Dlaczego rząd Republiki Czeskiej dąży do wpisania prawa do broni na poziom przepisów konstytucyjnych?

Od pewnego czasu i od czadu do czasu pojawiają się doniesienia, że w Republice Czeskiej prawo do broni ma pojawić się w konstytucji. W Polsce sprawa jest na ogół przemilczana. Poprawność polityczna nie pozwalała podjąć na ten temat merytorycznej debaty. Po przełożeniu na język polski projektu czeskiej ustawy, można poznać szczegółowe powody dążenia Czechów do zmiany.

Poniżej prezentuję wstępną część uzasadnienia zmiany obowiązującej w Czechach ustawy konstytucyjnej o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej. Warto analizować poszczególne elementy uzasadnienia tej ustawy, albowiem uzasadnienie zawiera tak ogromną ilość argumentów przemawiających za prawem do broni praworządnych obywateli, że przyswojenie ich po przeczytaniu całości jest utrudnione. Przedstawiam powód podjęcia nowelizacji prawa w Czechach, wprost z urzędowego uzasadnienia czeskiego projektu ustawy:

Projekt nowelizacji ustawy konstytucyjnej o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej uwzględnia aktualny rozwój sytuacji politycznej i bezpieczeństwa. Celem uzupełnienia ustawy konstytucyjnej jest stworzenie przestrzeni do zachowania i wykorzystania istniejących specyficznych warunków w zakresie posiadania broni przez osoby cywilne w Republice Czeskiej i włączenia istniejącego systemu posiadaczy broni palnej do dobrowolnej bazy obywateli będącej częścią kompleksowego, zabezpieczanego i zagwarantowanego przez państwo systemu bezpieczeństwa Republiki Czeskiej, istniejącej poza systemem służb stojących na straży bezpieczeństwa i sił zbrojnych.

Celem projektu zmiany ustawy konstytucyjnej jest również potrzeba reakcji na nowe kwestie zagrażające bezpieczeństwu, przede wszystkim jeśli chodzi o możliwość wystąpienia aktów przemocy, np. pojedynczych aktów terroru (i innych gróźb asymetrycznych), aktywnych napastników oraz innych zagrożeń hybrydowych. Punktem wyjścia przy uchwalaniu ustawy był fakt, że ochrona przede wszystkim tzw. celów miękkich nie może zawsze zostać zagwarantowana przez państwowe siły bezpieczeństwa, które nie mogą w każdym momencie znajdować się w zasięgu miejsca przebywania obywateli.

Należy również wziąć pod uwagę fakt, że pojęcie „bezpieczeństwo Republiki Czeskiej” zawsze obejmuje zarówno bezpieczeństwo „wewnętrzne” jak i bezpieczeństwo „zewnętrzne”. W dzisiejszych czasach niebywałego wykorzystania metod walki hybrydowej, bądź asymetrycznych metod walki kwestie bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego stają się jednością. Przede wszystkim ataki terrorystyczne i inne siłowe zagrożenia asymetryczne mogą w identycznym stopni zagrażać obu wspomnianym powyżej płaszczyznom bezpieczeństwa i również pod kątem użytych środków nie ma możliwości jednoznacznego rozdzielenia różnych form zagrożenia bezpieczeństwa narodowego. W dzisiejszych czasach w Europie i Czechach normą jest wykorzystanie armii, pierwotnie przeznaczonej do obrony państwa i bezpieczeństwa państwa, w celu wzmocnienia sił policyjnych, których pierwotnym zadaniem są kwestie związane z bezpieczeństwem wewnętrznym, zarówno w przypadkach istotnego naruszenia porządku publicznego jak i terroryzmu czy fal migracji.

Z drugiej strony jednak celem ustawy nie jest w żadnym razie zastępowanie lub osłabianie zasady zapisanej bezpośrednio w artykule 1 ustęp 1 ustawy konstytucyjnej o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej, tj. że zabezpieczenie suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Czeskiej, ochrona jej podstaw demokratycznych i ochrona życia, zdrowia i wartości majątkowych jest podstawowym obowiązkiem państwa. Posiadanie broni przez osoby cywilne, jeśli ma prowadzić do określonych powyżej celów, musi być (ciągle) podporządkowane ścisłej kontroli ze strony państwa. Państwo w przyszłości powinno również zapewnić taki system kontroli nad kompetencjami posiadaczy broni, aby zostało zagwarantowane, że posiadanie broni przez obywateli Republiki Czeskiej będzie poprawiać ich bezpieczeństwo, nie zaś im zagrażać bądź osłabiać i naruszać wypełnianie zadań przez służby stojące na straży bezpieczeństwa, siły zbrojne, służby wywiadowcze i inne organy władzy państwowej, które wspólnie zabezpieczają kwestie związane z bezpieczeństwem państwa.

Projektowany system włączenia posiadaczy broni do systemu zabezpieczenia bezpieczeństwa Republiki Czeskiej – również uwzględniając podstawowy fakt, że zmiana ustawy konstytucyjnej została sformułowana jako prawo (realizowane w ramach wypełniania obowiązków z zakresu zabezpieczenia bezpieczeństwa państwa) – zakłada wyłącznie dobrowolny udział osób, które są zainteresowane zakupem, posiadaniem i noszeniem broni. W odróżnieniu od powyższego posiadanie broni przede wszystkim dla celów łowiectwa i celów sportowych lub kolekcjonerstwa w żaden sposób nie jest objęte przedmiotowym projektem i nadal będzie regulowane na poziomie zwykłych ustaw.

Projekt nie zachęca do zbiorowego zbrojenia obywateli, wręcz przeciwnie, ostatnie nowelizacje ustawy nr 119/2002 Dz.U., o broni palnej i amunicji (ustawa o broni), z późniejszymi zmianami, zaostrzyły warunki posiadania broni. Właściciele broni nadal są zobowiązaniu do wypełnienia tych warunków.

Pomimo tego w dzisiejszych czasach pogarszających się warunków bezpieczeństwa należy jasno zadeklarować, że bezpieczeństwo narodowe jest sprawą każdego odpowiedzialnego obywatela. Państwo zgłasza chęć aktywnej współpracy z posiadaczami legalnej broni. Uważa ich za swoich sojuszników.

Powyższy fragment w zasadzie należałoby zapamiętać w całości, tam nie ma zbędnych słów. Nie ma zbędnego pisania, nie ma propagandy, są fakty, zwięzłe i prawdziwe tezy. Nic dodać i nic ująć nie potrafię.

Proszę o rozpowszechnianie. Te słowa muszą docierać do Polaków.