Odległość zaporowa

Odległość  zaporowa (ang. headspace) jest … Czytaj. →