List Vicky Ford do posłów Parlamentu Europejskiego w sprawie prac nad dyrektywą o broni palnej.

List Vicky Ford to członków Parlamentu Europejskiego opublikowany na stronie firearms-united.com:

 

Drodzy Koledzy, Drogie Koleżanki,

Pomyślałam, że pożytecznym będzie, jeśli przedstawię dokładnie najnowsze wieści dotyczące Dyrektywy w sprawie broni palnej (the Firearms Directive).

Europejskie prawa dotyczące broni palnej działają od roku 1991. Pewne słabości i niedociągnięcia obecnej Dyrektywy pokazały się w następstwie niedawnych ataków terrorystycznych. W listopadzie Komisja zaproponowała korektę, jednak zmiany te nie były ani wyważone ani wykonalne dla legalnego posiadacza broni. Nie było większości w komitecie parlamentarnym aby na miejscu odrzucić propozycje Komisji. Parlament musiał zatem przechodzić przez proces poprawek, który prowadziłam jako sprawozdawca. Zasadniczo istnieje obecnie zgoda co do kluczowych zapisów.

 

Tło

Dyrektywa określa warunki obowiązujące prywatne osoby, które chciałyby legalnie nabyć i posiadać broń, oraz przewozić ją do innych krajów UE. Dyrektywa ustanawia też wymagania dotyczące oznaczania, przechowywania oraz przekazywania innym rejestrów.

Typy broni oznacza się jako Kategorie A, B oraz C. Broń kategorii A jest zakazana z wyjątkiem niektórym osób, broń z kategorii B wymaga pozwolenia, zaś posiadacze broni kategorii C muszą zgłosić posiadanie jej, ale nie muszą mieć na nią pozwolenia.

 

Broń do salutowania i broń hukowa

Poprzednie podejście do tzw. broni do salutowania i broni hukowej wzbudziło obawy związane z bezpieczeństwem. Te rodzaje broni są przerobione tak, aby mogły strzelać amunicją ślepą. Zgodnie z istniejącą Dyrektywą, broń ta mogła być w niektórych państwach sprzedawana bez zezwolenia, a niektóre mogły być łatwo przerabiane, tak aby strzelały amunicją ostrą. Taki rodzaj broni został użyty w atakach terrorystycznych w Paryżu, zaś w 2015 roku skład 30 sztuk takiej broni został odkryty w Zjednoczonym Królestwie.

Regulacje dotyczące tego rodzaju broni zostaną teraz zaostrzone. W przyszłości każda sztuka broni, która została przerobiona do strzelania amunicją ślepą będzie musiała podlegać tym samym zezwoleniom co jej pierwotna wersja na amunicję ostrą.

 

Broń dezaktywowana (pozbawiona cech użytkowych – przyp. mój)

Aby wzmocnić obostrzenia dotyczące dezaktywacji, Komisja Europejska prowadziła nowy przepisy dotyczące dezaktywacji, które zaczęły obowiązywać w kwietniu 2016r. Przepisy te ustanawiają jednorodny standard dotyczący dezaktywacji broni. Pojawiły się jednak problemy natury technicznej z wprowadzeniem przepisów w życie i niektóre kraje obawiają się, że nowy standard zaniża bezpieczeństwo w porównaniu z przepisami obowiązującymi w tych krajach wcześniej.

W następstwie nacisku Parlamentu, Komisja Europejska zebrała ponownie roboczą grupę ekspertów z krajów członkowskich UE, aby przejrzała nowe przepisy dotyczące regulacji. Komisja zobowiązała się, że analiza będzie gotowa na początku 2017r.

Wprowadzenie tych przepisów przysporzyło problemów legalnym posiadaczom broni dezaktywowanej, takim jak uczestnikom inscenizacji historycznych lub pracujących przy produkcji filmów, ponieważ przepisy zabraniają sprzedawanie lub wywożenie za granicę jakiejkolwiek broni dezaktywowanej przed kwietniem 2016, chyba że jest ponownie zdezaktywowana według nowego standardu, co w wielu przypadkach jest technicznie niemożliwe.

Nacisk ze stronu Parlamentu sprawił też, że zostaną ocenione standardy narodowe obowiązujące przed kwietniem 2016r. Jeśli standardy te zyskają akceptację grupy roboczej i komisji jako „ekwiwalentne”, wówczas sztuki broni dezaktywowane według dawnych norm będzie można kupować, sprzedawać oraz przewozić bez dokonywania  dalszych modyfikacji.

Komisja zaproponowała, aby dezaktywowana broń podlegała tym samym procedurom rejestracyjnym i legalizacyjnym jak zwykła broń palna. Propozycja ta została odrzucona. W zamian wynegocjowano, że nowo dezaktywowana broń powinna należeć do kategorii C oraz powinna być zgłoszona władzom w poszczególnych krajach, czego nie robiłoby się z bronią już zdezaktywowaną.

Kategoria A

Pierwotna propozycja Komisji dodawała Kategorię A6 “Broń automatyczna przerobiona na półautomatyczną” oraz Kategorię A7 “Broń półautomatyczna używana przez osoby cywilne, która przypomina broń z mechanizmami automatycznymi”.

Obydwie propozycje zostały odrzucone przez Parlament. Doświadczenie wskazuje, że kategoryzowanie na podstawie subiektywnego „podobieństwa” prowadzi do niejasności w prawie.

Kategoria A6

Pierwotne podejście komitetu było takie, że “Broń automatyczna przerobiona na półautomatyczną” powinna pozostać w Kategorii B, jeśli przerobienie to było nieodwracalne, w przeciwnym wypadku powinna się znaleźć w Kategorii A. Parlament zaproponował Komisji opracowanie nowych standardów technicznych, które definiowałyby które przeróbki są nieodwracalne. Komisja nie była jednak przygotowana do wzięcia na siebie odpowiedzialności za przygotowanie specyfikacji technicznej dla takich przeróbek.

Aby dojść do ugody, negocjatorzy reprezentujący większość w Parlamencie przyznali, że broń automatyczna przekształcona na broń półautomatyczną powinna być w kategorii A, ale dodali nowe procedury legalizacyjne tak aby, wedle uznania poszczególnych państw członkowskich, rezerwiści, uprawiający strzelectwo sportowe oraz właściciele innych specjalistycznych licencji mogliby taką broń posiadać. Dodatkowo, stosowana jest klauzula praw nabytych, tak że obecni posiadaczy mogą dalej posiadać, przewozić, dziedziczyć lub sprzedawać tę broń osobom z odpowiednimi zezwoleniami. Tu podobnie, sprawa leży w gestii państw członkowskich.

Kategoria A7

Zamiast używania kryterium “podobieństwa” zarówno Parlament jak I Rada zaproponowały dodanie do kategorii półautomatycznej broni centralnego zapłonu, która posiada zamontowane urządzenie ładujące (a high-capacity loading device) o dużej pojemności. Broń była kategoryzowana w zależności od pojemności magazynka już w poprzedniej Dyrektywie, a nowe reguły rozszerzają to podejście. Dotyczy to tylko broni centralnego zapłonu, a nie broni na amunicję bocznego zapłonu.

Ta kategoryzacja stosuje się kiedy broń i magazynek stanowią całość, a nie zależy od tego, czy broń ma w ogóle możliwość założenia magazynka o dużej pojemności. Zostało to jasno przedstawione w tekście do przyjęcia.

W następstwie długich negocjacji uzgodniono, że ograniczeniom będzie podlegać broń, której długość przekracza 60cm posiadająca magazynek o pojemności większej niż 10 sztuk amunicji, zaś w przypadku broni krótkiej limit ma wynosić 20 sztuk amunicji.

Państwa członkowskie będą mogły dawać zezwolenia rezerwistom, uprawiającym strzelectwo sportowe i innym osobom  wraz ze specjalnymi licencjami na taką broń. W przypadku broni z kategorii A6, stosowana jest klauzula praw nabytych.

 

Magazynki/urządzenia ładujące

W niektórych państwach organa odpowiedzialne za egzekwowanie mocno naciskały za ograniczeniami w pojemości magazynków. Rada zamierzała zakazać ich posiadania, ale zostało to odrzucone przez parlament, gdyż było to nierealne w zastosowaniu. Zamiast tego ustalono, że przyszłe nabywanie urządzeń ładujących będzie uzależnione od okazania ważnej i adekwatnej licencji, tak jak jest tom teraz w przypadku amunicji. Tylko więc te osoby, które posiadają zezwolenie na broń kategorii A będą mogły zakupić magazynki o dużej pojemności.

Osobom, które zostaną przyłapane na posiadaniu magazynków o dużej pojemności po o kresie przejściowym, a nie będą mieć pozwolenia na broń kategorii A będzie groziło odebranie zezwolenia na posiadanie broni.

 

Postanowienia szczególne dotyczące posiadania broni

Państwa członkowskie będą mogły nadawać pozwolenia na broń kategorii A osobom chroniącym infrastrukturę krytyczną, żeglugę handlową, konwoje o dużej wartości, szczególnie ważne budynki jak i obronie narodowej oraz celom związanym z edukacją, kulturą, badaniami i historią.

 

Muzea i kolekcjonerzy

Państwa członkowskie będą mogły nadawać pozwolenia na broń kategorii A muzeom oraz w wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach kolekcjonerom, pod ścisłymi warunkami dotyczącymi bezpieczeństwa. Zezwala się na kolekcjonowanie amunicji.

 

Strzelcy sportowi

Państwa członkowskie będą mogły nadawać pozwolenia na broń kategorii A strzelcom sportowym pod warunkiem, że osoby te aktywnie ćwiczą lub biorą udział w zawodach sportowych. Współpracowaliśmy ściśle z Międzynarodową Federacją Strzelectwa Praktycznego w celu upewnienia się, że zezwolenia dotyczą zarówno tych, którzy sport zaczynają jak i tych, którzy już współzawodniczą. Wolność, jaką mają obecnie zawodnicy w wyborze sprzętu do swoich dyscyplin nie jest ograniczona. Aby ułatwić ciągłość współzawodnictwa w zawodach międzynarodowych, zasady dotyczące europejskiej karty broni palnej zostaną uaktualnione tak aby obejmowały broń, w tym kategorii A, będącą w posiadaniu strzelców sportowych.

 

Rezerwiści:

Siły zbrojne, policja oraz władze publiczne są wyłączone z zakresu działania tych przepisów. Przepisy dotyczące zezwoleń dla sił zbrojnych zezwalają państwom członkowskim wydawać broń rezerwistom.

 

Szwajcaria:

Odpowiedni język jest wprowadzony do opisania system szwajcarskiego opartego na poborze powszechnym, który zezwala na transfer broni wojskowej do osób opuszczających armię.

 

Przemysł filmowy:

W wielu produkcjach filmowych w Europie używa się broni palnej, w tym broni dezaktywowanej, broni na amunicję ślepą jak broni na amunicję ostrą, zwykle strzelającą nabojami ślepymi, w zależności od charakteru produkcji. Wstępne propozycje komisji zagroziły by temu stanowi, jednak tekst opracowany przez parlament przywrócił możliwość specjalnych pozwoleń na potrzeby produkcji filmowej, pod ścisłą kontrolą.

 

Członkowie grup rekonstrukcji historycznej

Europejska karta broni umożliwia legalnym posiadaczom broni przewożenie jej przez granice państwowe. Przepis ten został uaktualniony, aby do tyczył członków takich grup.

 

Prywatne modyfikacje:

Dozwolone pozostaje ręczne ładowanie i przeładowywanie amunicji. Modyfikacje broni do prywatnego użytku będą wciąż dozwolone dla właścicieli prywatnych, a nie ograniczone do handlowców lub pośredników.

 

Systemy medyczne

Obecne prawo stanowi, że zezwolenia są przyznawane tym osobom, które “nie stanowią niebezpieczeństwa dla siebie samych lub innych”. Komisja zasugerowała, że do otrzymania zezwolenia powinny być potrzebne testy medyczne, a te powinny być odnawiane co pięć lat. Jednak takie testy mogą nie być skuteczne. Zamiast tego uzgodniono, że każde państwo członkowskie musi mieć system monitorowania zdolny oceniać istotne informacje medyczne i psychologiczne, w sposób ciągły lub nie-ciągły. Zezwolenie będzie wycofane, jeśli którykolwiek z warunków, na jakich je przyznano przestanie istnieć, lub może być odnowione albo przedłużone jeśli warunki są spełniane. Państwa członkowskie mogą decydować czy ocena ma zawierać wstępną ocenę medyczną lub psychologiczną. Nie zmienia to narodowej polityki ani nie wprowadza nowych ogólnoeuropejskich wymagań co do testów medycznych.

 

Oznaczanie, rejestry i udostępnianie informacji

Obecne prawo wymaga, aby broń była oznaczona I zarejestrowana, tak aby każda sztuka broni była powiązana z jej właścicielem. Organa odpowiedzialne za egzekwowanie prawa oraz Europol zauważyły ryzyko handlu częściami. W przyszłości główne części broni również będą musiały być oznaczone i zarejestrowane. Aby uniknąć zamieszania, główny identyfikator będzie związany z (frame or receiver). Nowy system oznaczania nie będzie stosował się do istniejącej już broni. Broń historyczna może nie potrzebować oznaczenia, zgodnie z prawem narodowym.

Aby ulepszyć udostępnianie informacji, handlowcy i pośrednicy będą musieli informować władze elektronicznie o transferach, zaś państwa członkowskie będą udostępniać informacje dotyczące broni na swoim terenie.

Kolejne kroki

Tymczasowa umowa musi być jeszcze potwierdzona przez stałych reprezentantów krajów członkowskich oraz przez parlamentarny komitet rynku wewnętrznego. Ma się to stać w końcu stycznia 2017 r. Dyrektywa będzie wtedy poddana głosowaniu w parlamencie podczas sesji plenarnej w 2017 r. i formalnie przyjęta przez Radę Ministrów UE.

Zaproponowano, aby kraje członkowskie miały 15 miesięcy na przetransponować nowe zasady do prawodawstwa narodowego i 30 miesięcy na wprowadzenie nowych systemów udostępniania informacji. Kraje członkowskie mogą decydować o zawieszeniu wymagania deklarowania broni dezaktywowanej i broni do kategorii D przez 30 miesięcy od wejścia dyrektywy w życie.

 

Podziękowania

Chciałabym podziękować wielu organizacjom, które służyły radą w sprawach technicznych, w tym International Practical Shooting Confederation (IPSC), The European Federation of Associations for Hunting & Conservation (FACE), The Nordic Hunters’ Alliance, Federation of European Societies of Arms Collectors (FESAC), The Association of European Manufactures of Sporting Firearms, The British Association for Shooting and Conservation, Deactivated Weapons Association, Historical Breechloading Smallarms Association, The Royal Armouries, the Imperial War Museums oraz the Royal Museum of the Armed Forces and Military History.

 

Z podziękowaniami,

Vicky Ford MEP Chairman of Internal Market Committee

tłumaczenie Paweł Machała (źródło firearms-united.com)


 

Krótki komentarz. Jak już wielokrotnie pisałem, nie ma pomyślnych wiadomości z EU. Vicky Ford próbuje uspokoić nastroje w istocie zaś to o czym pisze, to kolejna daleko idąca administracyjna ingerencja w prawa Europejczyków. Po ostatnim moim odkryciu, że Rozbrojenie Europejczyków to realizacja komunistycznego manifestu Altiero Spinellego z Ventotene osobiście nie mam wątpliwości, że to kolejny mały krok ku realizacji tej zbrodniczej komunistycznej idei. Pani Ford zaś jest albo słodką idiotką, która niczego nie rozumie, albo współuczestnikiem tego planu. Kilka jeden przypadek użycia broni źle pozbawionej cech użytkowych i odnalezienie kilkudziesięciu egzemplarzy takiej broni w Wielkiej Brytanii ma sprawić odjęcie praw dziesiątkom mionów Europejczyków? W takie uzasadnienie może uwierzyć tylko ktoś o istotnie ograniczonych funkcjach intelektualnych. 

Nie znamy tekstu projektowanych zmian w dyrektywie. Mamy tylko opis jak to ma działać. Doświadczenie w Polsce nas poucza, że prawo sobie z Policja sobie. Widzieliśmy i wciąż widzimy co robią policyjni eksperci z tym jaki cel przyświecał ustawodawcy przy zmianie prawa w 2010/2011 roku. Zatem takie opisowe intencje ustawodawcy nie są kompletnie nic warte.

Kierunek zmian prawa powinien być dokładnie odwrotny. W miejsce wzmożonej i rozbudowanej reglamentacji, powinno postępować racjonalizowanie i upraszczanie prawa. Potrzeba nam więcej wolności, a nie więcej smyczy i kagańca. Musimy coraz bardziej i więcej się angażować w wyrażanie sprzeciwu wobec tych pomysłów. Każdy powinien jako swoją obywatelską powinność rozumieć konieczność finansowego wsparcia Firearms United w walce z wyznawcami idei Spinellego.

Pamiętajcie, że polski Sejm wprowadzi najbardziej zamordystyczne prawo o broni palnej w akompaniamencie patriotycznych pieśni po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego, oczywiście przy honorowej asyście kompani reprezentacyjnej Komendy Głównej Policji. Ci ludzie także nie mają skrupułów. W Polsce rząd wciąż w tej sprawie jest przeciwko Polakom, a przynajmniej nie dostrzegam powodów abym mógł myśleć odmiennie. To nie są praktyczni Czesi, którzy właśnie pracują nad konstytucyjnym zagwarantowaniem praw obywatelom do posiadania broni.

 

 • Robert N

  Tematyka broni otworzyła mi oczy na funkcjonowanie UE. Teraz wiem jak to działa. Wiem, że parlamentarzyści wybrani przez nas praktycznie nie mają nic do powiedzenia. Są tylko fasadą która mydli oczy “ciemnej masie” a zasady i “prawo” są tworzone w chorych umysłach jednostek. Dziwię się, że Polacy się na to godzą, tak już przecież u nas było i to całkiem niedawno. Weźmy przykład z Czechów. Może ROMB, wspólnie z innymi organizacjami powinien rozpocząć prace nad projektem zmiany konstytucji? Wiem, zmiana konstytucji będzie trudna ale niech ten projekt już powstanie.

 • Niepostrzeżenie dla omotanych milionów obywateli, UE zmierza do dyktatury. Demokracja upada, a rola pieniądza i korporacji staje się nadrzędna wobec narodów i ich suwerenności. UE wraz z rządem światowym i korporacjami chce wynarodowić Europę i całkowicie pozbawić państw samostanowienia, suwerenności, wolności…

  • norfonde

   A nasz patriotyczny rząd jeszcze im przyklaskuje.

   • …antypolski

   • Warhead

    Jaki rząd? Chyba jednak pora obudzić się i spojrzeć prawdzie w oczy. Naszego rządu tak naprawdę nie ma. Jest Król i jego świta. W świetle tego co się obecnie dzieje, czy naprawdę ktoś jeszcze wierzy, że dla nas strzelców nastąpią lepsze czasy? Co z tego, że kilku posłów jest nam przychylnych, oni nie rządzą, mogą sobie bezkarnie słodko prykać. Polecenia przychodzą z innego miejsca… A jakie to “inne miejsce” ma poglądy w rzeczonym temacie, wszystkim wiadomo

    • Mariusz

     Masz racje Pani premier to może broszkę wybrać albo markę tamponu. A ten który faktycznie rządzi to oderwany od rzeczywistości chory człowiek którego otacza dwór pochlebców i klakierów. Takie skojarzenie z lat na szczęście minionych był premier był rząd i przewodniczący rady państwa a rządził I sekretarz KC jedynie słusznej partii. ( PZPR lub PIS ) * niepotrzebne skreślić

 • THUMPS UP

  Jeżeli ta lewacka dyrektyw czerwonej komisji europejskiej wejdzie w życie (ryzyko jest bardzo duże) to wtedy możemy się pożegnać z nową ustawom o broni, w której wszyscy pokładamy nadzieje. Ta dyrektyw może być nawet pretekstem niektórych “polskich” polityków żeby jeszcze bardziej ograniczyć dostęp do broni.

  • wwwebcal

   Dlatego mądrzy bracia Czesi działaja z wyprzedzeniem.
   …a nasi z Bożej łaski politykierzy? – zgodnie ze staropolskim powiedzeniem, że Polak przed szkodą i po szkodzie głupi. Wszak tradycję trzeba umacniać.

 • PK

  Czyli wprowadzają pewne zapisy, które zamkną usta przeciwnikom dyrektywy, odbierając im najmocniejszy argument o oparciu obronności kraju na uzbrojonych cywilach. A dla przeciętnego zjadacza chleba ograniczenia i tak zostają…

  • Sylwa

   Myślałem że tylko nasza KGP uznaje wyłącznie łowiectwo, sport i kolekcjonerke, ale wg. komisarzy też nie ma czegoś takiego jak strzelectwo rekreacyjne ani działalność proobronna… Paranoja

   • Robert N

    a o tym, że broń może służyć do samoobrony to już nawet nikt nie wspomina

    • Sylwa

     O kurde rzeczywiście, zupełnie zapomniałem. Samo czytanie tego europejskiego pitolenia lasuje mózg…

     • Robert N

      🙂

   • vilas

    marksiści nie chcą narodów/granic, więc jaka proobronna skoro granic i narodów ma nie być, ma być multikulti … tylko zapominają że jedna z kultur nie pozwoli na istnienie innych

 • Sylwa

  No to PZSS już pewnie zaciera ręce, nie dość że nie straci pozycji “jedynego słusznego celu odprowadzania daniny” to jeszcze dorobi na kwitach na metalowe wytłoczki ze sprężyną… I jeszcze ryzyko utraty pozwolenia lub co gorsza kryminał za zbyt dużą wytłoczke. Zrzynają od hoplofobów zza oceanu na potęge i dalej walą tę samą ścieme o broni użytej w Paryżu!

 • Minuteman

  Słowa pani Vicky Ford, stanowią niezbity dowód na to, że największym zagrożeniem dla naszej wolności, suwerenności, własności i bezpieczeństwa jest dalsze pozostawanie Polski w strukturach Unii Europejskiej.

 • Beli

  według Michalkiewicza ukraińcy masowo przemycają broń do Polski https://www.youtube.com/watch?v=RaFCpBagc2Y . Zna ktoś jakiegoś ukraińca ? : D hehehe

 • Redneck.pl

  Bo to tak dziala – strona ktora chce obostrzen wychodzi z propozycji skrajnej. Strona przeciwna sie broni. Dochodzi do kompromisu, pare nowych zapisow jest.

  Jak Pan mysli, racjonalna UOBiA jak skonczy? Bedzie przyjeta w calosci, czy bedzie to podstawa kompromisu dalszych obostrzen?

  • AndrzejW

   Bedzie podstawą do dalszych prac i wyjdzie gniot gorszy niż teraz obowiązujący.

 • Właśnie się dowiedziałem z głównego ścieku, że cała albo prawie cała telekomunikacja wraz z systemami przekazu sygnałów telewizyjnych i chyba radiowych w Polsce NIE NALEŻY DO POLSKI i jest najwyraźniej manipulowana przez wrogów naszej ojczyzny!!!
  W przypadku jakiegoś większego konfliktu (np. wojny domowej Polaków z antypolakami), jesteśmy niemal całkowicie udupieni.

  • vilas

   to samo banki
   a czemu są one tak istotne w obronie ?
   a choćby przez to że nie trzeba mieć już agentów wywiadu w naszych resortach, wystarczy z banków mieć wyciągi z której instytucji kto przelewy miał

 • Pingback: W styczniu w PE będzie głosowany tajny dokument, bo UE w sposób potajemny tworzy obowiązujące nas prawo. | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Europejska dyrektywa o broni, podzielę się moim wątpliwościami. | Andrzej Turczyn()