W Polsce nikt nie wie ile osób posiada broń

Interpelacja nr 12057 do ministra spraw wewnętrznych i administracji w sprawie wskazania, ile osób fizycznych w Polsce posiada pozwolenia na broń. Zgłaszający: Bartosz Józwiak. Data wpływu: 21-04-2017

Szanowny Panie Ministrze!

Komenda Główna Policji corocznie publikuje statystyki określające rodzaj i ilość wydanych pozwoleń na broń, ilość broni zarejestrowanej w określonym celu. Za rok 2016 statystyka została opisana jako „Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń (stan na dzień 31 grudnia 2016 r.)” oraz „Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2016 roku.”

Obserwacja praktyki posiadaczy pozwoleń na broń wskazuje na to, że bardzo częste jest zjawisko polegające na tym, że jedna osoba posiada kilka pozwoleń na broń (np. pozwolenie w celu sportowym, pozwolenie w celu kolekcjonerskim). Udostępnione na stronie internetowej Komendy Głównej Policji statystyki w żaden sposób nie weryfikują tego, ile osób posiada pozwolenia, określając liczbę wydanych pozwoleń na broń (ilość decyzji administracyjnych) jako liczbę osób, którym pozwolenie wydano łącznie oraz w danym roku.

To może wprowadzać w błąd co do faktycznej ilości posiadaczy broni palnej w Polsce. Statystyka zamieszczona na stronie internetowej KGP według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. wskazuje: „Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu” na 197 929, a „Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w 2016 roku” po zsumowaniu daje liczbę 13832. Te liczby w sytuacji posiadania kilku pozwoleń przez jedną osobę absolutnie nie pokazują ilości osób posiadających pozwolenia na broń w Polsce, bowiem może okazać się, że liczba osób posiadających pozwolenia na broń jest mniejsza od liczby wydanych pozwoleń na broń.

Z uwagi na powyższe uprzejmie proszę zatem o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. Ile osób w Polsce posiada pozwolenia na broń według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (uwzględniając jedną osobę posiadającą kilka pozwoleń – decyzji administracyjnych – jako jedną osobę)?

2. Ilu osobom w Polsce w roku 2016 wydano pozwolenia na broń (uwzględniając jedną osobę, której wydano kilka pozwoleń – decyzji administracyjnych – jako jedną osobę)?

Z poważaniem,

Bartosz Józwiak


Odpowiedź na interpelację nr 12057 w sprawie wskazania, ile osób fizycznych w Polsce posiada pozwolenia na broń. Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński

Warszawa, 24-05-2017

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na interpelację nr 12057 Posła na Sejm RP Pana Bartosza Józwiaka w sprawie wskazania, ile osób fizycznych w Polsce posiada pozwolenie na broń uprzejmie informuję, zgodnie z informacjami przekazanymi przez Komendę Główną Policji, że Policja gromadzi dane dotyczące liczby osób posiadających broń w danym celu. Powyższe wynika z treści art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j.: Dz. U. z 2012 r., poz. 576 z późn. zm.), który stanowi, że pozwolenie na broń wydaje się w określonym celu. Przywołana regulacja ma bezpośredni wpływ na zakres danych gromadzonych przez Policję w omawianym obszarze.

W kontekście powyższego warto również nadmienić, że z perspektywy zadań Policji istotne znaczenie i zastosowanie w praktyce mają dane dotyczące liczby posiadaczy broni w danym celu, natomiast dane dotyczące ich ogólnej liczby mają charakter szacunkowy.

Z poważaniem,

MINISTER

SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

z up. Jarosław Zieliński

Sekretarz Stanu


Pan Sekretarz Stanu Jarosław Zieliński odpowiada posłowi: “dane dotyczące ich ogólnej liczby mają charakter szacunkowy”. Ale jak brzmią te dane? Jaka liczba jest szacunkowa? Nie ma o tym w odpowiedzi ani słowa. Nie można mieć milczenia w tym zakresie za złe panu wiceministrowi, policyjne systemy niestety nie ewidencjonują tego co posła Józwiaka interesowało.

Wniosek z powyższej odpowiedzi na interpelację jest taki, że w Polsce nikt nie wie ile osób posiada broń. Znana jest liczba egzemplarzy broni, znana jest liczba pozwoleń w określonym celu, a tym samym suma tych pozwoleń. Nie jest natomiast znana liczba ludzi, którzy posiadają w domach broń palną.

Minimalna liczba Polaków posiadających broń w domu jest taka jak największa liczba pozwoleń na broń w jednym z celów. Jest to liczba 122425, odpowiadająca pozwoleniom na broń w celu łowieckim. Dalej nie można już jednak przeprowadzić żadnej symulacji. Z całą pewnością nie można twierdzić, że maksymalna liczba Polaków posiadających broń w domu jest równa sumie ilości wydanych pozwoleń na broń, z powodu oczywistości faktu, że wiele osób posiada po kilka pozwoleń.

Czy to coś praktycznie sprawia? Moim zdaniem całkiem sporo. Policja cieszy się, że wie ile ma pozwoleń w określonym celu, my zaś nie możemy poznać informacji ile osób w Polsce faktycznie posiada broń. Ta informacja byłaby moim zdaniem istotna. Dzięki niej poznalibyśmy  rzeczywisty obraz tego ile domów czy mieszkań w Polsce jest naprawdę bezpiecznych.

No cóż, każda taka wiadomość sprawia, że przypominam sobie słowa, że Polska to pozorny kraj. Przynajmniej w jakimś zakresie.