Informacje organizacyjne stowarzyszenia ROMB

Zawiadamiamy, że rezygnację z członkostwa w zarządzie stowarzyszenia złożył kolega Artur Wołosz, Tomasz Kowalski, a wcześniej Mirosław Klekot.

W związku z tym zarząd postanowił kooptować do zarządu, na czas do końca kadencji, kolegów Jacka Katzera oraz Marka Łojewskiego.

Jacek Katzer jest profesorem Politechniki Koszalińskiej, członkiem zarządu Zachodniopomorskiego Związku Strzelectwa Sportowego, strzelcem sportowym i kolekcjonerem broni palnej. Marek Łojewski jest strzelcem sportowym i myśliwym, przedstawicielem środowiska łowieckiego we władzach ROMB.

Jednocześnie w związku z faktem, że statut ROMB (paragraf 21) nie przewiduje możliwości kooptacji większej ilości członków zarządu, zarząd postanowił zwołać walne zgromadzenie członków w celu dokonania wyboru wszystkich władz stowarzyszenia.

Przez wybór wszystkich władz chcemy także doprowadzić do eliminacji nieporozumień, jakie został wywołane przez niektórych członków Rady Stowarzyszenia, o czym zawiadamiał Rafała Kawalec.

Data i miejsce walnego zebrania członków zostanie wskazane niezwłocznie po wakacjach. Proszę o wskazywanie proponowanych lokalizacji.

Walne zostanie przeprowadzone co najmniej z następującym porządkiem obrad:

– powitanie i rozpoczęcie Walnego Zgromadzenia Członków przez prezesa Zarządu Andrzeja Turczyna;

– powierzenie przez prezesa Zarządu Andrzeja Turczyna prowadzenia Walnego Zgromadzenia Członków członkowi stowarzyszenia, który zadeklaruje, że nie będzie kandydował w wyborach do władz;

– wybór komisji liczącej głosy spośród osób, które zadeklarują, że nie będą uczestniczyły w wyborach do władz stowarzyszenia;

– odwołanie Rady Stowarzyszenia;

– określenie ilości osób wchodzących w skład Rady Stowarzyszenia;

– wybór członków Rady Stowarzyszenia;

– odwołanie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia;

– określenie ilości osób wchodzących w skład Komisji Rewizyjnej;

– wybór członków Komisji Rewizyjnej;

– odwołanie członków Zarządu;

– określenie ilości osób wchodzących w skład Zarządu;

– wybór członków Zarządu;

– udzielenie skwitowania ustępującym członkom władz stowarzyszenia z pełnionych funkcji;

– ukonstytuowanie się władz stowarzyszenia;

– sprawy różne;

– zakończenie Walnego Zebrania Członków;

Zarząd ROMB


 

Powyżej najświeższe informacje ze stowarzyszenia ROMB. Staramy się uzdrowić sytuację.

Przewiduję, że jeszcze jedna poważna sprawa przed nami. Na dzisiaj grupa kolegów Jarosława Lewandowskiego zaplanowała swoje spotkanie, które nazwała walnym zebraniem członków stowarzyszenia. Na marginesie zawiadamiam, że Jarosława Lewandowski został wykluczony ze stowarzyszenia, za działalność niezgodną z postanowieniami statutu.

Zwołanie walnego zebrania członków stowarzyszenia ROMB wymaga dochowania pewnych formalności, zawarowanych w statucie. Po pierwsze trzeba zawiadomić wszystkich uprawnionych członków o miejscu, terminie i porządku obrad na 21 dni przed terminem walnego. Aktualnie członkami dożywotnimi stowarzyszenia jest 286 osób. Posiadają oni bierne i czynne prawo wyborcze. Członkami 5 letnimi jest 547 osób. Posiadają oni bierne prawo wyborcze i zgodnie z postanowieniami statutu powinni być zawiadomieni o walnym zebraniu. Łącznie o walnym zebraniu powinny być zatem zawiadomione 833 osoby, które zarazem są uprawnione do udziału w walnym zebraniu członków. Walne zebranie członków powinno być ogłoszone publicznie na stronie stowarzyszenia www.romb.org.pl na stronie organizacji na Facebook oraz zawiadomienia powinny być nadanie drogą email do członków, za pośrednictwem bazy członków ROMB. Żaden z tych sposobów komunikacji nie został zachowany. O spotkaniu zostali zawiadomieni wybrani, z zachowaniem nieznanego klucza uczestnictwa.

Zawiadamiam o tym, bo obrazuje to jak działa zarząd i jak działają ci, którzy chcą przejąć władzę nad ROMB. My działamy w pełni transparentnie.