Pozwolenia na broń oraz broń w Polsce w latach 2014-2022 – analiza statystyk Policji

Pozwolenie na broń – dokument urzędowy, wymagany w większości krajów świata od posiadaczy broni, jako element prawa regulującego dostęp do broni. Wydawany jest na wniosek zainteresowanego, po sprawdzeniu ustawowo przewidzianych przesłanek, przez lokalne władze (np. komendę policji). Źródło: Wikipedia.

Od czasu odzyskania przez Polskę niepodległości w roku 1918 od osób posiadających broń wymagane jest stosowne urzędowe pozwolenie. Źródło: Wikipedia.

Tabela 1. Liczba pozwoleń na broń oraz sztuk zarejestrowanej broni w Polsce (stan na 31 grudnia)

Wykres 1. Liczba pozwoleń na broń oraz sztuk zarejestrowanej broni w Polsce (stan na 31 grudnia)

 • Od 9 lat widoczny jest stały i coraz większy wzrost liczby pozwoleń na broń w Polsce oraz ściśle się z tym wiążący i jeszcze bardziej dynamiczny wzrost liczby zarejestrowanych sztuk broni.
 • W latach 2014-2022 wzrost liczby pozwoleń na broń w Polsce wyniósł 44,9%, natomiast wzrost liczby zarejestrowanych egzemplarzy broni był ponad dwa razy wyższy i wyniósł 99,2%. Czyli nie tylko kolejne osoby uzyskują pozwolenie na broń ale również dotychczasowi posiadacze pozwoleń zwiększają ilość posiadanej broni.
 • Liczba ludności w Polsce wynosi 37 827 355 osób (czerwiec 2022). W 2022 r. jedno pozwolenie na broń przypadało więc aż na 132 osoby. A przyjmując, że pozwolenie na broń posiadało tylko 200 tys. osób to posiadała je tylko jedna osoba na 189.

Tabela 2. Liczba pozwoleń na broń w Polsce (według celów, stan na 31 grudnia)

Wykres 2. Liczba pozwoleń na broń w Polsce (według celów, stan na 31 grudnia)

 • Dane Policji opisywane są jako „Liczba osób, którym wydano pozwolenie na broń w danym celu”. I to się oczywiście zgadza. Niemniej w związku z tym, że jedna osoba może posiadać i często posiada więcej niż jedno pozwolenie na broń należy pamiętać, że „liczba wydanych pozwoleń na broń” to nie jest to samo co „liczba osób posiadających pozwolenie na broń”.
 • „Liczba wydanych pozwoleń na broń” w Polsce na koniec 2022 roku wynosiła 286 751, natomiast „liczba osób posiadających pozwolenie na broń” była znacznie niższa i mogła być nawet niższa niż 200 tysięcy. Tej drugiej liczby Policja z jakichś względów nie publikuje. Przy scentralizowanej bazie danych wyodrębnienie takiej liczby to kwestia kilku minut.
 • Dokładne dane dotyczące pozwoleń na broń są dostępne od 2014 r. i przez wszystkie te lata widoczny jest stały wzrost pozwoleń na broń do celów łowieckich, sportowych i kolekcjonerskich, natomiast spadek pozwoleń na broń do celów ochrony osobistej. Pozwolenia na broń do pozostałych celów są w ilościach symbolicznych lub nawet śladowych.
 • Jeszcze pod koniec 2014 r. było w Polsce aż 62,7 tys. pozwoleń do celu ochrony osobistej. W ciągu tylko ośmiu ostatnich lat (2015-2022) liczba takich pozwoleń spadła o ponad połowę do 30,9 tys. Ta stała tendencja spadkowa pozwoleń do celów ochrony osobistej wynika zarówno z dużej liczby rezygnacji jak i z bardzo małej liczby wydawanych pozwoleń do tego celu w ostatnich latach. Średnia z ośmiu ostatnich lat (2015-2022) to tylko 168 wydawanych pozwoleń rocznie. Można się więc spodziewać, przy zachowaniu tego trendu, że docelowo liczba takich pozwoleń spadnie z obecnych 30,9 tys. do zaledwie kilku tysięcy.

Tabela 3. Liczba zarejestrowanych sztuk broni w Polsce (według celów, stan na 31 grudnia)

Wykres 3. Liczba zarejestrowanych sztuk broni w Polsce (według celów, stan na 31 grudnia)

 • Podobnie jak w przypadku wydanych pozwoleń na broń również w przypadku liczby zarejestrowanych sztuk broni widoczny jest stały wzrost broni do celów, w kolejności dynamiki: kolekcjonerskich, sportowych i łowieckich.
 • Spadek zarejestrowanej broni występuje jedynie w przypadku pozwoleń do celów ochrony osobistej, co jest następstwem spadającej liczby pozwoleń do tego celu. W tym przypadku, zmiany są najbardziej ściśle związane w związku z tym, że na jedno pozwolenie do celu ochrony osobistej większość osób posiada tylko jedną sztukę broni.
 • Zarejestrowana broń do pozostałych pięciu celów (ochrona osób i mienia, rekonstrukcji historycznych, pamiątkowy, szkoleniowy i inny) jest w ilościach praktycznie symbolicznych (razem 11 494) i stanowi jedynie 1,5% ogółu (koniec 2022 r.).

Tabela 4. Liczba zarejestrowanych sztuk broni w Polsce na 1 pozwolenie (według celów, stan na 31 grudnia)

Wykres 4. Liczba zarejestrowanych sztuk broni w Polsce na 1 pozwolenie (według celów, stan na 31 grudnia)

 • Porównując liczbę sztuk broni palnej na 1 pozwolenie należy pamiętać o znacznych ograniczeniach przyznawanych promes w przypadku niektórych pozwoleń. Głównie chodzi tu o pozwolenia do celów ochrony osobistej, ochrony osób i mienia, pamiątkowych oraz innych. Stąd w przypadku tych czterech wymienionych pozwoleń liczba posiadanych egzemplarzy broni jest z jednej strony najbardziej wyrównana w poszczególnych latach, a z drugiej stosunkowo niska. Na pozostałe pięć rodzajów pozwoleń (łowiecki, sportowy, rekonstrukcji historycznych, kolekcjonerski, szkoleniowy) średnia liczba otrzymanych promes jest dużo wyższa oraz bardziej zróżnicowana, czego efektem są też znacznie większe różnice w poszczególnych latach.
 • Widoczny jest spadek posiadanej liczby sztuk broni na 1 pozwolenie do celów kolekcjonerskich co jest efektem dużego przyrostu pozwoleń do tego celu w ostatnich latach. Na obniżenie średniej musi wpływać duża liczba osób posiadających takie pozwolenie stosunkowo krótko, a więc posiadająca małą liczbę sztuk broni.
 • Najwięcej sztuk broni przypadającej na 1 pozwolenie posiadają posiadacze pozwoleń na broń do celów szkoleniowych. Wynika to zapewne z konieczności posiadania broni różnego rodzaju i o różnych parametrach.

Tabela 5. Liczba pozwoleń na broń wydawanych rocznie w Polsce (według celów, w latach 2014-2022)

Wykres 5. Liczba pozwoleń na broń wydawanych rocznie w Polsce (według celów, w latach 2014-2022)

 • Jak widać na wykresie spośród dziewięciu celów posiadania broni palnej praktyczne znaczenie odnośnie możliwości ich uzyskania mają tylko trzy: łowiecki, sportowy i kolekcjonerski. W latach 2014-2022 wydane pozwolenia do tych trzech celów stanowiły aż 98,2% wszystkich wydanych pozwoleń na broń w Polsce, a w roku ubiegłym nawet jeszcze więcej, bo aż 99,2%.
 • Największy wzrost wydanych pozwoleń na broń do dwóch dostępnych dla przeciętnego „zjadacza chleba” celów (sportowy, kolekcjonerski) w latach 2014-2022 miał oczywiście miejsce w roku 2022, na co niewątpliwie miały wydarzenia na Ukrainie. Wzrost ten z jednej strony był dwukrotnie wyższy niż w roku 2021, ale z drugiej, w związku z ograniczeniami związanymi choćby z małą liczbą strzelnic, z pewnością dużo niższy niż mógłby być.
 • Ilość pozwoleń na broń wydawanych rocznie w Polsce to oczywiście bardzo istotna informacja, niemniej należy pamiętać, że jest to tylko spojrzenie z jednej strony. Aby uzyskać pełny obraz zmian należy również brać pod uwagę ilość pozwoleń, które są cofane (taka informacja nie jest podawana bezpośrednio) – patrz tabela i wykres 6.

Tabela 6. Wzrost/spadek liczby pozwoleń na broń w Polsce (rok do roku, według celów, w latach 2015-2022)

Wykres 6. Wzrost/spadek liczby pozwoleń na broń w Polsce (rok do roku, według celów, w latach 2015-2022)

 • Spośród analizowanych ośmiu lat (2015-2022) tylko w roku 2015 odnotowano spadek liczby pozwoleń na broń w Polsce. W kolejnych siedmiu latach (2016-2022) wzrost liczby pozwoleń ogółem był praktycznie z każdym rokiem coraz bardziej dynamiczny.
 • Największy przyrost pozwoleń na broń był, w kolejności, do celów: kolekcjonerskich, sportowych i łowieckich, natomiast jedyny spadek we wszystkich latach – do celów ochrony osobistej.
 • Pozwolenia do pięciu pozostałych celów wzrosły łącznie w latach 2015-2022 jedynie o 890, do czego najbardziej przyczynił się wzrost pozwoleń do celów szkoleniowych (933). Biorąc jednak pod uwagę skalę wzrostu pozwoleń ogółem (89,2 tys.) jest to praktycznie ilość śladowa.

Podsumowanie:

 • Wzrost liczby wydanych pozwoleń w Polsce następuje nie dzięki prawu do posiadana broni palnej, którego de facto w naszym kraju nie ma, ale pomimo złego, obecnie obowiązującego prawa czyli ustawy o broni i amunicji. Zwykły człowiek, aby w ogóle mógł posiadać współczesną i bezpieczną broń palną w Polsce, musi nie tylko „przynależeć” do stowarzyszenia, klubu czy związku ale jeszcze dodatkowo udawać „sportowca” czy „kolekcjonera”.
 • Ostatnie istotne zmiany w prawie odnośnie (nie)posiadania broni palnej w Polsce miały miejsce w roku 2011. Mija rok od inwazji Rosji na Ukrainę. Polska władza wyposaża Ukraińców w broń wszelkiego rodzaju, natomiast nadal zabrania posiadania broni palnej Polakom! Zabrania posiadania bez pozwolenia nawet takiej broni palnej (kat. C), jaką dopuszcza prawo UE czyli Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/555 z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni.
 • PRAWDZIWIE POLSKI BĘDZIE TEN SEJM, KTÓRY NAM PRAWO DO BRONI PRZYWRÓCI!

Opracowanie: KBPol

Wykresy które pracowicie opracował kolega KBPol pokazują jak wadliwe przepisy w kwestii posiadania broni przez cywili funkcjonują w tym kraju i jak pilna jest potrzeba ich liberalizacji.

Rolą tych którzy przeszli już administracyjną ścieżkę zdrowia i odmówili sobie i swoim rodzinom aby nabyć ten elitarny artefakt jakim jest w tym kraju pistolet czy karabin, jest ciągłe zadawanie pytań w zakresie obywatelskiego posiadania broni osobom które podejmują się reprezentowania ludzi i stanowienia prawa. Niestety, bez wyjścia ze strefy prywatnego komfortu nie uda się osiągnąć żadnego przełomu. Osobom biernym pozostaje czekanie na to co zostanie zarządzone i milczące przyjęcie woli wybrańców narodu.

Kwestia podejścia władzy do posiadania broni palnej przez praworządnych obywateli jest papierkiem lakmusowym jej patriotyzmu.

MR