Pistolety maszynowe i karabinki samoczynne na pozwolenie kolekcjonerskie.

W marcu 2015 roku pisałem ze znakiem zapytania Broń palna samoczynna dla kolekcjonerów? Dzisiaj w świetle prawa nie ma już wątpliwości, bo Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie pozytywnie przesądził zasadę. Wnosząc o wydanie pozwolenia na broń palną w celu kolekcjonerskim, nie ma przeszkód w ubieganiu się o prawo do posiadania broni opisanej w art. 10 ust. 4 pkt 7 w zw. z art 10 ust. 4 pkt 2 lit. c) i e) ustawy o broni i amunicji tj. pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.

W uzasadnieniu wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 kwietnia 2016 r. (II SA/Wa 1806/15) sąd ten wprost zanegował rozumowanie organów Policji, stwierdzając:

W wyroku z 5 listopada 2015 r., II OSK 524/14 NSA wskazał, że z treści art. 10 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 2 pkt 6 i art. 10 ust. 4 pkt 7 u.b.i a. wynika ogólna zasada, zgodnie z którą pozwolenie na broń do celów kolekcjonerskich uprawnia do posiadania broni, tj.m.in. pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. Natomiast owszem art. 10 ust. 5 u.b.i a wprowadza określone wyłączenia w wydawaniu pozwoleń na broń, z tymże wyłączenia te dotyczą broni szczególnie niebezpiecznej, ale bez względu na kaliber, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2 tej ustawy, w sytuacji gdy art. 10 ust. 4 pkt 7 w zw. z art. 10 ust. 4 pkt 2 lit. c i e dokładnie precyzuje na jakie konkretnie pistolety maszynowe i karabiny maszynowe mogą być wydawane pozwolenia na broń osobom fizycznym. W takiej sytuacji trudno jest mówić jednoznacznie o ogólnym zakazie wydawania pozwoleń do celów kolekcjonerskich pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. Taką oceną nie kłóci się także brzmienie art. 6 Dyrektywy Rady z dnia 18 czerwca 1991 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni (91/477/EWG), (Dz.U.UE.L z dnia 13 września 1991 r. Nr 256, poz. 51), który nie wyklucza wydawania pozwoleń na tego rodzaju broń.

Wykładnia ta została uczyniona przez WSA w odpowiedzi na pogląd organów Policji, które twierdziły, że wydanie pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim nie jest możliwe na pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm. Zdaniem organów Policji taki zakaz wynika z art. 10 ust. 5 pkt 1 ustawy o broni i amunicji oraz § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzajów broni palnej odpowiadającej kategoriom broni palnej określonym w dyrektywie w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.

Ubieganie się w ramach pozwolenia na broń w celu kolekcjonerskim o przedmiotowe rodzaje broni samoczynnej wiąże się ze zdawaniem egzaminu przed organem Policji. Ewentualnie ze zwolnienia podmiotowego (art. 16 ust. 2 ustawy o broni i amunicji) skorzystać mogą funkcjonariusze Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Celnej, Biura Ochrony Rządu, Służby Więziennej, funkcjonariusze lub pracownicy innych państwowych formacji uzbrojonych. Posiadanie patentu strzeleckiego i licencji PZSS nie zwalnia od egzaminu w zakresie ubiegania się o posiadanie w celu kolekcjonerskim pistoletów maszynowych o kalibrze od 6 mm do 12 mm oraz karabinków samoczynnych o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm.

Na takie jednoznacznie przesądzenie zasady czekało wielu z nas. Podejrzewam, że organy Policji nie będą wcale skore do przestrzegania prawa. Pamiętajcie jednak, że upór społeczny i dążenie do sprawiedliwych rozstrzygnięć potrafi pokonać nawet postpeerelowskie przyzwyczajenia w stosowaniu prawa przez następców MO.

Po uzyskaniu pozwolenia na zakupy zapraszam tu:

Omawiany wyrok WSA do pobrania w formacje .pdf