Interpelacja i odpowiedź na interpelację w sprawie zbiorów łusek gromadzonych przez Policję

Interpelacja nr 10496 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Zgłaszający: Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski

Data wpływu: 22-02-2017

Szanowny Panie Ministrze,

ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2015 r. poz. 1893) wprowadza w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d oraz ust. 5 pkt 2 – aczkolwiek nie wprost, ale w sposób pośredni, co już tylko z formalno-prawnego punktu widzenia jest co najmniej wątpliwe – obowiązek odstrzeliwania 3 nabojów z każdej lufy broni palnej, wprowadzanej do obrotu przez podmioty koncesjonowane, w celu pozyskania łusek, gromadzonych następnie przez organy Policji właściwe w sprawie wydawania pozwoleń na broń.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Ile sztuk łusek liczy łącznie zbiór zgromadzony przez Komendy Wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji, jak jest on ewidencjonowany i w jaki sposób łuski te są przechowywane – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania konkretnych egzemplarzy, odstrzelonych z konkretnego egzemplarza broni?
  2. Ile pieniędzy w skali roku – oraz łącznie w okresie obowiązywania tych przepisów – wydatkuje Policja na utrzymanie przedmiotowego zbioru łusek?
  3. Jakie nakłady pracy (etaty, przydzieleni funkcjonariusze, pracownicy cywilni itp.) są związane z obsługą przedmiotowego zbioru łusek?
  4. Ile razy w skali roku (licząc średnio w okresie obowiązywania przepisów) Policja korzysta z przedmiotowego zbioru łusek, i w jakim trybie się to odbywa?
  5. Ile razy w okresie obowiązywania przepisów zostało wykryte przestępstwo lub została skazana za przestępstwo osoba – wyłącznie na podstawie przedmiotowego zbioru łusek?
  6. Ile razy w okresie obowiązywania przepisów zostało wykryte przestępstwo lub została skazana za przestępstwo osoba – z decydującym lub poszlakowym udziałem dowodowym związanym z przedmiotowym zbiorem łusek?

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na powyższe pytania – w miarę możliwości – wspartych odpowiednimi danymi statystycznymi.

Z poważaniem,

Bartosz Józwiak


Odpowiedź na interpelację nr 10496 w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 07-04-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 10496 Posłów na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka i Pana Tomasza Rzymkowskiego w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1017 z późn. zm.) amunicję sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią oraz dokument potwierdzający nabycie broni w ilości niezbędnej do odstrzelenia 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do sprzedaży.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, że ww. łuski odstrzeliwane z broni palnej przechowywane są w opisanych kopertach, w wyznaczonych w tym celu pomieszczeniach służbowych budynków komend Policji. Do odstrzelonego kompletu łusek załączany jest protokół sporządzany w ramach określonej procedury odstrzału, zawierający dane indentyfikacyjne broni, z której odstrzelono naboje oraz dane osób biorących udział w tej czynności.

Szczegółowe dane dotyczące liczby kompletów łusek, z uwzględnieniem podziału na rodzaje broni, znajdujące się w posiadaniu komend wojewódzkich Policji (KWP) oraz Komendy Stołecznej Policji (KSP) zawarto w poniższej tabeli.

Lp.Rodzaj broniLiczba kompletów łusek
1.myśliwska177.437
2.gazowa54.658
3.bojowa58.750
4.sportowa47.755
5.kolekcjonerska2.647
6.sygnałowa46
7.alarmowa48
Łącznie341.341

Stosownie do informacji uzyskanych z KGP zadania związane z przechowywaniem oraz ewidencjonowaniem ww. łusek realizowane są przez 65 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w całym kraju. Ponadto, w przypadku zwiększenia intensywności prowadzonych odstrzałów i większej liczby pozyskiwanych kompletów łusek – do wykonywania przedmiotowych czynności wyznaczane są dodatkowe osoby. Należy przy tym wskazać, że wymienione osoby realizują także inne obowiązki służbowe, poza wyżej wymienionymi.

Jednocześnie pragnę wskazać, że wydatki związane z przechowywaniem wymienionych łusek nie stanowią odrębnej kategorii i są wliczane do ogólnych kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek Policji.

Przedstawiając powyższe warto dodatkowo nadmienić, że w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (CLKP) prowadzone są zbiory łusek i pocisków, zabezpieczonych na miejscach przestępstw, niezidentyfikowanych z bronią oraz łusek odstrzelonych z broni utraconej. Wymaga wyjaśnienia, że w chwili utraty broni znajdującej się w legalnym posiadaniu, łuski odstrzelone z ww. broni i znajdujące się w zbiorach prowadzonych przez wydziały postępowań administracyjnych KWP/KSP przesyłane są do CLKP celem przechowywania w zbiorach łusek odstrzelonych z broni utraconej, aż do momentu odzyskania broni. Wskazane łuski pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego egzemplarza broni utraconej w przypadku, gdy na zabezpieczonej broni zostały trwale usunięte jej oznaczenia numerowe. W przypadku podejrzenia, że osoba legalnie posiadająca broń mogła jej użyć w celach przestępczych, biegli CLKP lub laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP wypożyczają łuski odstrzelone z danej broni ze zbiorów znajdujących się w ww. wydziałach, w celu przeprowadzenia porównawczych badań identyfikacyjnych z łuskami zabezpieczonymi na miejscu przestępstwa.

Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że w okresie obowiązywania przepisów prawa nakładających wymóg odstrzeliwania nabojów z broni palnej (tj. od dnia 1 lipca 2001 roku), potwierdzono wykorzystanie łusek w kilkunastu przypadkach m.in. w celu ustalenia sprawcy czynu z użyciem broni palnej w toku badań kryminalistycznych oraz w toku wykonywania innych czynności służbowych, w tym ustalenia czy posiadane w zbiorze łuski były odstrzelone z broni określonego kalibru.

W analogicznym okresie biegli CLKP w 85 przypadkach przeprowadzili pozytywną identyfikację łusek zabezpieczonych na miejscach przestępstw i odstrzelonych z broni utraconej, z łuskami odstrzelonymi z broni przekazanej do badań oraz broni znajdującej się w legalnym posiadaniu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Policja nie gromadzi zbiorczych danych dotyczących liczby pozytywnie zakończonych badań identyfikacyjnych łusek przeprowadzonych przez biegłych w laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP oraz informacji dotyczących wykrycia przestępstw na podstawie przedmiotowych zbiorów łusek.

Równocześnie pragnę wskazać, że dane dotyczące liczby osób skazanych na podstawie materiału dowodowego związanego z omawianymi zbiorami łusek pozostają poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i należą do kompetencji Ministra Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu