Kluby strzeleckie! Zbliża się termin składania dokumentów i opłaty w celu zachowania ważności licencji klubowej uprawniającej do uczestnictwa w sporcie strzeleckim

Moim zdaniem ważna informacja dla klubów strzeleckich, które posiadają licencję uprawniającą do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim. Zgodnie z obowiązującym regulaminem nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim, dla zachowania ważności licencji na rok następny wymagane jest złożenie dokumentów wymienionych w §3 pkt. 4 i 7 (regulaminu) w terminie do 31 października roku poprzedniego. Dodatkowo kluby muszą uiścić opłatę licencyjną, która zgodnie z aktualną tabelą wynosi 500 zł.

Wskazane dokumenty dokumentują:

§3 pkt. 4 regulaminu – Dysponowanie przez klub odpowiednią bazą szkoleniową, w szczególności obiektem zapewniającym bezpieczne i zgodne z przepisami właściwych władz oraz przepisami bezpieczeństwa wydanymi przez PZSS, prowadzenie zajęć i przechowywanie broni i amunicji;

§3 pkt. 7 regulaminu – 7. Ubezpieczenie osób uczestniczących w systemie szkolenia sportowego i współzawodnictwa sportowego od następstw nieszczęśliwych wypadków;

Kluby muszą zatem w terminie do 31.10.2017 r. przekazać do PZSS tytuł prawny uzasadniający dysponowanie strzelnicą, regulamin strzelnicy, polisę ubezpieczeniową oraz dowód uiszczenia opłaty. Regulamin nie mówi o konieczności ponownego złożenia wniosku, zatem wydaje się, że samo złożenie dokumentów jest wystarczające.

W przypadku niezłożenia dokumentów lub niewniesienia opłaty licencyjnej w terminie, klub traci licencję, a zawodnicy tego klubu nie otrzymują licencji zawodniczych na kolejny rok. Rygory są zatem poważne, o terminie trzeba pamiętać.

Regulamin nadawania licencji uprawniających kluby do udziału we współzawodnictwie sportowym w sporcie strzeleckim:

Download (PDF, 35KB)

Tabela opłat:

Download (PDF, 121KB)