Pozwolenie na broń w Czechach – informacje ogólne

Zgodnie z informacją zamieszczoną na stronie czeskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych (www.mvcr.cz) uzyskanie pozwolenia na broń w Czechach nie jest jakoś szczególnie skomplikowane.

Pozwolenie na broń wydaje właściwa jednostka organizacyjna policji na podstawie wniosku osoby fizycznej, która ma miejsce pobytu na terytorium Republiki Czeskiej i osiągnęła wymagany wiek. Pozwolenie na broń z kategorii A, D, E lub F (A – w celu kolekcjonerskim; B – w celu zatrudnienia i wykonywania zawodu; E – ochrony życia, zdrowia lub mienia; F – w celu badań pirotechnicznych) można wydać jedynie sobie w wieku powyżej 21 lat. Pozwolenie na broń z grupy B lub C (B – w celu sportowyml C – w celu łowieckim) jedynie osobie w wieku powyżej 18 lat, przy czym czeska ustawa o broni określa kolejne wyjątki np. dla członków stowarzyszeń sportowo-strzeleckich, uczniów szkół leśnych i rusznikarskich;ma zdolność do czynności prawnych ma odpowiedni stan zdrowia. Do podania trzeba dołączyć zaświadczenie o stanie zdrowia, które wydaje lekarz rodzinny, u którego osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na broń lub posiadacz pozwolenia na broń jest zarejestrowana w ramach opieki zdrowotnej. Wzór zaświadczenia o stanie zdrowia nie jest określony w przepisach, lekarz rodzinny jest więc uprawniony do wydania tej opinii na zwykłym druku, ew. w innej odpowiedniej formie, którą wybierze.

Wnioskodawca musi mieć odpowiednie umiejętności udokumentowane egzaminem potwierdzającym kwalifikacje. Egzamin zdaje osoba wnioskująca o pozwolenie na broń z grupy A i E (A – w celu kolekcjonerskim; E – ochrony życia, zdrowia lub mienia;). Egzamin prowadzi właściwa jednostka policji, która po pozytywnym zdaniu egzaminu wydaje wnioskodawcy dokument potwierdzający kwalifikacje. Egzaminatorem jest osoba wskazana przez jednostkę policji, koszty związane z egzaminem pokrywa wnioskodawca.

Osoba wnioskująca o wydanie pozwolenia na broń z grupy  F (F – w celu badań pirotechnicznych) do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zgłasza się z urzędowym drukiem w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych.

Pozwolenie jest wydawane osobie niekaranej za określone rodzaje przestępstw. Niekaralność sprawdza właściwa jednostka organizacyjna policji i w tym celu wnioskuje o wydanie wypisu z Rejestru Karnego. Przy ocenie niekaralności nie uwzględnia się skazania zatartego zgodnie z kodeksem karnym ani innych przypadków, które powodują, że sprawca traktowany jest tak, jakby nie był skazany (np. amnestia).

Wnioskodawca musi odznaczać się nienagannym zachowaniem.

Wypełniony druk wniosku o wydanie pozwolenia na broń lub o rozszerzenie grup pozwolenia na broń wraz z załącznikami należy złożyć we właściwej jednostce organizacyjnej policji, którą jest Krajské ředitelství policie (odpowiednik polskiej Komendy Wojewódzkiej), wydział służby ds. broni i materiałów zabezpieczających, zgodnie z miejscem stałego pobytu osoby fizycznej, to znaczy według adresu stałego pobytu obywatela Republiki Czeskiej albo adresu stałego lub czasowego pobytu cudzoziemca.

Formularz urzędowy o wydanie pozwolenia na broń nie jest skomplikowany:

Download (PDF, 2,37MB)

Powyższe bardzo ogólne informacje są dość zachęcające. Po przeanalizowaniu tego pomyślałem, że warto mieć czeską ustawę o broni przetłumaczoną na język polski. Ustawę według stanu aktualnego już zdobyłem. Uzyskałem też informacje o cenie tłumaczenia. Ze wstępnej informacji wynika, że przetłumaczenie czeskiej ustawy na język polski to koszt około 4500 zł.

Moim zdaniem warto podjąć ten wysiłek. Efekty czeskich rozwiązań są naprawdę dobre. Czesi posiadają całkiem sporo broni. Nominalnie dwa razy więcej niż Polacy, będąc grubo prawie cztery razy mniejszym liczebnie narodem.

W dyskusji o broni palnej w Polsce musimy posługiwać się też takimi dokumentami. To doskonałe dokumenty na zmiany prawa w Polsce. Niestety nikt tego nie zrobi za nas.

Z tego powodu proszę o wpłaty do Fundacji Trybun.org.pl na cel tego tłumaczenia. Moim zdaniem będzie to także cenny dokument, podobnie jak uzyskanie tłumaczenie projektu z uzasadnieniem ustawy konstytucyjnej ustanawiającej prawo do broni na poziomie czeskiej konstytucji.

Download (PDF, 441KB)

Wpłaty można dokonywać za pośrednictwem:

Można również wpłacać darowizny bezpośrednio na rachunek bankowy Fundacji, który podaję poniżej:

Samo się nie zrobi i nikt tego za nas nie zrobi. Liczę na Wasze wsparcie. Póki co zlecenia na tłumaczenie nie składam. Jak zbiorę chociaż 3000 zł na ten cel wyślę zlecenie. O wszystkim będę zawiadamiał na bieżąco.