Jak to się robi w Republice Czeskiej

„Nie chcemy, aby nasi obywatele byli rozbrojeni w czasie, gdy sytuacja w zakresie bezpieczeństwa w Europie jest coraz gorsza.”

– minister spraw wewnętrznych Milan Chovanec

Od 1998 roku w Czechach obowiązuje ustawa konstytucyjna o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej. Ustawa konstytucyjna to akt prawny o większej mocy prawnej niż ustawa, zawierający w sobie przepisy prawa konstytucyjnego. W obowiązującej w Polsce Konstytucji nie ma tego rodzaju ustawy jako źródła prawa. W Polsce przedmiot regulacji odpowiadający czeskiej ustawie konstytucyjnej o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej, znajduje się w Konstytucji.

Zapewnienie suwerenności i integralności terytorialnej Republiki Czeskiej, ochrona demokratycznych fundamentów, ochrona życia, zdrowia i mienia jest podstawowym obowiązkiem państwa. To deklaracja wynikająca z art. 1 ustawy konstytucyjnej z 1998 roku o o bezpieczeństwie Republiki Czeskiej. Regulacja ta w części odpowiada materii uregulowanej w art. 2, art. 5, polskiej Konstytucji z 1997 roku. Czeska ustawa w art. 2 reguluje warunki wprowadzenia stanu wyjątkowego i wojennego na terenie całości lub części państwa. Można powiedzieć, że to przeważająca materia tej ustawy. To odpowiada zapisom art. 228 do 234 polskiej Konstytucji. Czeska ustawa mówi również o siłach zbrojnych, o siłach bezpieczeństwa, służbach ratowniczych, odsyłając do szczegółowych uregulowań w zwykłych ustawach. W części odpowiada to materii z art. 26 naszej Konstytucji.

W ustawie regulującej bezpieczeństwo Republiki Czeskiej, a w istocie regulującej zasady wprowadzania stanu wojennego i stanu wyjątkowego wprowadzono zapis zgodnie, z którym obywatele Republiki Czeskiej mają prawo do nabywania, posiadania i noszenia broni i amunicji w celu zapewnienia bezpieczeństwa w Republice Czeskiej. Prawo to może być ograniczone i może być przedmiotem dalszych regulacji w ustawach zwykłych, jeśli jest to konieczne dla ochrony praw i wolności innych, porządku publicznego i bezpieczeństwa, życia i zdrowia lub zapobiegania przestępczości.

W Czechach nie wprowadzono zatem prawa do broni na wzór drugiej poprawki do konstytucji w USA, w której zjednoczone stany deklarują nienaruszalność prawa obywateli do posiadania i noszenia broni, jako prawa naturalnego nadanego przez Stwórcę. Czesi podeszli do sprawy nieco inaczej, można powiedzieć mniej zasadniczo, a bardziej praktycznie. Skutek może okazać się zupełnie podobny. W Czechach, chyba drugim po USA kraju na świecie,  już wkrótce będzie konstytucyjne prawo do posiadania i noszenia broni.

Czeska ustawa konstytucyjna nakłada na obywateli obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa Republice Czeskiej i wyposaża ich w odpowiednie do tego instrumenty – broń palną. Jest to obowiązek szeroki, nie sprowadzający się do obowiązku służby wojskowej. W Polsce nie ma takiej regulacji, w Polsce nie ma też prawa do broni, jest przywilej, dla wybranych. W polskiej Konstytucji istnienie przepis art. 85, zgodnie z którym Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny, a już kolejny zapis precyzuje co to znaczy: Zakres obowiązku służby wojskowej określa ustawa, i jakie są od tego wyjątki. Innymi słowy Czech ma obowiązek stać na straży bezpieczeństwa ojczyzny, nie tylko w formie służby wojskowej, a na Polakach taki ciężar nie ciąży. W konsekwencji Czech będzie miał już za moment konstytucyjne prawo do broni, a Polak zalecenie od władzy: uciekaj, chowaj się, wzywaj pomocy.

Nic nie stoi na przeszkodzie aby w Polskim prawie wprowadzić regulację dokładnie identyczną. Zapewniam, absolutnie nic. Nie ma przeszkód kulturowych, nie ma przeszkód mentalnych, nie ma przeszkód prawnych, ustrojowych. Nie ma przeszkód absolutnie żadnych! Jedyne czego potrzeba to mądrzy prawodawcy, jak w Czechach.

Zachęcam jak zwykle do wsparcia Fundacji Trybun.org.pl. Na zapewnienie funkcjonowania serwisu PAP w kasie Fundacji nie ma jeszcze wystarczających środków.