Interpelacja i odpowiedź na interpelację w sprawie zbiorów łusek gromadzonych przez Policję

Interpelacja nr 10496 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Zgłaszający: Bartosz Józwiak, Tomasz Rzymkowski

Data wpływu: 22-02-2017

Szanowny Panie Ministrze,

ustawa z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1017, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2015 r. poz. 1893) wprowadza w art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d oraz ust. 5 pkt 2 – aczkolwiek nie wprost, ale w sposób pośredni, co już tylko z formalno-prawnego punktu widzenia jest co najmniej wątpliwe – obowiązek odstrzeliwania 3 nabojów z każdej lufy broni palnej, wprowadzanej do obrotu przez podmioty koncesjonowane, w celu pozyskania łusek, gromadzonych następnie przez organy Policji właściwe w sprawie wydawania pozwoleń na broń.

W związku z powyższym proszę o odpowiedź na następujące pytania:

  1. Ile sztuk łusek liczy łącznie zbiór zgromadzony przez Komendy Wojewódzkie i Komendę Stołeczną Policji, jak jest on ewidencjonowany i w jaki sposób łuski te są przechowywane – ze szczególnym uwzględnieniem możliwości pozyskania konkretnych egzemplarzy, odstrzelonych z konkretnego egzemplarza broni?
  2. Ile pieniędzy w skali roku – oraz łącznie w okresie obowiązywania tych przepisów – wydatkuje Policja na utrzymanie przedmiotowego zbioru łusek?
  3. Jakie nakłady pracy (etaty, przydzieleni funkcjonariusze, pracownicy cywilni itp.) są związane z obsługą przedmiotowego zbioru łusek?
  4. Ile razy w skali roku (licząc średnio w okresie obowiązywania przepisów) Policja korzysta z przedmiotowego zbioru łusek, i w jakim trybie się to odbywa?
  5. Ile razy w okresie obowiązywania przepisów zostało wykryte przestępstwo lub została skazana za przestępstwo osoba – wyłącznie na podstawie przedmiotowego zbioru łusek?
  6. Ile razy w okresie obowiązywania przepisów zostało wykryte przestępstwo lub została skazana za przestępstwo osoba – z decydującym lub poszlakowym udziałem dowodowym związanym z przedmiotowym zbiorem łusek?

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o przedstawienie odpowiedzi na powyższe pytania – w miarę możliwości – wspartych odpowiednimi danymi statystycznymi.

Z poważaniem,

Bartosz Józwiak


Odpowiedź na interpelację nr 10496 w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 07-04-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 10496 Posłów na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka i Pana Tomasza Rzymkowskiego w sprawie ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym uprzejmie przedstawiam, co następuje.

Zgodnie z art. 30 ust. 2 pkt 3 lit. d ustawy z dnia 22 czerwca 2001 r. o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 1017 z późn. zm.) amunicję sprzedaje się przedsiębiorcom, którzy przedłożą koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu bronią oraz dokument potwierdzający nabycie broni w ilości niezbędnej do odstrzelenia 3 nabojów z każdej lufy egzemplarza broni palnej przeznaczonej do sprzedaży.

Z informacji przekazanych przez Komendę Główną Policji (KGP) wynika, że ww. łuski odstrzeliwane z broni palnej przechowywane są w opisanych kopertach, w wyznaczonych w tym celu pomieszczeniach służbowych budynków komend Policji. Do odstrzelonego kompletu łusek załączany jest protokół sporządzany w ramach określonej procedury odstrzału, zawierający dane indentyfikacyjne broni, z której odstrzelono naboje oraz dane osób biorących udział w tej czynności.

Szczegółowe dane dotyczące liczby kompletów łusek, z uwzględnieniem podziału na rodzaje broni, znajdujące się w posiadaniu komend wojewódzkich Policji (KWP) oraz Komendy Stołecznej Policji (KSP) zawarto w poniższej tabeli.

Lp. Rodzaj broni Liczba kompletów łusek
1. myśliwska 177.437
2. gazowa 54.658
3. bojowa 58.750
4. sportowa 47.755
5. kolekcjonerska 2.647
6. sygnałowa 46
7. alarmowa 48
Łącznie 341.341

Stosownie do informacji uzyskanych z KGP zadania związane z przechowywaniem oraz ewidencjonowaniem ww. łusek realizowane są przez 65 funkcjonariuszy oraz pracowników cywilnych w całym kraju. Ponadto, w przypadku zwiększenia intensywności prowadzonych odstrzałów i większej liczby pozyskiwanych kompletów łusek – do wykonywania przedmiotowych czynności wyznaczane są dodatkowe osoby. Należy przy tym wskazać, że wymienione osoby realizują także inne obowiązki służbowe, poza wyżej wymienionymi.

Jednocześnie pragnę wskazać, że wydatki związane z przechowywaniem wymienionych łusek nie stanowią odrębnej kategorii i są wliczane do ogólnych kosztów funkcjonowania poszczególnych jednostek Policji.

Przedstawiając powyższe warto dodatkowo nadmienić, że w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji (CLKP) prowadzone są zbiory łusek i pocisków, zabezpieczonych na miejscach przestępstw, niezidentyfikowanych z bronią oraz łusek odstrzelonych z broni utraconej. Wymaga wyjaśnienia, że w chwili utraty broni znajdującej się w legalnym posiadaniu, łuski odstrzelone z ww. broni i znajdujące się w zbiorach prowadzonych przez wydziały postępowań administracyjnych KWP/KSP przesyłane są do CLKP celem przechowywania w zbiorach łusek odstrzelonych z broni utraconej, aż do momentu odzyskania broni. Wskazane łuski pozwalają na zidentyfikowanie konkretnego egzemplarza broni utraconej w przypadku, gdy na zabezpieczonej broni zostały trwale usunięte jej oznaczenia numerowe. W przypadku podejrzenia, że osoba legalnie posiadająca broń mogła jej użyć w celach przestępczych, biegli CLKP lub laboratoriów kryminalistycznych KWP/KSP wypożyczają łuski odstrzelone z danej broni ze zbiorów znajdujących się w ww. wydziałach, w celu przeprowadzenia porównawczych badań identyfikacyjnych z łuskami zabezpieczonymi na miejscu przestępstwa.

Z informacji przekazanych przez KGP wynika, że w okresie obowiązywania przepisów prawa nakładających wymóg odstrzeliwania nabojów z broni palnej (tj. od dnia 1 lipca 2001 roku), potwierdzono wykorzystanie łusek w kilkunastu przypadkach m.in. w celu ustalenia sprawcy czynu z użyciem broni palnej w toku badań kryminalistycznych oraz w toku wykonywania innych czynności służbowych, w tym ustalenia czy posiadane w zbiorze łuski były odstrzelone z broni określonego kalibru.

W analogicznym okresie biegli CLKP w 85 przypadkach przeprowadzili pozytywną identyfikację łusek zabezpieczonych na miejscach przestępstw i odstrzelonych z broni utraconej, z łuskami odstrzelonymi z broni przekazanej do badań oraz broni znajdującej się w legalnym posiadaniu.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że Policja nie gromadzi zbiorczych danych dotyczących liczby pozytywnie zakończonych badań identyfikacyjnych łusek przeprowadzonych przez biegłych w laboratoriach kryminalistycznych KWP/KSP oraz informacji dotyczących wykrycia przestępstw na podstawie przedmiotowych zbiorów łusek.

Równocześnie pragnę wskazać, że dane dotyczące liczby osób skazanych na podstawie materiału dowodowego związanego z omawianymi zbiorami łusek pozostają poza zakresem właściwości Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji i należą do kompetencji Ministra Sprawiedliwości.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu