której tytuł brzmi: ustawa z dnia 26.01.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. Ustawa ta zmienia również ustawę o broni i amunicji. Zmiana tej ustawy ma dobre i komiczne akcenty.

Zaczynam od dobrych stron tej ustawy.

Po pierwsze zmieniono zapis w ustawie o broni i amunicji, który wprowadzał obowiązek przedkładania orzeczenia lekarskiego i psychologicznego organom dzielnej polskiej policji, które zajmują się pozwoleniami na broń. PiS durny zapis wprowadził 5 lat temu, PiS durny zapis zniósł w omawianej ustawie. Na tym mniej więcej polega socjalizm. To tworzenie problemów i dzielne ich pokonywanie.

Art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 26.01.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych stanowi: w art. 15 w ust. 4 wyrazy „art. 10 ust. 2 pkt 1–3” zastępuje się wyrazami „art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2”;. Czyli teraz art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji będzie miał brzmienie:

Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 i że nie może dysponować bronią, lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

W art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy o broni i amunicji mowa jest o pozwoleniu na broń do ochrony osobistej i do ochrony osób i mienia. Poprzednio byli obowiązkiem przedkładania badań co 5 lat objęci także myśliwi. Już nie są. Jest to pozytywna zmiana, nie ma co do tego wątpliwości.

Druga zmiana pozytywna, chociaż uważam, że nie będzie miała istotnego praktycznego znaczenia, to zmiana wynikająca z art. 10 pkt 6 ustawy z dnia 26.01.2023 r. o zmianie ustaw w celu likwidowania zbędnych barier administracyjnych i prawnych. W przepisie tym do art. 47 ustawy o broni i amunicji dodano kolejny ustęp, o brzmieniu: 2. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

Art. 47 ustawy o broni i amunicji teraz będzie miał brzmienie:

Art.  47.1 Zatwierdzenie regulaminu strzelnicy następuje w drodze decyzji administracyjnej wydawanej przez właściwego wójta, burmistrza (prezydenta miasta).

2. Do postępowania w sprawie zatwierdzenia regulaminu strzelnicy stosuje się przepisy działu II rozdziału 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803).

Dział II, rozdział 14 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, to przepisy o postępowaniu uproszczonym:

Rozdział 14 Postępowanie uproszczone

Art.  163b§1 Organ administracji publicznej załatwia sprawę w postępowaniu uproszczonym, jeżeli przepis szczególny tak stanowi.

§2. Postępowanie uproszczone może dotyczyć interesu prawnego lub obowiązku tylko jednej strony, jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej. Przepisu art. 62 nie stosuje się.

§3. W sprawie rozpoznawanej w postępowaniu uproszczonym stosuje się przepisy o milczącym załatwieniu sprawy, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej.

Art.  163c§1. W postępowaniu uproszczonym strona może wnieść podanie z wykorzystaniem urzędowego formularza, w którym wskazuje okoliczności mające znaczenie dla sprawy oraz przedstawia dowody wraz z żądaniem wszczęcia postępowania.

§2. Urzędowy formularz zawiera pouczenie o treści § 4.

§3. (uchylony).

§4. W sprawie wszczętej na skutek podania złożonego z wykorzystaniem urzędowego formularza nie jest dopuszczalne późniejsze zgłaszanie przez stronę nowych żądań.

Art. 163d. Jeżeli uwzględnienie nowych okoliczności powołanych przez stronę w toku postępowania jest istotne dla wyniku tego postępowania, a ich uwzględnienie doprowadzi do jego przedłużenia, organ administracji publicznej w dalszym ciągu prowadzi postępowanie z pominięciem przepisów niniejszego rozdziału, o czym niezwłocznie informuje stronę.

Art.  163e§1. Postępowanie dowodowe jest ograniczone do dowodów zgłoszonych przez stronę, łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania, oraz dowodów możliwych do ustalenia na podstawie danych, którymi dysponuje organ prowadzący postępowanie.

2. W sprawach rozpoznawanych w postępowaniu uproszczonym nie stosuje się przepisu art. 81.

Art.  163f. Uzasadnienie decyzji wydanej w postępowaniu uproszczonym może ograniczać się do wskazania faktów, które organ administracji publicznej uznał za udowodnione, oraz przytoczenia przepisów prawa stanowiących podstawę prawną decyzji.

Art.  163g. Postanowienia wydane w postępowaniu uproszczonym można zaskarżyć tylko w odwołaniu od decyzji, z wyjątkiem postanowień wydanych po wydaniu decyzji, postanowień o zawieszeniu lub odmowie podjęcia zawieszonego postępowania oraz postanowień, w odniesieniu do których możliwość ich zaskarżenia przewidują przepisy szczególne.

Być może zamierzeniem pisowskich kacyków, którzy tą zmianę wprowadzali było to, aby łatwiej było uzyskać zatwierdzenie regulaminów strzelnic. To rozumiem, ale obawiam się, że wcale te oczekiwania się nie spełnią. Problemem nie jest procedura postępowania. Problemem jest niejasność przepisów, w skutek czego urzędnicy domagają się wypełnienia przez ubiegających się o zatwierdzenie regulaminu strzelnicy, przeróżnych przepisów prawa budowlanego. Pisowskie kacyki mając pełnię władzy i pana prezydenta Dudę jako notariusza, który wszystko im podpisuje, nie są w stanie zrobić niczego porządnie. No ale na tym właśnie polega socjalizm.

Trzecia zmiana, którą można uznać za pozytywną, to wprowadzenie do art. 16 ust. 3 ustawy  o broni i amunicji reguły, która wprowadza maksymalną odpłatność za egzamin nie wyższą niż 20% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Na dzisiaj minimalne wynagrodzenie za pracę to 3490 zł, a więc maksymalna odpłatność za egzamin to 698 zł to mniej niż stawki obowiązujące dotychczas. Niech będzie, że to pozytywne.

Jest jeszcze jedna drobna zmiana, która polega na tym, że staż w klubie strzeleckim, uprawniający do przystąpienia do egzaminu na patent strzelecki nie może być dłuższy niż miesiąc. Niech będzie, że to zmiana na korzyść. Polski związek sportowy nie może warunkować dopuszczenia do egzaminu na patent, dłuższym niż miesięcznym członkostwem osoby wnioskującej o dopuszczenie do egzaminu w klubie posiadającym licencję tego związku. Aktualnie to trzy miesiące. No więc teoretycznie będzie szybciej można przystąpić do egzaminu na patent.

Moim zdaniem na tym kończą się pozytywne zmiany w ustawie o broni i amunicji. Najważniejsza zmiana, największe dokonanie pisowskich kacyków z tej ustawy wcale nie jest czymś pozytywnym. Moim zdaniem oczywiście. Gdy procesowano tą ustawę w sejmie, zmianę tą nazwałem tworzoną w myśl idei faszystowskiej i to zdanie zachowuję.

Z punktu widzenia mojego, czyli zwykłego cywilnego obywatela, którego coraz bardziej dociska opresyjne pisowskie, narodowo-socjalistyczne państwo, zmiana polegająca na tym, że żołnierze i funkcjonariusze, którzy są na usługach lub w służbie pisowskiego reżimu, a tak to dzisiaj oceniam, będą mieli właściwie swobodny dostęp do broni, nie jest zmianą pozytywną. Obawiam się takiej sytuacji, że rośnie przewaga funkcjonariusza i żołnierza nad obywatelem, bo mam w pamięci to z jakiego powodu mądrzy Amerykanie napisali Drugą Poprawkę. Nikt mnie nie przekona, że u nas nie może się powtórzyć ktoś taki jak Jaruzelski, kto czołgi i wojsko wyśle na Polaków w imię jakieś swojej obłąkanej idei prawdziwej Polski dla prawdziwych Polaków. W przypadku tworzenia państwa narodowo-socjalistycznego, obawiam się tego szczególnie mocno.

To zmiana, która w moich myślach, wywołuje skojarzenia z maksymą, jak na poniższej grafice. Gdyby ktoś chciał przeczytać uzasadnienie mojego zdania, że tak tworzy się faszystowskie państwo, odsyłam do wpisu pt. Wkrótce zmiana ustawy o broni i amunicji, w myśl idei faszystowskiej.

W art. 10 ustawy o broni i amunicji dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

3a. Za ważną przyczynę posiadania broni dla pozwolenia na broń do celów ochrony osobistej, osób i mienia uważa się także chęć wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej zadeklarowaną przez funkcjonariusza Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Służby Celno-Skarbowej, Służby Więziennej, funkcjonariusza innej państwowej formacji uzbrojonej oraz żołnierza zawodowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli posiada przydzieloną mu broń służbową, a także osobę pełniącą terytorialną służbę wojskową co najmniej dwa lata.

Kilka zdań na temat konsekwencji tego przepisu. Pierwsze co mnie zastanowiło to to, jaką broń będą mogli otrzymać beneficjenci pozwolenia, z taką ważną przyczyną. Wskazana, nowa, ważna przyczyna będzie uzasadniała wydanie pozwolenia na broń do celów: 1/ ochrony osobistej lub 2/ osób i mienia.

W przypadku gdyby funkcjonariusz lub żołnierz wystąpił o pozwolenie do celów ochrony osobistej, uzasadniając to chęcią wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, będzie mógł otrzymać pozwolenie na broń opisaną w art. 10 ust. 4 pkt 1 ustawy o broni i amunicji, tj: broni palnej: bojowej, gazowej, alarmowej w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, miotaczy gazu obezwładniającego.

Tak sobie myślę, że jeżeli broń krótka (pistolet lub rewolwer) lub te wszystkie gadżety wymienione w przepisie mają wypełniać huczne hasło wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, to ja się nieco dziwię. W przypadku żołnierzy i funkcjonariuszy, którzy by chcieli wzmacniać potencjał obronny Rzeczypospolitej Polskiej, to chyba najlepszy byłby jaki karabin? Może się mylę, ale takie mi myśli przychodzą do głowy.

No dobra, jest drugi możliwy, z powodu istnienia omawianej ważnej przyczyny, rodzaj pozwolenia na broń palną, tj. pozwolenie na broń do celów: ochrony osób i mienia. W tym przypadku zgodnie z art. art. 10 ust. 4 pkt 2 ustawy o broni i amunicji, beneficjent takiego pozwolenia może otrzymać pozwolenie na broń jak wyżej a ponadto pozwolenie na pistolety sygnałowe, pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm, strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12, karabinki samoczynnye o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. No i tu już się robi ciekawie.

Robi się ciekawie gdyby nie przepis art. 10 ust 5 ustawy o broni i amunicji, który stanowi, że pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość.

Co prawda przepis uważam, za brzmiący idiotycznie, ale sądy administracyjne dokonały takiej jego władni, że zgodnie z dyspozycją art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o broni i amunicji pozwolenie na broń nie może być wydane na broń szczególnie niebezpieczną w postaci samoczynnej broni palnej, zdolnej do rażenia celów na odległość (Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia14 marca 2017 r. II SA/Wa 1823/16). Właściwie dziękuję za uwagę, to załatwia wszystko.

Sumując. Na podstawie pozwolenia na broń do celów ochrony osób i mienia z powodu ważnej przyczyny polegającej na chęci wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, będzie można posiadać: broń palną bojową, gazową, alarmową w postaci pistoletów lub rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach od 6 mm do 12 mm, przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, miotacze gazu obezwładniającego, pistolety sygnałowe, strzelby powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12. A contrario, nie będzie można posiadać karabinków samopowtarzalnych (dla laików uwaga – to coś innego niż samoczynne), a nawet karabinów powtarzalnych.

Moim zdaniem ta cała regulacja jest dosłownie gówno warta. No jak można stworzyć przepisy, w hucznym celu wzmocnienia potencjału obronnego Rzeczypospolitej Polskiej i nie pozwolić na tej podstawie posiadać nawet karabinka samopowtarzalnego, o powtarzalnym już nie wspomnę. To przecież szczyt głupoty i niekompetencji i beka zwyczajna. 🙂

Gdy dodam do tego, że właściwie każdy żołnierz będzie musiał zdawać egzamin z zakresu posługiwania się bronią, bo co do zasady żołnierz nie ma przydzielonej broni krótkiej, a tylko ten fakt może go zwolnić z egzaminu na podstawie art 16 ustawy. Żołnierze terytorialnej służby wojskowej nie mają przydzielonej broni wcale, dostają tylko na ćwiczenia. Gdy przybędą z podaniami o pozwolenie będą musieli zdawać egzaminy.

Teraz będą pisowskie kacyki opowiadać w telewizorach jak to oni dbają o obronność państwa. Jak zwykle ładne hasła, puste w treści. Czytam ustawy i śmieję się sam do siebie. Jakie durne prawo tworzą pisowskie kacyki. Czy jest coś co ci niekompetentni ludzie potrafią zrobić dobrze? Jest, jest, no oczywiście jak można nie wiedzieć. Oni dobrze potrafią okradać pracujących ludzi podatkami, daninami, składkami do ZUSu, oraz tworzyć absurdalną biurokrację.

Dziękuję za uwagę.

Uzupełnienie.

Z uwagi na treść art 18 ust. 4 ustawy o broni i amunicji, o treści: Właściwy organ Policji może cofnąć pozwolenie na broń, jeżeli ustały okoliczności faktyczne, które stanowiły podstawę do jego wydania, pozwolenie na broń z powodu ważnej przyczyny jak powyżej, może być cofnięte w przypadku gdy osoba je posiadająca przestanie być żołnierzem lub funkcjonariuszem. To pozwolenie na czas pełnienia służby w formacjach opisanych w przepisie.

Tak sobie pomyślałem, że ta ustawa to taki nie za częsty przypadek uprzywilejowywania żołnierza i funkcjonariusza, w życiu cywilnym. Tak było za komuny. Tak moim zdaniem tworzy się państwo faszystowskie (od czczenia państwa – najpierw państwo, faszystowskie państwo to takie, które przenika nie tylko wszystkie sfery publicznego, ale i prywatne życie jednostek), a w faszystowskim państwie wszystko co państwowe jest lepsze, uprzywilejowane, bo uwielbiane przez władzę. Ze smutkiem to piszę, bo nie chcę takiej Polski, gdzie żołnierz i funkcjonariusz w życiu cywilnym jest uprzywilejowany z uwagi na swoją służbę.