MSWiA chce usunąć ze stanowisk kierowniczych byłych milicjantów.

Po wiadomości o planach Minister Sportu i Turystyki Witolda Bańki wprowadzenia zakazu sprawowania funkcji członka zarządu w polskim związku sportowym przez byłych funkcjonariuszy organów bezpieczeństwa państwa PRL, a także obowiązek składania oświadczeń lustracyjnych, pojawiła się informacja jeszcze ważniejsza. Jak podaje wPolityce policjanci, którzy zajmują kierownicze stanowiska, a swoją służbę rozpoczęli jeszcze w Milicji Obywatelskiej, mogą stracić posady. Decyzja ta miałaby dotyczyć komendantów i naczelników wydziałów w całym kraju. Czystka nie ominie również tych funkcjonariuszy, którzy zostali powołani na wysokie funkcje już za czasów obecnego rządu.

Jeżeli nie są to jedynie słowa, a słowa przemienią się w fakty, będzie to zmiana na którą Polska 27 lat czekała.

Przekształcenie MO na Policję odbyło się w taki sposób (przepisy przejściowe ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji):

Art.  149.  1. Z chwilą rozwiązania Milicji Obywatelskiej jej funkcjonariusze stają się policjantami. 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do tych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej, którzy do dnia 31 lipca 1989 r. byli funkcjonariuszami Służby Bezpieczeństwa. 

3. Minister Spraw Wewnętrznych, w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, nada odpowiednie stopnie policyjne policjantom, którzy do tego czasu zachowują dotychczasowe stopnie Milicji Obywatelskiej. 

Art.  150.  

1. Dotychczasowi funkcjonariusze Milicji Obywatelskiej lub Służby Bezpieczeństwa, którzy podejmą służbę w Policji albo zostaną zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zachowują odpowiednio ciągłość służby lub zatrudnienia. 

2. Minister Spraw Wewnętrznych może funkcjonariuszowi o szczególnych kwalifikacjach, zajmującemu stanowisko w służbie zdrowia podległej Ministrowi Spraw Wewnętrznych, przedłużyć okres stosowania przepisów o Policji w zakresie stosunku służbowego i wynikających z niego praw i obowiązków oraz przepisów o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji oraz ich rodzin na czas nieprzekraczający dnia 31 grudnia 1991 r.

Art.  151. 

1. Funkcjonariusze zwolnieni ze służby w Milicji Obywatelskiej, którzy nie podejmą służby lub pracy w jednostkach organizacyjnych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych, zachowują uprawnienia przewidziane dla funkcjonariuszy zwolnionych ze służby na podstawie art. 41 ust. 2 pkt 5, chyba że nabyli uprawnienia do zwolnienia ze służby na korzystniejszych warunkach.

2. Funkcjonariusze, o których mowa w ust. 1, nabywają prawo do dodatku wyrównawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 1990 r. Nr 4, poz. 19 i Nr 10, poz. 59).

3. Wydatki z tytułu wypłaty zwolnionym funkcjonariuszom dodatków wyrównawczych są pokrywane ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.

Art.  152. 

Z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy ustaje członkostwo w partiach politycznych tych policjantów, którzy do takich organizacji dotąd należeli.

Art.  153. 

Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o “Milicji Obywatelskiej” i “funkcjonariuszach Milicji Obywatelskiej”, należy przez to rozumieć “Policję” i “policjantów”.

Art.  157. 

1. Traci moc ustawa z dnia 31 lipca 1985 r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej (Dz. U. Nr 38, poz. 181 oraz z 1989 r. Nr 34, poz. 180 i Nr 35, poz. 192), w części dotyczącej Milicji Obywatelskiej. 79

2. Do czasu wydania przepisów wykonawczych przewidzianych w ustawie pozostają w mocy przepisy dotychczasowe, jeśli nie są sprzeczne z niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 1 rok.

3. Przepisy art. 75 obowiązują do czasu odmiennego uregulowania zasad organizacji, funkcjonowania i finansowania służby zdrowia.

Art.  158. 

Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

 

W taki bezbolesny ogromna większości milicjantów i esbeków zamieniła się w policjantów demokratycznej Polski. Przyjęta została fikcja prawna, że to ustawa sprawia nieskazitelną postawę moralną i patriotyczną. Z dniem wejścia w życie ustawy o Policji (10 maja 1990 r.) art. 25 stanowił, że policjantem mógł być tylko ten  kto ma nieskazitelną postawę moralną i patriotyczną. Ci sami, którzy do 9 maja 1990 roku mieli wysoką socjalistyczną ideowość, dający rękojmię należytego wykonywania obowiązków ochrony socjalistycznego państwa, stali się obrońcami demokracji w Polsce. Tak oto ustawa zapewniła, że byli milicjanci i esbecy z dniem wejścia w życie ustawy nabrali nieskazitelnej postawy moralnej i patriotycznej, a utracili wysoką socjalistyczną ideowość i rękojmię należytego wykonywania obowiązków ochrony socjalistycznego państwa (art. 1 ustawy z dnia 31.07.1985r. o służbie funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa i Milicji Obywatelskiej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej). Dotychczas stali na straży socjalistycznej władzy ludowej, a dniu 10 maja zaczęli dbać o demokrację, wolność i swobody Polaków w nowej Polsce. Efekt tej zmiany jest taki, że od 1990 roku dopiero było dwóch komendantów głównych Policji, którzy nie byli milicjantami. A przepraszam o komendancie Działoszyńskim stało napisane na stronie Komendy Głównej Policji, że w Policji służył od 1984 roku.

Na przestrzeni lat z Policji stworzono super-służbę  o gigantycznych uprawnieniach, armię 100 000 policjantów dowodzonych przez byłych esbeków i milicjantów. Umundurowaną i uzbrojoną formację większą w rozmiarach niż Wojsko Polskie. Stworzono armię funkcjonariuszy, w której ponad połowa to oddziały prewencji, nastawione na utrzymywanie w ryzach Polaków. Zastraszać i karać to moim zdaniem faktyczne i niestety obowiązujące wciąż motto Policji i to czas wreszcie zmienić.

W tej fikcji prawnej trwamy aż do dzisiaj i wreszcie jakaś jaskółka na niebie w tej kwestii. Mam nadzieję, że nie na słowach się to skończy, a słowa przerodzą się w czyny. Życzę z całego serca PiS siły na oczyszczenie Policji z byłych milicjantów, to nie jest dobre miejsce dla nich. Moim zdaniem to podstawa naprawy, to zasadnicza rzecz aby z można było zacząć myśleć o stworzeniu z Policji formacji służącej Polakom. Nie chcę słuchać wynurzeń wychowanków byłych milicjantów, że nie Narodowi ślubowali wierną służbę. Czas zerwać z ustawową fikcją, że byli milicjanci z dniem 10 maja 1990 roku nabrali właściwości do służby w Policji dla dobra Polski i Polaków. Fikcja prawna jak by nie była pięknie napisana, będzie tylko fikcją, nie faktem. Niestety powoli, ale na szczęście, jest rozmontowywany okrągłostołowy układ bolków z kiszczakami, poświęcony wódą w Magdalence.

 

 • Mariusz Sienkiewicz

  Byli milicjanci to jedno ich wychowankowie to sprawa druga. Zmiany będą długie a bez mocnej ręki się nie obędzie. Dawni milicjanci byli bezkarni kiedy łamali prawo, teraz jest podobnie. Incydenty z Policjantami po cywilu nagrane niedawno świadczą o tym, że wiele wody w Wiśle upłynie zanim huczne hasło na radiowozach zacznie być prawdą.

 • Witek

  Minęło 27 lat. Ilu jeszcze takich mogło zostać w policji , przy założeniu że policjant przechodził na emeryturę po , o ile pamiętam , 15 latach służby ? Wiele hałasu o nic.

  • pecey

   Jak przechodził po 15 latach to dostawał bodaj 40% emerytury.
   Tak, że każdy chciał minimum 30 lat zrobić, a jak już miał 30 lat to natychmiast przed emeryturą stawał na komisję lekarską, aby znaleźć jakąś chorobę związaną ze służbą. Wtedy odchodził wraz z dodatkiem “chorobowym”

 • vilas

  milicjanci to nie tylko SBecja była ale i kryminalni – pamiętajmy o tym, to raz, a dwa… szumu wiele, a dotyczy to paru generałów i nikogo poza paroma oficerami,
  teraz w 2016 ?
  odtrąbianie sukcesu dekomunizacji w policji ?
  a co da to jak firma nepotyzmem stoi ?
  odtrąbianie sukcesu w mediach, mieszkanie+ (szkoda słów), a zmiany konkretne dla obywateli pracujących, a zmiany dla ofiar przestępstw ?
  sądownictwo jeszcze nie ruszone,
  media ogarnięte smoleńskiem i aborcją, a nowelizacja kodeksu karnego ? a 1066 ? a CETA, TTIP , ACTA, GMO ?
  nie przyjęlismy nachodźców , hurrraaaaaale… ale ale…
  co powiedzial sąd wojewódzki administracyjny w jednym z wyroków… uwaga, że,..
  500+ muslimom się należy, jak będzie mieszkanie plus to też…
  PO robiło 1400 zeta zasiłku (plus mieszkanie) dla imigranta gdy Polak bezrobotny przez 3 czy 6 miesięcy 800 zeta (musząc opłacić czynsz) ja sie pytam o zmiany w tym prawie,
  co mi da że dwu czy trzech oficerów poślą na emeryture, jak stanowiska obsadzone ich dziećmi ? co ? PiS wyda ustawe że ich dzieci też maja polecieć ?
  a co z sądami i prokuraturą ?
  sędzina która skazywała moją matkę w stanie wojennym gdy matka była w Solidarności spokojnie na emeryturę odeszła rok temu jako wiceprezes jednego z sądów, ktoś jej cofnie 15 000 emerytury i da 800 zlotych ?
  dmuchanie w propagandową trąbkę sukcesu pozornego , bo to sukces pozorny,
  usunięcie kilku oficerów ze 100 tysięcy funkcjonariuszy, z których pewnie 1/3 zawdzięcza prace i awanse jedynie powiązaniom rodzinnym , którzy są jedyną grupą która w tym kraju dostaje broń do ochrony osobistej ?

  przypomina to reforme w pewnym urzędzie, gdzie przyszedł gość, który robił wszystko by sprzedać budynek urzędu (zabytek) , niby zmiana władzy , wielkie famfary zmian, gościa zdjeli z dyrektora … pensje zachował, tylko nic nie robi,
  nastał nowy dyrektor i … polityka poprzednika jest kontynuowana,
  co się zmieniło ?
  nazwisko na pieczątce, zamiast 1 pensji dyrektora generalnego są 2 pensje dyrektora generalnego , wiec wiadomo budżet nie jest z gumy, to się pracownikom obcięło
  co mówi nowa władza ? a no mówi o tym jak poprzednicy byli źli,
  tak, poprzednicy byli źli, potwierdzam,
  to się zapytuję – czy poprzednicy za coś zarzuty jakieś mają karne ? nie…
  czy poprzednicy są na bezrobociu lub na zmywaku w UK ? nie…
  to co się zmieniło ? nazwisko na pieczątce, więcej osób z wysokimi pensjami

  Andrzeju szanowny, nie ma się czym cieszyć, naprawdę,
  ustawa o służbie cywilnej skopana – a to clue funkcjonowania państwa po sądach,
  a policja że w 2016 zapada cos co miało by sens ale w 1996 ?
  no i z całym szacunkiem ale stary pies w kryminalnej to wie najwięcej i fakt, że stary pies pałował włamywacza przed 1989 nie powinien być dla niego negatem, bo pałował włamywacza za włam, a nie za politykę,
  wiesz czym można by się cieszyć ?
  jakby prace stracili ci którzy ją dostali i awanse dostali w wyniku nepotyzmu , powiązań rodzinnych, towarzyskich, seksualnych itd.
  co policjanci piszą na temat szkół oficerskich na policyjnych forach wystarczy poczytać,
  cieszyć by można się było jakby sądom i prokuratorom w końcu zrobiono coś by orzekali zgodnie z prawem i moralnością a nie przekręcali sens prawa ,
  cieszyć by się można z kwoty wolnej od podatku a nie mieszkania+ które obejmie i patologię i imigrantów,

 • radekgo

  to przepisy i władza generuje patologie a nie starzy policjanci dowód z 2014
  Były wiceszef MSWiA z nadania PiS próbował wyprzedzić jadące auto (jechała nim rodzina – ojciec z żoną i synem). Zbigniew R. trąbił i mrugał światłami. W końcu udało mu się wyprzedzić. Wtedy zajechał drogę wyprzedzanemu kierowcy, zatrzymał się. R. wysiadł ze swojego auta i miał zacząć strzelać w powietrze. Zatrzymali go zaalarmowani wcześniej funkcjonariusze poruszający się nieoznakowanym wozem. Policjanci zanotowali, że zatrzymany był ubrany w piżamę i kapcie. u zatrzymanego zanitowano 1,6 promila .

  • vilas

   nie chcąc dokładać ale np. afera przystankowa – gdzie burmistrz/prezydent jednego z miast zamówił najdroższe przystanki w historii (nie, nie chodzi o klimatyzowane) tylko wiaty metalowe, takie jak na allegro czy olx się znajdzie za 4000, to on zamówił za 400 000 (być może cena obejmowała też roboty drogowe) ale pośród 100 afer PO czy PSL, to ten decydent nie należał do tych partii ale do PiSu (więc PiS też aferki miał, owszem nie takie i nie tyle, ale też święci nie są)

 • Marek Piszczatowski

  Pojadę klasykiem. Droga policjo. Ja nie chcę Waszej ochrony i Waszego wyciągania mnie z opresji. Ja nie chcę Waszego zapewniania mi bezpieczeństwa. Ja chcę wolności i bynajmniej nie chodzi mi o samodzielne wymierzanie sprawiedliwości, tylko o zwykłą, ludzką obronę przed bandziorem w chwili zagrożenia. Nie jesteście bogami i nie teleportujecie się droga policjo do mnie, gdy moje życie będzie zagrożone. Droga policjo, nie stój nam, obywatelom RP na drodze do zapewnienia sobie i bliskim bezpieczeństwa w pierwszym kontakcie z zagrożeniem. Wy i tak pracy nie stracicie, bo musi w państwie być policja, a zostawcie podstawowe prawa obywatela w spokoju!!! Prawa do obrony siebie i bliskich przed niebezpieczeństwem. Nie odbierajcie nam narzędzi do tejże obrony!!! Ilu jeszcze ludzi musi zostać zgwałconych, zamordowanych, napadniętych, pobitych, czy obrabowanych, żeby państwo zdało sobie sprawę, że obywatel musi mieć prawo do obrony i posiadania odpowiednich narzędzi do tej obrony? Ile jeszcze ofiar pochłonie bandytyzm, nim Wy się obudzicie? Każdy Polak, który myśli o swoim bezpieczeństwie, popiera dostęp do broni i prawo do nieskrępowanej obrony, bez czegoś takiego, jak granica obrony koniecznej.

  • vilas

   kiedy obudzą się europejczycy:

   https://www.reddit.com/r/AskReddit/comments/1f3bok/what_makes_europeans_hate_gypsies_so_much_are/

   poczytaj dyskusję europejczycy vs amerykanie

   amerykanie nie rozumieją jak to możliwe że w europie to możliwe a europejczycy narzekają i jest ich kilkanaście-kilkadziesiąt procent a wg reszty to te kilkanaście procent to źli nietolerancyjni rasiści, bo tu umysłami rządzą koncerny medialne posiadane przez wąską grupkę miliarderów

 • Andrzej Turczyn
 • Pingback: Starzy policjanci-milicjanci protestują przeciwko reformie rządu PiS. | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Odebranie Policji uprawnienia wydawania pozwoleń na broń, to element dekomunizacji Polski. | Andrzej Turczyn()