Finlandia wnosi zastrzeżenia w sprawie zakazu broni półautomatycznej na terenie UE.

yle-uutiset-fb

Unia Europejska zaproponowała zmianę dyrektywy o  broni palnej w celu ograniczenia nabywania broni przez Internet oraz zakazania niektórych rodzajów broń półautomatycznej do użytku prywatnego. Finlandia wyraziła swoje zastrzeżenia co do działań Komisji Europejskiej wskazując, że rezerwiści obecnie wykorzystują broń półautomatyczną w ćwiczeniach wojskowych.

minfin

Europa próbuje utrudnić drogę broni do rąk terrorystów. Stąd bierze się wezwanie Komisji Europejskiej z 18 listopada do większej koordynacji w podejściu do kontroli używania broni oraz w przeciwdziałaniu nielegalnemu handlowi bronią.

Komisja proponuje poprawienie dyrektywy UE w sprawie broni palnej, która to poprawka miałaby utrudnić nabycie broni w krajach członkowskich UE. Dyrektywa UE definiuje zasady, które należy spełnić, aby nabyć i posiadać broń lub przewozić są do innego kraju UE.

Używanie broni deko, a nawet pistoletów sygnałowych oraz zasady ich obiegu miałyby podlegać ostrzejszym zasadom.

Większość europejskich ministrów spraw wewnętrznych naciska na szybkie przepchnięcie poprawki, działając pod wpływem niedawnych ataków terrorystycznych w Paryżu, które spowodowały śmierć 129 osób.

Dwa państwa wyłamują się

Jednak dwa kraje, Finlandia i Republika Czeska, sprzeciwiają się ostrzejszym przepisom, tłumacząc że w ich efekcie ucierpi ich własna polityka wewnętrzna.

„Popieramy te dyrektywę, mamy jednak  zastrzeżenia związane z narodową polityką obronną, które powinny zostać rozwiązane w toku procesu” powiedział 20 listopada w Brukseli szef MSW Finlandii Petteri Orpo.

Finlandia i Czechy wystosowały swoje zastrzeżenia wobec proponowanych poprawek. Czechy mają długą historię luźnej kontroli w posiadaniu broni obywatele mogą tam nosić broń w ukryciu dla celów osobistego bezpieczeństwa.

Szwecja również wyraziła zastrzeżenia wobec przyjęcia decyzji, która ograniczałaby rodzaje broni używanej w myślistwie, w czym zgadza się z władzami Finlandii.

Orpo: Tego nie da się porównać

Rezerwiści fińscy używają broni półautomatycznej w trakcie kursów utrwalających.

Wszyscy poborowi, którzy ukończyli służbę wojskową w Finlandii przechodzą do rezerwy i muszą odbywać co pewien czas kursy przypominające nabyte umiejętności. Kursy te są zasadniczą częścią szkolenia w czasie pokoju dla Fińskich Sił Obronnych  i mają znaczący wpływ na zdolności obronne kraju.

To, jak ostrzejsze przepisy miałyby wpłynąć na kolekcjonerów broni w Finlandii to kolejny problem. Komisja proponuje, aby kolekcjonerzy podlegali nowemu prawu, jako że uznano ich jako możliwe źródło broni w jej nielegalnym obiegu. Kolekcjonerzy będą mogli nabywać broń palną, ale będą podlegać tym samym przepisom regulującym kwestie pozwoleń i wymagań co osoby prywatne.

“ Omawiane kwestie mają zupełnie inną skalę. Nie chcę pomniejszać wagi tej sprawy (broni dla rezerwistów) dla Finów czy jej obronnego dla kraju aspektu. Należy się tym poważnie zająć.  Należy się tym zając, ale mimo to sprawa walki z terroryzmem jest bardzo ważna” powiedział Orpo.

Myślistwo i ćwiczenia wojskowe

Broń półautomatyczna ładuje się samoczynnie natychmiast po oddanym strzale i pozwala używającemu jej strzelać tak szybko jak szybko można nacisnąć spust, do momentu skończenia się amunicji w magazynku.

Według ministerstwa, rezerwiści używają broni palnej w tzw. ćwiczeniach z praktycznego strzelania, do „ćwiczenia praktycznego strzelania w sytuacjach naśladujących rzeczywiste użycie broni”.

Niektóre rodzaje broni półautomatycznej broni sportowej i strzelb są obecnie dostępne dla myśliwych.

Źródła UE, z którymi skontaktowała się Finnich Broadcasting Company Yle, nie rozumiały z początku użycia broni półautomatycznej do celów łowieckich i nieznana była im sprawa ćwiczeń rezerwistów w Finlandii.

Zastrzeżenia szefa MSW Orpo dotyczyły tylko kwestii obronności Finlandii.

(tłumaczenie P.Machała)

yle-uutiset-fb

The European Union has proposed amending its Firearms Directive to limit online weapon acquisition and ban certain semi-automatic firearms from private use. Finland has registered its reservations about the move with the European Commission, saying that its reservists currently use semi-automatic weapons in their military exercises.

Europe is trying to make it harder for weapons to end up in the hands of terrorists. Hence, the European Commission’s November 18 call for a stronger coordinated European approach to control the use of weapons and fight against the trafficking of firearms.

The Commission proposes amending the EU Firearms Directive to make it more difficult to acquire firearms in the Member States. The EU Firearms Directive defines the rules under which private persons can acquire and possess weapons, as well as the transfer of firearms to another EU country.

Deactivated firearms and even flare guns would also be subject to stricter use and circulation rules as part of the amended directive.

Most of the European Union’s interior ministers have pushed to rush the amendment through, hot on the heels of the recent terrorist attacks in Paris that left 129 dead.

Two not on board

However two countries, Finland and the Czech Republic, oppose the stricter measures, arguing that their unique national policy would be detrimentally affected as a result.

“We support the directive, but we have a national defence-related concern that should be resolved over the course of the process,” said Finland’s Interior Minister Petteri Orpo after the November 20 meeting in Brussels.

Finland and the Czech Republic have both submitted their reservations about the proposed amendments to the EU. The Czech Republic has a long history of permissive gun control, permitting citizens to carry a concealed weapon for self-defense.

Sweden has also said it would have difficulty accepting a decision that would limit the kinds of firearms people can use for hunting, a concern Finland also shares.

Orpo: Apples and oranges

Finnish reservists use semi-automatic weapons in their refresher course training.

All conscripts that have completed military service in Finland are placed in reserve and are required to attend refresher courses from time to time. Refresher courses form an essential part of the peacetime training system of the Finnish Defence Forces and have a significant impact on the country’s defence capability.

How the stricter directive will affect gun collectors in Finland is also a problem. The Commission proposes including collectors in the scope of the law, since collectors have been identified as a possible source of firearms traffic. In the future, collectors will have the possibility to acquire firearms, but would be subject to the same authorisation and declaration requirements as private persons.

“The concerns in question are completely different in scale. I don’t want to downplay the importance of the issue (reservist firearms) for Finns or the national defence aspect; it must be taken seriously. It must be taken care of, but even so, the fight against terrorism is a big concern,” said Orpo.

Hunting and military exercises

Semi-automatic firearms ready themselves for discharge again immediately after firing, allowing the wielder to shoot as quickly as the trigger can be pressed until the weapon runs out of ammunition.

According to the Ministry, reservists use the firearms in so-called practical shooting exercises, for “practical shooting practice in scenarios that mimic real-life weapon use”.

Several semi-automatic sporting rifles and shotguns are also currently available for hunters’ use.

EU sources contacted by the Finnish Broadcasting Company Yle did not initially understand the use of semi-automatic firearms for hunting, and were not familiar with Finland’s reservist operations.

Interior Minister Orpo’s reservation appeal only made mention of Finland’s national defence concern.

fin