Deubekizacja w Polskim Związku Strzelectwa Sportowego.

Ministerstwo Sportu i Turystyki przygotowało projekt ustawy o zmianie ustawy o sporcie oraz ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944–1990 oraz treści tych dokumentów. W ustawie o sporcie ma się znaleźć zapis zakazujący zasiadania we władzach związków sportowych byłym funkcjonariuszom i agentom organów bezpieczeństwa PRL. Członek zarządu polskiego związku sportowego, a zatem również Polskiego Związku Strzelectwa Sportowego, nie będzie mógł być osoba, która:

Art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu ma następujące brzmienie:

Art. 5. 1. Organami bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, są:

1) Resort Bezpieczeństwa Publicznego Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego;

2) Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego;

3) Komitet do Spraw Bezpieczeństwa Publicznego;

4) jednostki organizacyjne podległe organom, o których mowa w pkt 1-3, a w szczególności jednostki Milicji Obywatelskiej w okresie do dnia 14 grudnia 1954 r.;

5) instytucje centralne Służby Bezpieczeństwa Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe im jednostki terenowe w wojewódzkich, powiatowych i równorzędnych komendach Milicji Obywatelskiej oraz w wojewódzkich, rejonowych i równorzędnych urzędach spraw wewnętrznych;

6) Akademia Spraw Wewnętrznych;

7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;

8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych oraz podległe mu komórki;

9) Informacja Wojskowa;

10) Wojskowa Służba Wewnętrzna;

11) Zarząd II Sztabu Generalnego Wojska Polskiego;

12) inne służby Sił Zbrojnych prowadzące działania operacyjno-rozpoznawcze lub dochodzeniowo-śledcze, w tym w rodzajach broni oraz w okręgach wojskowych;

13) Główny Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk wraz z wojewódzkimi i miejskimi urzędami kontroli prasy, publikacji i widowisk oraz Główny Urząd Kontroli Publikacji i Widowisk wraz z okręgowymi urzędami;

14) Urząd do Spraw Wyznań oraz terenowe organy administracji państwowej o właściwości szczególnej do spraw wyznań stopnia wojewódzkiego.

2. Do organów bezpieczeństwa państwa, w rozumieniu ustawy, należą także organy i instytucje cywilne i wojskowe państw obcych o zadaniach podobnych do zadań organów, o których mowa w ust. 1.

3. Jednostkami Służby Bezpieczeństwa, w rozumieniu ustawy, są te jednostki Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, które z mocy prawa podlegały rozwiązaniu w chwili zorganizowania Urzędu Ochrony Państwa, oraz te jednostki, które były ich poprzedniczkami.

 

 

Konsultacje międzyresortowe na temat zmiany ustawy o sporcie potrwają do 13 stycznia.

(źródło Radiomaryja.pl bip.msit.gov.pl)


Krótki komentarz. Mam nieodparte wrażenie, że wszelkie związki i organizacje społeczne, które miały zapewniać dostęp do broni, zostały obsadzone w odpowiednim czasie, odpowiednimi ludźmi. Zapewne dotyczy do i PZSS. Komu zostaną w ten sposób pokrzyżowane plany i kto będzie musiał zrezygnować z kandydowania do władz PZSS, tego oczywiście nie wiem.

Pomysł ministerstwa sportu chociaż o dwadzieścia kilka lat spóźniony, jest z całą pewnością bardzo dobry. Ten zaklęty świat dostępu do broni palnej w Polsce wciąż trwa. Polska nie została w odpowiednim czasie odszczurzona od postkomunistycznego towarzystwa. Czechom  się udało odkomuszenie swojego kraju. Dzisiaj Czechy wiodą prym w postkomunistycznej części Europy, w zakresie traktowania dostępu do broni palnej obywateli.