Zakaz noszenia broni do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich.

Ustawa o broni i amunicji z 1999 roku to obraz ścierania się na przestrzeni czasu dwóch duchów, milicyjno-zamordystycznego oraz liberalnego. Milicyjno-zamordystyczny duch jest objawiany czasami przez Komendę Główną Policji w różnych ustnych lub pisemnych wykładniach i objawieniach woli ustawodawcy. Duch liberalny wynika zaś z wielu nowelizacji przepisów tejże ustawy, także z jej literalnego brzmienia w wielu miejscach. Niestety liberalny duch ustawy wciąż nie może pokonać złego, milicyjno-zamordystycznego ducha. Duch milicyjno-zamordystyczny wciąż panuje nad duchem liberalnym. Trzyma go w zamknięciu. Od czasu do czasu duch liberalny pokazuje swoje oblicze, nieraz płata przeróżne figle milicyjno-zamordystycznemu, złemu dżinowi. Takim żartem z milicyjno-zamordystycznego ducha, jest zakaz noszenia broni posiadanej do celów pamiątkowych i kolekcjonerskich.

Zgodnie z art. 10 ust. 8 ustawy o broni i amunicji Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji. Przypominam, że W rozumieniu ustawy noszenie broni oznacza każdy sposób przemieszczania załadowanej broni przez osobę posiadającą broń (art. 10 ust. 9). Zakaz ewidentny i dość jasny, nie ma wątpliwości co jego obowiązywania!

A co w przypadku gdy zakaz zostanie naruszony? Jakie będą tego konsekwencje? Zakaz wówczas jest skuteczny, gdy jest zagrożony sankcją. Gdy zakaz nie ma sankcji, jego przestrzeganie w istocie jest dobrowolne. Dobrowolne, bo niby przymusowe, ale nie ma jak zmusić do przestrzegania zakazu.

W ustawie o broni i amunicji nie ma żadnej sankcji za naruszenie zakazu noszenia broni posiadanej w oparciu o pozwolenie do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich.

W ustawie o broni i amunicji nie ma przepisu, który pozwalałby np. cofnąć pozwolenie na broń osobie naruszającej zakaz z art. 10 ust. 8 (Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji). W ustawie jest przepis, który nakazuje organowi Policji cofnąć pozwolenie na broń w sytuacji naruszenia zakazu noszenia broni, wprowadzonego w oparciu o art. 10 ust. 7. Zgodnie z art. 18 ust. 1 Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano nie przestrzega warunków określonych w pozwoleniu na broń, o których mowa w art. 10 ust. 7. Art. 10 ust. 7 stanowi: Właściwy organ Policji może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia, co potwierdza się w legitymacji posiadacza broni. Zakaz noszenia broni do celów pamiątkowych i kolekcjonerskich nie wynika z decyzji, a z przepisu ustawy. Zakaz wprowadzony w oparciu o art. 10 ust. 7 może dotyczyć wyłącznie broni posiadanej w celu, który umożliwia jej noszenie z mocy samego prawa. Skoro ustawodawca stwierdza: “może w pozwoleniu na broń ograniczyć lub wykluczyć możliwość jej noszenia”, oznacza to że ten zakaz, na podstawie art 10 ust. 7, może być wprowadzony jedynie w stosunku do broni, co do której zakaz noszenia nie wynika z ustawy – co do której istnieje uprzednie prawo noszenia. Dodatkowo zakaz wprowadzony w oparciu o art. 10 ust. 7 ustawy odnotowuje się w legitymacji posiadacza broni, zaś zakazu wynikającego z art. 10 ust 8 nie odnotowuje się, bowiem jest to zakaz ustawowy, wynikający z powszechnie obowiązującego przepisu prawa.

Spotykałem się w praktyce z decyzjami administracyjnymi – pozwolenie na broń w celu kolekcjonerskim, w których organ Policji przywoływał stwierdzenie o zakazie noszenia. Taki zakaz jednak nie jest wprowadzany na podstawie art. 10 ust. 7 ustawy, a jest jedynie nadgorliwym powieleniem czy przywołaniem przepisu art. 10 ust. 8 ustawy o broni i amunicji.

Noszenie broni do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich nie jest również wykroczeniem z art. 51 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt 10 podlega karze aresztu albo grzywny kto nosi broń, naruszając ograniczenie lub wykluczenie możliwości jej noszenia określone przez właściwy organ Policji w pozwoleniu na broń (…). Przepis ustanawiający wykroczenie odwołuje się wyraźnie do art. 10 ust 7. Na podstawie przepisu art. 10 ust 7 można „ograniczyć lub wykluczyć” do takiego ustanowionego „ograniczenia lub wykluczenia”, odwołuje się art. 51 ust. 2 pkt 10 ustawy o broni i amunicji. Wykroczeniem nie będzie również noszenie broni posiadanej do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich w sytuacji, gdy w decyzji pozwolenie na broń organ Policji nadgorliwie powtórzył zakaz opisany w art. 10 ust. 8. Przepis ustanawia wykroczenie wyłącznie za naruszenie zakazu ustanowionego przez organ Policji, a zakaz z art. 10 ust. 8 (Zabrania się noszenia broni posiadanej na podstawie pozwolenia do celów kolekcjonerskich lub pamiątkowych bez zgody właściwego organu Policji.) nie może być ustawiony przez organ Policji, bowiem jest to zakaz ustawowy. Zdarza się, że zakaz ten jest przywołany czy powtórzony w decyzji administracyjnej, ale nie jest określany przez organ Policji.

Zapewne pojawi się pytanie: czy można stosowanie art. 18 ust. 1 pkt 1 ustawy o broni i amunicji oraz art. 51 ust. 2 pkt 10 stosować przez analogię, albo z uwagi na rozszerzającą wykładnię ustawy, do naruszenia art. 10 ust. 8 ustawy o broni i amunicji?. Byle jaki prawnik odpowie jednoznacznie: NIE! Żadnego przepisu ustanawiającego odpowiedzialność karną, odpowiedzialność za wykroczenia, czy odpowiedzialność innego rodzaju, nie można wykładać rozszerzająco oraz nie można stosować przez analogię. Wszędzie tam, gdzie przepisy prawa ustanawiają konsekwencje karne lub quasi karne, nie może być mowy o analogi czy rozszerzającym rozumieniu. To fundament państwa prawa.

Wiem też, że żaden wielowiekowy dorobek nauki prawa nie może przeszkodzić organom Policji „restrykcyjnego” stosowania ustawy czy zgodnie z „wolą ustawodawcy”. Ja jednak piszę co mi rozum i wiedza podpowiada.

Posiadaczy broni do celów pamiątkowych oraz kolekcjonerskich oczywiście nie zachęcam do noszenia broni, wbrew art. 10 ust 8 ustawy o broni i amunicji. Miło jednak popatrzeć jak duch milicyjno-zamordystyczny napina swoje stare mięśnie. Wygląda to całkiem śmiesznie…

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Noszenie broni, w świetle przepisów ustawy o broni i amunicji.

Przewożenie broni i amunicji środkami transportu publicznego.