Odpowiedź moim zdaniem doskonale potwierdza mój pogląd na dziadostwo pisowskich kacyków. Zwróćcie uwagę, że wiceminister tak odpowiedział, aby nie wiadomo było  jaka jest treść odpowiedzi.

Odpowiedź na interpelację nr 6114 w sprawie stosowania tłumików do broni myśliwskiej w związku z ASF.

Odpowiadający: sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Maciej Wąsik

Warszawa, 26-06-2020

Szanowna Pani Marszałek,

w odpowiedzi na interpelację numer 6114 Pana Posła Krystiana Kamińskiego i grupy Posłów[1] w sprawie stosowania tłumików do broni myśliwskiej w związku z ASF, uprzejmie informuję, że 31 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia zwalczania chorób zakaźnych zwierząt[2] zawierająca rozwiązania, które mają na celu w szczególności skuteczniejsze zapobieganie rozprzestrzenianiu się choroby ASF, poprzez ułatwienie sanitarnego odstrzału dzików. Na mocy art. 4 tej ustawy, do ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji[3] wprowadzono przepisy pozwalające na wykorzystywanie przez myśliwych broni wyposażonej w tłumiki huku, jednakże wyłącznie do wykonywania odstrzału sanitarnego z nakazu wydanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt[4].

Należy zaznaczyć, że w myśl art. 8 ust. 10 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie[5], przy wykonywaniu odstrzału sanitarnego, stosuje się odpowiednio przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie szczegółowych warunków wykonywania polowania i znakowania tusz[6]. Zgodnie z §8 tego rozporządzenia myśliwy jest odpowiedzialny za bezpieczne używanie broni i amunicji i jest obowiązany do przestrzegania następujących zasad: 1) używania broni myśliwskiej sprawnej technicznie; 2) przystrzeliwania broni co najmniej raz w roku; (…). Jednocześnie zgodnie z §2 pkt 17 ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o: (…) 17) przystrzelaniu broni – rozumie się przez to wyregulowanie przyrządów celowniczych, a następnie sprawdzenie na strzelnicy celności oddawanych strzałów.

Z powyższego wynika, że w obowiązującym stanie prawnym istnieją przepisy regulujące kwestie przystrzeliwania broni myśliwskiej i kalibrowania przyrządów celowniczych, w tym również na strzelnicach.

Jednocześnie pragnę zauważyć, że na mocy art. 43 ust. 3 ustawy – Prawo łowieckie, do wydania rozporządzenia regulującego przedstawioną problematykę jest upoważniony minister właściwy do spraw środowiska. Zatem pełnej wykładni przepisów ww. ustawy powinien dokonać Minister Środowiska.[7]

Z poważaniem

MINISTER SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI

z up. Maciej Wąsik
Sekretarz Stanu

[1] Pana Michała Urbaniaka, Pana Krzysztofa Tuduja, Pana Dobromira Sośnierza, Pana Jakuba Kuleszy, Pana Janusza Korwin-Mikkego i Pana Konrada Berkowicza. [2] Dz. U. z 2020 r. poz. 148. [3] Dz. U. z 2020 r. poz. 955. [4] Dz. U. z 2018 r. poz. 1967, z późn. zm. [5] Dz. U. z 2020 r. poz. 67, z późn. zm. [6] Dz. U. Nr 61, poz. 548, z późn. zm. [7] Stosownie do art. 28 ust 1 pkt 6 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 945, z późn. zm.) i §1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. poz. 494).