Opinia ROMB o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym.

We wpisie z dnia 24 marca 2016 r. zawiadamiałem o tym, że MSWiA planuje wprowadzenie czasowego zakazu noszenia i przenoszenia broni w stanie rozładowanym na części Polski. Na stronie biuletynu informacji publicznej MSWiA zamieszczone są materiały pozwalające na szczegółowe odniesienie się do projektowanej regulacji:

bip_logo

Szczegółowa analiza projektowanego rozporządzenia, pozwoliła mi na merytoryczne opracowanie stanowiska Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni. ROMB korzystając z prawa do wypowiadania się w sprawach publicznych negatywnie ocenia projektowane rozwiązania. Stanowisko Stowarzyszenia zawiera analizę prawną oraz ocenę aksjologiczną projektowanego rozwiązania.

Opinia Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni o projekcie rozporządzenia MSWiA w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym:


 

 

26 marca 2016 r.

 

Minister Spraw Wewnętrznych  i Administracji

w Warszawie

 

I           W imieniu ogólnopolskiego stowarzyszenia Ruch Obywatelski Miłośników Broni z siedzibą w Warszawie i w oparciu o art. 1 ust 3 Prawa o stowarzyszeniach (Stowarzyszenia mają prawo wypowiadania się w sprawach publicznych) przedstawiam poniższe stanowisko w sprawie projektu z dnia 18 marca 2016 roku rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wprowadzenia zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. Z powodów opisanych w poniżej wskazuję iż stowarzyszenie ROMB wnosi o:

 zaniechanie prac nad projektem rozporządzenia i niewprowadzanie zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym w czasie i miejscu jak w projekcie rozporządzenia.

 

II          Projektowane rozporządzenie zawiera pisemne uzasadnienie oraz Ocenę Skutków Regulacji (OSR). Z ich treści możliwe jest odkodowanie motywów oraz założeń leżących u podstaw podjęcia prac nad rozporządzeniem, zamiaru wprowadzenia zakazu noszenia i przemieszczania broni w stanie rozładowanym.

 

a/ W uzasadnieniu projektowanego rozporządzenia podaje się: „…istnieje konieczność zapewnienia bezpieczeństwa i porządku publicznego na wskazanych w rozporządzeniu obszarach…”.

Dla odtworzenia rozumowania projektodawcy przeprowadzę rozumowane a contrario, jako jedyne możliwe do zastosowania z uwagi na przyjętą formułę uzasadnienia. Stosując reguły logicznego wnioskowania zdaniem MSWiA niewprowadzenie projektowanego zakazu spowoduje, że osoby do których zakaz jest adresowany zakłócą, lub z wysokim prawdopodobieństwem mogą zakłócić, bezpieczeństwo i porządek publiczny.

Projektowane rozporządzenie jest oparte o delegację ustawową zawartą w art. 33 ust. 1 ustawy o broni i amunicji. Zgodnie z art. 33 ust. 2 Zakaz, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wszystkich osób posiadających broń zgodnie z przepisami niniejszej ustawy (…). Jak wynika z OSR zakaz dotknie około 48 507 osób posiadających pozwolenie na broń oraz około 166 podmiotów dysponujących bronią na podstawie świadectwa broni.

W przypadku 48 507 osób posiadających pozwolenie na broń, zakaz zostanie skierowany do osób, które zgodnie z postanowieniami przywołanych poniżej przepisów ustawy o broni i amunicji:

 1. nie stanowią zagrożenia dla siebie porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 10 ust. 1);
 2. posiadają co najmniej 21 lat (art. 15 ust. 1 pkt 1);
 3. nie posiadają zaburzeń psychicznych, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego i nie mają znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej (art. 15 ust. 1 pkt 2);
 4. nie wykazują zaburzeń funkcjonowania psychologicznego (art. 15 ust. 1 pkt 3);
 5. nie są uzależnione od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych (art. 15 ust. 1 pkt 4);
 6. posiadają stałe miejsce pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (art. 15 ust. 1 pkt 5);
 7. nie były skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, nie były skazane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia, a tym samym nie stanowią zagrożenia dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego (art. 15 ust. 1 pkt 6);
 8. posiadają umiejętności posługiwania się posiadaną bronią palną (art. 16);
 9. przestrzegają warunków noszenia broni (art. 18 ust. 1 pkt 1);
 10. nie utraciły broni (art. 18 ust. 1 pkt 3);
 11. nie przemieszczają rozładowanej broni i nie noszą broni, znajdując się w stanie po użyciu alkoholu, środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo środka zastępczego (art. 18 ust. 1 pkt 4);
 12. nieustannie istnieje po ich stronie ważna przyczyna posiadania broni – niektóre spośród nich są w stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia i zdrowia (art. 18 ust 4 w zw. z art. 10 ust. 3);
 13. posiadaną broń mają zarejestrowaną zgodnie z przepisami ustawy (art. 18 ust. 5 pkt 1);
 14. przenoszą, noszą oraz ewidencjonują broń zgodnie z przepisami prawa, tj. w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób nieuprawnionych (art. 18 ust 5 pkt 4);
 15. korzystają z broni zdolnej do rażenia celów na odległość w celach szkoleniowych i sportowych tylko na strzelnicach (art. 18 ust. 5 pkt 6);
 16. nie użyczają broni osobom nieupoważnionym (art. 18 ust. 5 pkt. 7);

W przypadku 166 podmiotów dysponujących bronią na podstawie świadectwa broni, zakaz został skierowany, do osób posiadających dopuszczenie do posiadania broni, które zgodnie z postanowieniami przywołanych poniżej przepisów ustawy o broni i amunicji spełniają powyżej opisane warunki.

 

b/ W Ocenie Skutków Regulacji wskazuje się:

osr1

Stosując prawidłowe reguły logicznego rozumowania zdaniem projektodawcy problemem jest noszenie broni i przemieszczanie jej w stanie rozładowanym przez osoby do których kierowany będzie zakaz. Zatem zdaniem projektodawcy problematyczne, w znaczeniu stanowiące problem, zagrożenie, niebezpieczeństwo, konieczne do rozwiązania, jest to, że Polacy posiadający cechy opisane w punkcie II lit a/ ppkt od 1 do 16 niniejszego pisma, noszą broń lub przemieszczają się z nią w stanie rozładowanym.

Wskazuję, iż w omawianym punkcie OSR pojawił się klasyczny błąd logiczny w definiowaniu zwany circulus id definiendo (błędne koło w definiowaniu). W OSR zdefiniowano bowiem problem jaki ma być rozwiązany sposobem jego rozwiązania. Błędne koło w definiowaniu (łac. circulus in definiendo) jest to błąd logiczny polegający na użyciu w definicji równościowej zdania definiowanego w definiensie.

 

c/ W Ocenie Skutków Regulacji wskazuję się:

osr2

Z omawianej części OSR wynika, że istnieje prawdopodobieństwo utraty broni i dostania się jej w ręce osób nieuprawnionych. Z posiadanych przeze mnie materiałów oraz z oficjalnych publikacji MSWiA wynika, że takie zjawisko w Polsce statystycznie nie występuje. W załączeniu przedstawiam pisma z komend wojewódzkich Policji ze Szczecina, Warszawy, Krakowa, Gdańska Bydgoszczy, Olsztyna, Białegostoku, Kielc, z których wynika, że nie istnieją nawet statystyki w tym zakresie. Z Raportu o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku (dostępny na stronie http://tnij.at/76826, raport za rok 2015 nie został jeszcze opublikowany) wynika, że w 2014 roku Policja stwierdziła 20 (dwadzieścia) przestępstw udostępniania lub przekazywania broni lub amunicji osobom nieuprawnionym, a jedynie 8 osobom postawiono z tego tytułu zarzut popełnienia przestępstwa. (s. 126 raportu).

Kradzieże broni legalnym posiadaczom nie są w raporcie w ogóle identyfikowane jako zjawisko kryminalne w Polsce. Koresponduje to z prezentowanymi przeze mnie pismami komend wojewódzkich Policji.

 

d/ W innym miejscu Oceny Skutków Regulacji wskazuje się:

osr3

Z tego zapisu wynika, że osoby do których zakaz jest adresowany (pkt II lit. a) sprzyjają lub mogą sprzyjać zakłóceniom porządku czy bezpieczeństwa. Przypominam, że zakaz ma być skierowany do osób, które zgodnie z postanowieniami przepisów ustawy i z uwagi na to, że posiadają pozwolenie na broń, nie stanowią zagrożenia dla siebie porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 10 ust. 1) i posiadają indywidualnie oznaczone cechy opisane w pkt II lit. a ppkt 1-16 niniejszego pisma.

O ewentualnych przypadkach utraty broni i wejścia w jej posiadanie przez osoby nieuprawnione pisałem w punkcie II lit. c niniejszego pisma.

 

e/ Aby ostatecznie zobrazować wadliwość, a wręcz stwarzanie zagrożenia dla praworządnych Polaków przez projektowaną regulację, odniosę się do następującego punktu OSR:

osr4a osr4b

Zakaz dotyczył będzie również osób posiadających pozwolenie na broń do ochrony osobistej, tj. osób będących stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia zdrowia i życia (art. 10 ust. 3 pkt. 1 ustawy o broni i amunicji). W konsekwencji tego zakazu osoby te, będąc w stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia zdrowia i życia zostaną pozbawione w miejscu i czasie projektowanego zakazu możliwości korzystania ze środka skutecznej obrony przed ewentualnym bezpośrednim i bezprawnym zamachem na ich życie i zdrowie. Tym samym opisana część OSR zawiera dane nieprawdziwe, albowiem projektowana regulacja spowoduje narażenie na niebezpieczeństwo obywateli RP będących w stanie trwałego, realnego i ponadprzeciętnego zagrożenia życia i zdrowia, przez odebranie im skutecznych środków obrony.

 

III         Przechodząc do aksjologicznego uzasadnienia krytyki projektowanej regulacji wskazuję co następuje. Projektowane rozporządzenie zasadza się na absolutnie wadliwym przekonaniu, że to praworządni obywatele będący posiadaczami broni są sprawcami bezprawnej przemocy. Wyśrubowane ustawowe kryteria wydawania pozwoleń na broń powodują nie prawdopodobieństwo, a przekonanie, że posiadacz broni w Polce nie stanowi zagrożenia dla siebie, porządku i bezpieczeństwa publicznego (art. 10 ust 1 ustawy o broni i amunicji). Nie jest moralnie dopuszczalne i godziwe czynienie z praworządnych posiadaczy broni palnej potencjalnych przestępców. Takie rozumowanie możliwe jest jedynie w państwie, które źródło wartości czerpie z komunistycznej zasady, wyrażonej przez stalinowskiego prokuratora Andrzeja Wyszyńskiego „znajdźcie mi człowieka, a paragraf się znajdzie”. Jestem przekonany, że rząd Prawa i Sprawiedliwości takim wartościom nie hołduje, a projektowane rozporządzenie zostało opracowane w KGP i jest konsekwencją dostrzeganej wciąż przez posiadaczy broni w Polsce komunistycznej zasady podejrzewania praworządnych Polaków posiadających broń palną, o skłonności przestępcze. Takie traktowanie praworządnych Polaków rozbija więzi społeczne, wzbudza nieufność do władzy, która bez żadnego powodu wyraża podejrzenie przestępczych skłonności grupy Polaków, która jest szczególnie praworządna z uwagi na niezbędne do utrzymania pozwolenia na broń rygory ustawy o broni i amunicji.

Projektowane rozporządzenie z istoty rzeczy i z uwagi na podstawy prawne wydania nie jest adresowane do przestępców nielegalnie posiadających broń palną, którzy od niemal 100 lat posiadają na terenie Polski zakaz posiadania, noszenia, przemieszczania broni palnej (aktualnie art. 263 kk).

Rzeczywistym skutkiem zakazu będzie stworzenie na obszarze Polski i w czasie opisywanym w projekcie rozporządzenia stref wolnych od legalnie posiadanej broni – Gun Free Zone. Jedynie na marginesie podnoszę, że to właśnie w takich miejscach zdarzają się krwawe przestępstwa z bronią w ręku. Przestępcy bowiem czynią bardzo daleko idące starania, aby przestępstwa nie popełnić w obecności uzbrojonego praworządnego człowieka. Projektowanie rozporządzenie zadość czyni tym przestępczym oczekiwaniom.

Kolejnym skutkiem regulacji będzie to, że przy pomocy rozporządzenia stworzy się faktyczną przewagę rzeczywistych przestępców nad praworządnymi Polakami, tymi którzy prawo do noszenia i przemieszczania broni posiadają. Jest zupełnie oczywiste, że posiadacze pozwoleń na broń przepisom prawa się podporządkują, a dla posiadaczy broni nielegalnej projektowane rozporządzenie nie stwarza dodatkowego imperatywu przestrzegania prawa – nie są objęci jego działaniem. Projektowane rozporządzenie stanie się przeciw skuteczne. Zamiast wzmagać bezpieczeństwo powszechne, w istocie je zmniejszy.

Proszę o rozważnie powyższych argumentów, wynikających ze zdrowego rozsądku, logicznego rozumowania. Gdyby z motywów pomysłodawców rozporządzenia wyeliminować założenie, że to praworządni obywatele będący posiadaczami broni są lub mogą być źródłem przemocy, sens rozporządzenia upada.

 

Andrzej Turczyn adwokat

Prezes Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni


 

Stanowisko Ruchu Obywatelskiego Miłośników Broni, w wersji .pdf:

pdf

Projektowanie rozporządzenie z uzasadnieniem oraz Oceną Skutków Regulacji, w wersji .pdf:

pdf

Raport o stanie bezpieczeństwa w Polsce w 2014 roku, wersja .pdf:

pdf

 • Michał Kilanowski

  Bardzo dobry dokument odnoszący się do rozporządzenia.
  Standardowe rozporządzenie, nad którym można przejść do porządku dziennego, jednak faktycznie krzywdzące. Nie wierzę w skuteczność, bo władza ma swoje procedury ale należy to wskazywać.

 • marwin

  Jak duża jest lista adresatów? Tylko MSWiA? Sugerowałbym wysłać to do wszystkich organów ustawodawczych, rządowych ale też do mediów. Jest szansa, że któreś z nich to podchwyci i trochę rozdmucha.

 • Robert N

  Popieram w 100 %. Podoba mi się merytoryczne (a nie emocjonalne) podejście do tematu, choć muszę przyznać, że osobiście mam ochotę posłać kilka wiązanek w kierunku wprowadzających tego typu zarządzenia w związku z ich … nazwijmy to “prostolinijnym myśleniem”. Jeśli uważają, że zagrożenie rośnie wprost proporcjonalnie do ilości broni znajdującej się w okolicy to konsekwentnie powinni zabronić noszenia broni policji i funkcjonariuszom ochrony. Wtedy nie będzie broni wcale, więc teoretycznie zagrożenie spadnie do zera. Tyle, że to jest fikcja, posiadacze broni stwarzający w tej sytuacji realne zagrożenie (czytaj potencjalni zamachowcy) mają w nosie takie zarządzenia.Nawet jeśli jakiś legalny posiadacz broni planuje zamach to z całą pewnością taki zakaz go nie powstrzyma a wręcz ucieszy bo zmniejszy jego ryzyko. Jako praworządny obywatel chciałbym zaprotestować przeciwko nieuzasadnionemu ograniczaniu praw obywateli, traktowaniu ich jako potencjalnych przestępców oraz pozorowaniu działań zamiast realnemu ograniczaniu zagrożeń.

  • Mozets

   Panie Robercie – w policji pracuje dalej grupa decydentów , którzy po bolszewicku podchodzą do sprawy – nawet gdyby Minister SW miał inne poglądy. Sam minister nie ogarnie przecież całego spektrum spraw w istocie trudnych. Wielu sposród decydentów policyjnych poprzez wydawanie takich rozporządzeń spełnia albo rolę konia trojańskiego – bo rzeczywiste powodzenie spraw bezpieczeństwa działa na ich niekorzyść , albo są tępymi matołami, jakich nie brakuje. Brakuje natomiast ludzi z otwartym umysłem, odpowiedzialnych i odważnych. Odważnych mądrze. Boję się jednak, że takich światłych i odważnych ludzi jest mało – reszta to zwykłe tzw. “dupochrony”. Biorą pieniądze i chcą mieć spokój- problemy zaś spychać w dół i w górę. Zwracanie jednak uwagi decydentom w sposób jaki robi to Pan Turczyn jest jednak najmądrzejszym rozwiązaniem. Może ktoś się jednak zastanowi i wycofa z czekistowskiego myślenia
   Kpt. M.Mozets spec. uzbr. (jnwsws)

 • Andrzej Turczyn

  Na każdym kroku musimy zwalczać bolszewickie myślenie, że praworządny Polak posiadający broń stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego.

  • Robert N

   Jest jeszcze jeden wątek dyskryminacyjny – rozporządzenie obejmuje tylko obywateli Polski. Obywatel EU (np. Belgii) posiadający EKB może sobie broń mieć. Czyli znowu nasze kochane władze dają do zrozumienia, że to my, Polacy jesteśmy źródłem niebezpieczeństwa. Brawo !!!

   • Piotr Kałowski

    Świetnie wychwycony “szczegół”!

 • Bartek Shooter

  Dobry dokument, ale brakuje tam informacji, ze przecież ŚDM dla przykładu już są GunFreeZone na mocy ustawy o imprezach masowych. Rozszerzanie tego na cała PL jest istotnie pogorszeniem bezpieczeństwa. Ciekawe czy w takiej formie dokument nie obejmuje rownież służb typu policja/wojsko… Bo tego tez bym a priori nie wykluczał…

  • Krzysztof Jabłoński

   A wystarczy przeczytać tekst proponowanego rozporządzenia, by wiedzieć, że zakaz dotyczyć ma osób posiadających pozwolenie na broń, ale nie dysponujących bronią na podstawie świadectwa broni wydawanego podmiotom, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1, 2 i 6, oraz z wyłączeniem osób, o których mowa w art. 39 ust. 1 i w art. 40.

  • Krzysztof Jabłoński

   I nie cała PL, a ‘tylko’ warszawa w trakcie szczytu NATO, oraz woj. małopolskiego i śląskiego w czasie światowych dni młodzieży. Tak gwoli ścisłości. Ale fakt faktem – pożytku z proponowanego rozporządzenia żadnego, a szkód moze narobić.

   • Andrzej Turczyn

    to jest przecież ujęte

  • Pawel W

   Ciekawe, że najbezpieczniej jest na imprezie masowej w Teksasie, gdzie broni więcej niż uczestników 😉

   • disqus_VdMqqPNFeD

    Czas wiec na emigracje do Teksasu.

    • Pawel W

     Chętnie. Masz w rodzinie jakąś kobietę choćby z Zieloną Kartą, co bym mógł się z nią ożenić??? 😉

     • disqus_VdMqqPNFeD

      Po co w rodzinie – masz chyba internet :^)))
      Bedziesz mogl sobie wybrac i kolor i ksztalt i wage …

 • Beli
  • Piotr Petrus89

   Ciekawy pomysł, jeszcze powinni tyko zrobić bajkę z wpisanym system BLOS dla bezpieczeństwa.

 • Piotr Kałowski

  Zrobiłem troche tl;dr, ale ogólnie założenia tego dokumentu są piekielnie błędne. Uważam, że Pan, Panie Turczyn, dobrze obala te założenia. Żeby tylko ktoś się nimi przejął.

  Abstrachując.
  Widzę, że niedługo zabronią nam z domu wychodzić, żeby lepiej zabezpieczać takie wydarzenia. Zamontują stalowe żaluzje, w drzwiach i oknac każdego budynku, które “władza” będzie zamykać na pstryknięcie palcem.

  Dobrze wiedzieć, że praworządne osoby posiadające broń (bez względu na cel jej posiadania) są traktowane jako element zagrażający bezpieczeństwu.

  Po Brukseli przewiduje, że i nas spotka atak terrorystyczny, któremu nikt nie zapobiegnie. Zostawiam to zdanie tutaj aby móc się do niego potem odnieść.

  • Andrzej Turczyn

   Komenda Główna MO w MSWiA zaczyna rządzić. Tak mówili doświadczeni ludzie, że PiS przekaże władzy policjantom, a ci z KGP to wychowankowie milicjantów i ubeków, zrobią według własnego totalitarnego myślenia.

  • Pawel W

   E tam. Żaluzje drogie. Wstawią nam kraty w oknach otwierane od zewnątrz, ale skasują jak za żaluzje, zupełnie jak z autostradami 😉

 • Wojciech Kapeliński

  Oficjalne uzasadnienie jest zmyślone a prawdziwe jest takie, że “władza” uważa uzbrojonych legalnie obywateli za potencjalnych przestępców i terrorystów. To bardzo źle świadczy o postawie rządzących. Czas aby rządzący zaczęli traktować obywateli podmiotowo a nie przedmiotowo.

  • Piotr Petrus89

   Bo obecnie to jest tak, że obywatele – jak mrówki czy pszczoły-robotnice pracują po to by utrzymać wąską grupę banksterów i rządzących czyli z założenia większość obywateli to niewolnicy i wolno im tylko tyle na ile im właściciel pozwoli.

   • Pawel W

    I tak jest.
    Niestety, nie potrafię już na poważnie podchodzić do spraw ograniczania wolności w Europie, w tym, podejście do posiadania broni. Zaczynam się z tego śmiać, bo szans na zdziałanie czegokolwiek na lepsze, przy takiej determinacji tych komunistów(warto obejrzeć wystąpienie Nigela Farage w PE, mówiącego, kto, jest kim) nie widzę.

    • Piotr Petrus89

     No bo cała UE to taka zakażona warozą pasieka z kiepskim pszczelarzem.

  • Andrzej Turczyn

   ale przecież taki wniosek z uzasadnienia da się wyprowadzić wprost

 • Pawel W

  A najzabawniejsze jest to, że żeby dokonać zamachu z dużą ilością ofiar, wcale nie potrzeba broni, ani ładunków wybuchowych 😛
  Ja proponuję rozporządzenie, w którym zabrania się dokonywania zamachów w ogóle 😉

  • Andrzej Turczyn

   tak i to powinni zakazać na stanowczo, nawet ze 3 x, dla pewności

 • Artur P

  No cóż… Rozporządzenie rutynowe, ani pierwsze takie, ani ostatnie. Od 2000 roku – jeśli dobrze policzyłem – było wydanych dziewięć. Ostatnie w styczniu 2015 roku. Nie ma co się na to boczyć. Ustawa o broni i amunicji przewiduje możliwość wydania zakazu noszenia broni w określonych sytuacjach i minister z tego korzysta. Powtarzam – nie ten minister pierwszy i nie ostatni. I nie ma co tu się doszukiwać jakiegoś drugiego, trzeciego czy czwartego dna. Natomiast uzasadnienie wprowadzenia zakazu, to już inna sprawa. Jakiś urzędniczyna, który to przygotowywał, po prostu bez refleksji (czytaj: bezmyślnie) powielił na zasadzie “kopiuj – wklej” coś, co jest w obiegu od wielu, wielu lat, a czego do tej pory pewnie nawet nikt nie czytał. No i jak widać, kupy się to nie trzyma.
  Daje to niezłe świadectwo “fachowości” urzędników – bądź, co bądź – ważnego ministerstwa. Potwierdza także fakt, że pomimo zmiany ekipy rządzącej, arogancja władzy wobec społeczeństwa nie zmieniła się nawet na jotę. Nikt nawet nie zadał sobie trudu, żeby sensownie uzasadnić wprowadzenie zakazu, tylko zwyczajnie skopiował rozwiązania poprzednich ekip.
  Niestety, całość pozostanie wyłącznie ciekawostką i ćwiczeniem prawniczym, bo chyba nikt nie wierzy, że ktokolwiek w ministerstwie opinią ROMB się przejmie.

 • Filip Jan Powstaniec

  Tak to sobie MSWiA wyobraża…. jak większość europejskiej “masy” rządzącej.
  Dla mnie bardziej to jednak wygląda na działanie z rozmysłem….
  Są cwani i wyrafinowani ale nie aż tak głupi.

 • max-bit

  Typowa ustawa pod no właśnie pod kogo i dla kogo ?
  No chyba tylko dla terrorystów ?
  Gdzie dostali jasną informacje idźcie i róbta co chceta …. nikt wam przeszkadzać nie będzie !
  Policja ? Przecież większość strzelać nie umie. I na ogół oni stanowią istotne i ponad przeciętne zagrożenie w takich przypadkach …. co zostało to wiele razy pokazane przy akcjach. Niestety …
  A jakie zagrożenie osoba posiadająca LEGANIE broń palną ? Ano chyba tylko ŻADNĄ.

 • Michał Stadnicki

  Super

 • Adrian, Gdynia

  Panie Andrzeju,
  Mam nadzieję, ze wreszcie dostrzeże Pan fakt, że obecna, “bolszewicka” władza nie ma najmniejszego zamiaru przychylić się do naszych postulatów. Na grudniowym spotkaniu był Pan uprzejmy powiedzieć, że w przeciwieństwie do Pana Cejrowskiego, nie jest Pan gotowy do podania ręki “komuchom”, nawet w tym którzy sprzyjają naszej sprawie. Bardzo mi się to nie podobało gdyż uważam, że Ruch nasz nie powinien opowiadać się po żadnej ze stron sceny politycznej. Obecna większość, jak każda formacja bolszewicka, dążyć będzie do ograniczenia praw i swobód obywatelskich i maksymalnej regulacji w zakresie dostępu Polaków do broni. Obawiam się, że przytaczany projekt rozporządzenia jak i ustawy “inwigilacyjna” oraz “antyterr…” to tylko pierwsze kroki zmierzające do zwiększenia kontroli nad Społeczeństwem. Zobaczymy co będzie dalej …… 🙁

 • disqus_VdMqqPNFeD

  A ja w sprawie gramatycznej.
  Moim skromnym zdaniem prawidlowo jest “Prawdziwie polski bedzie ten Sejm,” bo to przymiotnik. Natomiast “Sejm Polski” moze byc z duzej litery – bo to nazwa wlasna, mimo ze to nadal przymiotnik.

 • Andrzej Rzewnicki

  JESTEM PRZERAŻONY DZIAŁANIAMI BIUROKRATYCZNYMI RZĄDU. TO TEN WICEMINISTER POWIEDZIAŁ, ŻE NIE BĘDĄ LIKWIDOWAĆ ZAMELDOWAŃ. PRZYPOMINAJĄ MI SIĘ KOMUNISTYCZNE ZAKUTE ŁBY. TYLKO LIBERALNA DEMOKRACJA, WZORCE AMERYKI I WIELKIEJ BRYTANII MOGĄ SPOWODOWAĆ ROZWÓJ PAŃSTWA I SPOŁECZEŃSTWA. A CIESZYŁEM SIĘ NA POCZĄTKU Z ICH ZWYCIĘSTWA. NIE RELACJE URZĘDNIKÓW I FUNKCJONARIUSZY Z OBYWATELEM SĄ WAŻNE A PRZEPISY, REGULACJE I PROCEDURY. TO CZYSTA KOMUNA, MŁODZIEŻ, KTÓRA WYJECHAŁA ZA GRANICĘ DO GB I USA NIE WRÓCI DO OPRESYJNEGO PAŃSTWA.

 • Pingback: Wiosna w ogrodzie. | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Miejsca wolne od broni (gun free zone) w Polsce. | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Odpowiedź na opinię ROMB o projekcie rozporządzenia MSWiA. | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Rozporządzenie w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni i przemieszczania jej w stanie rozładowanym. | Andrzej Turczyn()

 • DK

  Krótkie pytanie: jaka jest ustawowa sankcja za przemieszczanie się z bronią rozładowaną w lokalizacjach i terminie określonym w rozporządzeniu? 🙂