Komisja Senacka negatywnie o dyrektywie Komisji Europejskiej.

Komentarz na dzisiaj (27.01.2016 r.) W dniu 27 stycznia 2016 roku w Senacie miało miejsce posiedzenie Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej. Przedmiotem posiedzenia Komisji był wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Jako Prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni zostałem zaproszony na posiedzenie Komisji przez senatora Marka Rockiego.

Download (PDF, 657KB)

Niestety w posiedzeniu Komisji nie mogłem wziąć osobiście udziału. ROMB reprezentował przewodniczący Rady ROMB Jarosław Lewandowski. W posiedzeniu Komisji uczestniczyli również przedstawiciele Rządu. Stanowisko Rządu zostało zaprezentowane w tożsamej treści co na posiedzeniu sejmowej Komisji do Sprawy Unii Europejskiej (SUE). Na posiedzeniu Komisji senackiej, w odróżnieniu do komisji sejmowej, Pan przewodniczący Komisji senator Marek Rocki umożliwił zajęcie stanowiska przedstawicielowi Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni – Jarosławowi Lewandowskiemu.

Senatorem referującym sprawę oraz projekt stanowiska Komisji senackiej był Pan senator Marek Rocki, zarazem przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej, który zaproponował następujący projekt opinii:

 


„Projekt opinii Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu Rzeczpospolitej Polskiej dotyczącej projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni COM (2015) 750 przyjęta na posiedzeniu w dniu 27 stycznia 2016 r.

Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej Senatu RP nie popiera dyrektywy Parlamentu Europejskiego Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającej dyrektywę Rady 91/477/EWG w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni, ponieważ:

Zdaniem Komisji, Komisja Europejska nie zachowała zasady uzasadnionej proporcjonalności pomiędzy restrykcyjnością proponowanych przepisów, a zidentyfikowanymi przez nią zagrożeniami;

Komisja uważa, że propozycje Komisji nie są wynikiem rzetelnej analizy, gdyż prace nad projektem nie były oparte na wiarygodnych danych dotyczących zagrożeń stwarzanych przez różne rodzaje broni.

W uzasadnieniu brak jest dowodów na to, że restrykcje nakładane na legalny, cywilny rynek broni palnej, wpłyną na ograniczenie aktów terroru.

Komisja nie przeprowadził analizy skutków wprowadzenia nowych regulacji

Komisja Spraw Wewnętrznych i Unii Europejskiej podkreśla, że w projekcie nie uwzględniono specyficznych uwarunkowań poszczególnych państw członkowskich i przepisów już funkcjonujących w ich systemach prawnych, w konkretnych przypadkach bardziej surowych niż proponowane przez Komisję.”


 

Projekt został w głosowaniu przyjęty. Komisja Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej dodatkowo postanowiła, że stanowisko zostanie przekazane Rządowi oraz instytucjom europejskim.

Na koniec godzi się napisać tak. Wyrażam wielkie uznanie dla Pana senatora Marka Rockiego za jego postawę w sprawie projektu dyrektywy unijnej. Po pierwsze Pan senator okazał się pierwszym chyba parlamentarzystą, który zaprosił organizację społeczną jaką jest ROMB na posiedzenie Komisji, bez naszego zabiegania o to. To naprawdę znamienny fakt. Pan senator dostrzegł nasze zainteresowanie problemem, co skutkowało zaproszeniem ROMB do udziału w posiedzeniu Komisji. Po drugie Pan senator zaprezentował bardzo rzeczowy projekt opinii Komisji, który w sposób zupełny odpowiada oczekiwaniom społecznym.

Panie Senatorze, jeszcze raz składam Panu wyrazy naszego uznania.

A tu nagranie wideo z posiedzenia komisji:

senatjpg