Zmiany w ustawie o broni i amunicji – tabelaryczne zestawienie.

Jak sygnalizowałem we wczorajszym wpisie Zmiany w ustawie o broni i amunicji. z dniem 30 listopada 2015 r. wchodzą w życie zmiany w ustawie o broni i amunicji. Przed szczegółową analizą zapisów przygotowałem zestawienie przepisów które tracą moc z tymi, które wchodzą w życie. Zestawienie ma formę tabeli. Wskazane z lewej strony przepis paragrafy, oznaczają przepisy Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 września 2000 r. w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na broń. Na koniec zamieszczam przepisy przejściowe ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów.

Do 30 listopada 2015

Po 30 listopada 2015

Art. 15 ust. 3

 

 

 

 

 

 

§2 ust. 4

 

 

 

Osoba, która występuje z podaniem o wydanie pozwolenia na broń lub zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawia właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych: lekarza i psychologa, stwierdzające, że nie należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że może ona dysponować bronią.

 

Orzeczenie lekarskie stanowi podstawę do wydania pozwolenia na broń przez okres 2 miesięcy od daty wydania orzeczenia.

 

 

 

 

Art. 15 ust. 3 Osoba, która występuje z wnioskiem o wydanie pozwolenia na broń, lub osoba, która zgłasza do rejestru broń pneumatyczną, przedstawiają właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, stwierdzające, że nie należą do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4, i potwierdzające, że mogą dysponować bronią, wydane przez lekarza upoważnionego i psychologa upoważnionego, nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku.

 

Art. 15 ust. 4 4. Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na pięć lat przedstawić właściwemu organowi Policji aktualne orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3. W przypadku wydania negatywnego orzeczenia lekarz lub psycholog zobowiązany jest zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

 

Art. 15 ust. 4 4.  Osoba posiadająca pozwolenie na broń wydane w celu określonym w art. 10 ust. 2 pkt 1 i 2 obowiązana jest raz na 5 lat przedstawić właściwemu organowi Policji orzeczenia lekarskie i psychologiczne, o których mowa w ust. 3, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu. W przypadku wydania orzeczenia stwierdzającego, że należy ona do osób wymienionych w ust. 1 pkt 2-4 i że nie może dysponować bronią, lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony są obowiązani zawiadomić o tym właściwy organ Policji.

 

Art. 15 ust. 4a Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z późn. zm.), ubiegających się o dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 

Art. 15 ust. 4a Przepisów ust. 3 i 4 nie stosuje się do pracowników podmiotów wskazanych w art. 29 ust. 1 pkt 1 i 2 wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa w art. 26 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2014 r. poz. 1099 oraz z 2015 r. poz. 1505), ubiegających się lub posiadających dopuszczenie do posiadania broni, którzy przedstawiają orzeczenia lekarskie wydane w trybie przepisów ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia.

 

§2 Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej “osobą ubiegającą się”, obejmują: 1) ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu, 2) badania specjalistyczne i pomocnicze zlecone przez lekarza przeprowadzającego ogólną ocenę stanu zdrowia, zwanego dalej “lekarzem upoważnionym”, w tym: a) badanie przez lekarza psychiatrę, b) badanie przez lekarza okulistę, przy uwzględnieniu sposobu oceny określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia, c) konsultacje innych lekarzy specjalistów i badania pomocnicze, które lekarz uzna za niezbędne w wyniku przeprowadzonej oceny stanu zdrowia Art. 15a ust. 2 Badanie lekarskie osoby ubiegającej się obejmuje ogólną ocenę stanu zdrowia, ze szczególnym uwzględnieniem układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu. Lekarz przeprowadzający to badanie kieruje osobę ubiegającą się na badania psychiatryczne i okulistyczne, a jeżeli uzna to za niezbędne – na inne badania specjalistyczne lub pomocnicze.
§3 ust. 1 Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby. Art. 15a ust. 3 Badanie psychologiczne osoby ubiegającej się obejmuje w szczególności określenie poziomu rozwoju intelektualnego i opis cech osobowości, z uwzględnieniem funkcjonowania w trudnych sytuacjach, a także określenie poziomu dojrzałości społecznej tej osoby.
§3 ust. 2 Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający badanie, o którym mowa w ust. 1, zwany dalej “psychologiem upoważnionym”, uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby badanej. Art. 15a ust. 4 Zakres badania psychologicznego może zostać rozszerzony, jeżeli psycholog przeprowadzający to badanie uzna to za niezbędne do prawidłowego określenia sprawności psychologicznej osoby ubiegającej się.
§4 ust. 1 Lekarzem upoważnionym do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń lekarskich stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią jest lekarz, który posiada:

1)     prawo wykonywania zawodu,

2)     co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,

2a)   specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,

3)     dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się,

4)     zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.

 

Art. 15b ust. 1 Badanie lekarskie przeprowadza lekarz, który posiada:

1)     co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie,

2)     specjalizację w dziedzinie: chorób wewnętrznych, medycyny ogólnej, medycyny rodzinnej, medycyny pracy, medycyny przemysłowej, medycyny transportu, medycyny lotniczej, medycyny kolejowej, medycyny morskiej i tropikalnej lub medycyny sportowej,

3)     dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się,

4)     wpis do rejestru lekarzy upoważnionych

– zwany “lekarzem upoważnionym”.

 

§4 ust. 2 Komendant wojewódzki Policji prowadzi rejestr i wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia. Art. 15b ust. 2 Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr lekarzy upoważnionych, który zawiera:

1)     imię lub imiona, nazwisko lekarza upoważnionego,

2)     datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,

3)     numer prawa wykonywania zawodu,

4)     adres miejsca wykonywania badań lekarskich, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

– oraz wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru.

 

§5 ust. 1, 2, 3, 4, 5 1. Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.

2.  Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:

1)     wybranych przepisów o broni i amunicji,

2)     wybranych informacji o broni,

3)     zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią,

4)     metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,

5)     problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych,

6)     sposobu dokumentowania badań.

3.  Szkolenie prowadzą jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy, według programu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Jednostkami, o których mowa w ust. 3, są:

1)     Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,

2)     Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

3)     Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

4)     Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

5)     Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,

6)     (skreślony).

5. Dokumentem potwierdzającym uzyskanie dodatkowych kwalifikacji jest zaświadczenie wydane przez jednostkę badawczo-rozwojową, o której mowa w ust. 3. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia.

 

Art. 15b ust. 3

 

 

 

 

 

Art. 15l

 

Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, lekarz uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań lekarskich i wydawania orzeczeń lekarskich osobom ubiegającym się.

 

 

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)     zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3;

2)     jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;

 

§6 ust. 1 Psychologiem upoważnionym do przeprowadzania badań i wydawania orzeczeń psychologicznych stwierdzających istnienie lub brak przeciwwskazań do dysponowania bronią jest psycholog, który posiada:

1)     dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,

2)     co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,

3)     dodatkowe kwalifikacje po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia organizowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne lub Stowarzyszenie Psychologów Sądowych w Polsce, według programów zatwierdzonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych,

4)     zaświadczenie o wpisie do rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.

 

Art. 15c ust. 1 Badanie psychologiczne przeprowadza psycholog, który posiada:

1)     dyplom magistra psychologii lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej ze specjalizacją filozoficzno-psychologiczną uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim do dnia 1 października 1981 r. lub dyplom magistra filozofii chrześcijańskiej w zakresie psychologii uzyskany w Akademii Teologii Katolickiej do dnia 31 grudnia 1992 r.,

2)     co najmniej pięcioletni staż pracy w zawodzie, przy czym co najmniej 3 lata w ostatnim pięcioleciu był zatrudniony na stanowisku psychologa,

3)     dodatkowe kwalifikacje z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych osób ubiegających się,

4)     wpis do rejestru psychologów upoważnionych

– zwany “psychologiem upoważnionym”.

 

§6 ust. 2 Komendant wojewódzki Policji prowadzi rejestr i wystawia zaświadczenie o wpisie do rejestru; wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia. Art. 15c ust. 2 Komendant wojewódzki Policji prowadzi i aktualizuje rejestr psychologów upoważnionych zawierający:

1)     imię lub imiona, nazwisko psychologa upoważnionego,

2)     datę wpisu do rejestru i numer tego wpisu,

3)     adres miejsca wykonywania badań psychologicznych, opcjonalnie adres poczty elektronicznej lub numer telefonu

– oraz wystawia zaświadczenia o wpisie do rejestru.

 

§6 ust. 4 i 5 4. Szkolenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 60 godzin, w zakresie:

1)     wybranych przepisów o broni i amunicji,

2)     wybranych informacji o broni,

3)     zasad orzecznictwa psychologicznego w zakresie sprawności psychicznej do dysponowania bronią,

4)     metodyki badań, właściwej do oceny poziomu rozwoju umysłowego, osobowości i dojrzałości społecznej,

5)     problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych.

5. Ukończenie szkolenia, o którym mowa w ust. 1, potwierdza zaświadczenie wydane przez organizatora szkolenia, o którym mowa w ust. 1 pkt 3. Wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia.

 

Art. 15c ust. 3

 

 

 

 

 

 

Art. 15l

Dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, psycholog uzyskuje po ukończeniu z wynikiem pozytywnym szkolenia z zakresu przeprowadzania badań psychologicznych i wydawania orzeczeń psychologicznych osobom ubiegającym się. Programy szkoleń zatwierdza minister właściwy do spraw wewnętrznych.

 

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)     zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3;

2)     jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;

 

§7 ust. 1 Lekarz upoważniony traci swoje uprawnienia w razie:

1)     pozbawienia prawa wykonywania zawodu,

2)     zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

3)     ograniczenia w wykonywaniu ściśle określonych czynności medycznych,

4)     zaprzestania wykonywania zawodu przez okres dłuższy niż 5 lat – w razie niedopełnienia obowiązku wynikającego z art. 10 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza (Dz. U. z 1997 r. Nr 28, poz. 152 i Nr 88, poz. 554, z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 60, poz. 636 i Nr 64, poz. 729 oraz z 2000 r. Nr 12, poz. 136 i Nr 60, poz. 698),

5)     orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.

 

Art. 15d ust 1 Lekarz upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń lekarskich w przypadkach:

1)     zawieszenia prawa wykonywania zawodu,

2)     ograniczenia w wykonywaniu określonych czynności medycznych,

3)     utraty prawa wykonywania zawodu

– określonych w ustawie z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464).

 

§7 ust. 2 Psycholog upoważniony traci swoje uprawnienia w razie:

1)     zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu,

2)     orzeczenia prawomocnym wyrokiem środka karnego pozbawienia praw publicznych.

 

Art. 15d ust. 2 Psycholog upoważniony traci uprawnienia do wydawania orzeczeń psychologicznych w przypadku:

1)     zakazu wykonywania zawodu orzeczonego prawomocnym wyrokiem sądu;

2)     pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu.

 

§7 ust. 3 Utrata uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do wykreślenia lekarza lub psychologa upoważnionego z rejestru prowadzonego przez komendanta wojewódzkiego Policji.

 

Art. 15d ust. 3 Utrata uprawnień, o których mowa w ust. 1 i 2, stanowi podstawę do skreślenia lekarza upoważnionego albo psychologa upoważnionego z rejestru lekarzy upoważnionych albo rejestru psychologów upoważnionych.

 

§7 ust. 4 W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 lub 2, odpowiednio lekarz lub psycholog niezwłocznie powiadamia właściwego komendanta wojewódzkiego Policji o tym fakcie.

 

Art. 15 ust. 8 Koszty związane z wydaniem orzeczeń, o których mowa w ust. 3-5, ponosi osoba poddana badaniu.

 

Art. 15e ust. 1 Badania lekarskie i psychologiczne prowadzi się na koszt osoby ubiegającej się.

 

§12 Ustala się następujące maksymalne stawki opłat za badania lekarskie i psychologiczne:

1)     opłata za badanie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń:

a) badanie lekarskie              30%,

b) badanie psychologiczne  30%,

2)     opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń:

a) badanie lekarskie              20%,

b) badanie psychologiczne  20%,

3)     opłata za badanie osoby posiadającej pozwolenie na broń w trybie określonym w art. 15 ust. 5 ustawy:

a) badanie lekarskie              30%,

b) badanie psychologiczne  30%,

4)     opłata za badanie osoby posiadającej lub ubiegającej się o pozwolenie na broń w trybie odwoławczym:

a) badanie lekarskie              35%,

b) badanie psychologiczne  35%

– najniższego miesięcznego wynagrodzenia określonego odrębnymi przepisami.

 

Art. 15e ust. 2 Maksymalna opłata za badanie lekarskie lub maksymalna opłata za badanie psychologiczne wynoszą odpowiednio 15% kwoty przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku kalendarzowym poprzedzającym przeprowadzenie badania, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej “Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748, z późn. zm.).

 

§2 ust. 2 Lekarz upoważniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1, wydaje orzeczenie lekarskie.

 

Art. 15f ust 1 Lekarz upoważniony wydaje orzeczenie lekarskie na podstawie wyników badań, o których mowa w art. 15a ust. 2.

 

 

§2 ust. 3 Orzeczenie lekarskie lekarz upoważniony wystawia z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a w przypadku negatywnego orzeczenia sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się właściwemu organowi Policji.

 

Art. 15f ust. 2 2. Oryginał orzeczenia lekarskiego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 i nie może dysponować bronią, kopię tego orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie.

 

§2 ust. 6 Lekarz upoważniony prowadzi dokumentację badań, o których mowa w ust. 1, w formie “karty badania lekarskiego”. Wzór karty badania lekarskiego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.

 

Art. 15f ust. 3 Lekarz upoważniony prowadzi dokumentację badań, o których mowa w art. 15a ust. 2, w formie karty badania lekarskiego.
§2 ust. 7 Wyniki badań specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzeczenia lekarskiego, o której mowa w ust. 3, stanowią załączniki do karty badania lekarskiego.

 

Art. 15f ust. 4 Wyniki badań specjalistycznych i pomocniczych oraz kopia orzeczenia lekarskiego stanowią załączniki do karty badania lekarskiego.

 

§3 ust. 3 Psycholog upoważniony, na podstawie wyników badań, o których mowa w ust. 1 i 2, wydaje orzeczenie psychologiczne.

 

Art. 15g ust. 1 Psycholog upoważniony wydaje orzeczenie psychologiczne na podstawie wyników badań, o których mowa w art. 15a ust. 3 lub 4.

 

§3 ust. 6 Orzeczenie psychologiczne psycholog upoważniony wystawia z kopią; oryginał orzeczenia otrzymuje osoba badana, a w przypadku negatywnego orzeczenia sporządza się drugą kopię, którą przekazuje się właściwemu organowi Policji.

 

Art. 15g ust. 2 Oryginał orzeczenia psychologicznego otrzymuje osoba ubiegająca się. W przypadku orzeczenia stwierdzającego, że osoba ubiegająca się należy do osób wymienionych w art. 15 ust. 1 pkt 2-4 i nie może dysponować bronią, kopię tego orzeczenia dołącza się do zawiadomienia, o którym mowa w art. 15 ust. 4 zdanie drugie.

 

§3 ust. 7 Dokumentację badań psychologicznych stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa w zakresie określonym rozporządzeniem; kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik do dokumentacji.

 

Art. 15g ust. 3 Dokumentację badań psychologicznych stanowią wyniki badań przeprowadzonych przez psychologa upoważnionego w zakresie określonym w art. 15a ust. 3 lub 4; kopia orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik do dokumentacji.

 

§8 ust. 1 Od orzeczenia lekarskiego lub orzeczenia psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

 

Art. 15h ust. 1 Od orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego przysługuje odwołanie wnoszone na piśmie.

 

§8 ust. 2 Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje osobie ubiegającej się oraz właściwemu organowi Policji. Art. 15h ust. 2 Odwołanie przysługuje osobie ubiegającej się oraz komendantowi wojewódzkiemu Policji właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby.
§8 ust. 3 i 4 3. Osoba ubiegająca się wnosi odwołanie wraz z jego uzasadnieniem w terminie 30 dni, a właściwy organ Policji w terminie 45 dni, od dnia otrzymania orzeczenia.

4. Odwołanie wnoszone jest za pośrednictwem lekarza lub psychologa, którzy wydali orzeczenie, odpowiednio do:

1)     jednostki badawczo-rozwojowej, wymienionej w § 5 ust. 4, najbliższej ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się lub siedzibę Policji,

2)     psychologa wyznaczonego przez właściwego wojewodę, po zasięgnięciu opinii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego lub Stowarzyszenia Psychologów Sądowych w Polsce

– zwanych dalej “podmiotami odwoławczymi”.

 

Art. 15h ust. 3 Odwołanie wraz z jego uzasadnieniem wnosi się w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia, za pośrednictwem lekarza lub psychologa, który wydał orzeczenie, do jednego z podmiotów odwoławczych, którymi są:

1)     wojewódzkie ośrodki medycyny pracy, a w przypadku gdy odwołanie dotyczy orzeczenia lekarskiego wydanego w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy – instytuty badawcze w dziedzinie medycyny pracy;

2)     jednostki służby medycyny pracy podmiotów leczniczych utworzonych i wyznaczonych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;

3)     podmioty lecznicze utworzone i wyznaczone przez Ministra Obrony Narodowej.

 

§8 ust. 5 Lekarz lub psycholog, za którego pośrednictwem wnoszone jest odwołanie, przekazuje je, wraz z dokumentacją badań, do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

Art. 15h ust. 4 Lekarz lub psycholog, za pośrednictwem którego jest wnoszone odwołanie, przekazuje je wraz z dokumentacją badań do podmiotu odwoławczego w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

§8 ust. 6 Powtórne badanie przeprowadza lekarz jednostki badawczo-rozwojowej lub psycholog, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, w terminie nie dłuższym niż 30 dni – licząc od dnia otrzymania odwołania przez podmiot odwoławczy.

 

Art. 15h ust. 5 Badanie w trybie odwołania przeprowadza się w terminie 30 dni od dnia otrzymania odwołania.

 

§8 ust. 8 Do badań przeprowadzanych w trybie odwołania mają zastosowanie przepisy rozporządzenia.

 

Art. 15h ust. 6 Koszty badania lekarskiego lub psychologicznego ponosi odwołujący się.

 

§8 ust. 7 Lekarz lub psycholog przeprowadzający badanie w trybie odwołania musi posiadać upoważnienie do ich wydawania w rozumieniu przepisów rozporządzenia.

 

Brak odpowiednika przepisu w nowych przepisach.
§8 ust. 9

 

§9

Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich i psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

2. (skreślony).

3. Kontrolę przeprowadza odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody.

4. Lekarz lub psycholog, o którym mowa w ust. 3, przekazuje wojewodzie wyniki kontroli wraz z wnioskami pokontrolnymi oraz przedstawia wyniki kontroli odpowiednio lekarzowi upoważnionemu lub psychologowi upoważnionemu, którego czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w zakładzie opieki zdrowotnej – również kierownikowi tego zakładu.

 

Art. 15h ust. 7

Art. 15i

Orzeczenie lekarskie lub psychologiczne wydane w trybie odwołania jest ostateczne.

1. Kontrolę wykonywania i dokumentowania badań lekarskich lub psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń lekarskich lub psychologicznych przeprowadza wojewoda właściwy ze względu na miejsce wydania orzeczenia lekarskiego lub psychologicznego.

2. Kontrolę przeprowadzają odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, posiadający pisemne upoważnienie właściwego wojewody, zwani dalej “osobami upoważnionymi”.

3. Upoważnienie zawiera:

1)     datę wydania upoważnienia;

2)     numer upoważnienia;

3)     imię i nazwisko oraz numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej;

4)     powołanie podstawy prawnej kontroli;

5)     nazwę i adres podmiotu kontrolowanego;

6)     zakres kontroli;

7)     miejsce i termin przeprowadzenia kontroli.

4. Osoby upoważnione przy wykonywaniu czynności kontrolnych, za okazaniem upoważnienia, mają prawo:

1)     wstępu do pomieszczeń, w których są wykonywane badania;

2)     żądania ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz dokumentacji odpowiednio od lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego wykonującego badania albo od kierownika podmiotu wykonującego badania;

3)     udziału w czynnościach związanych z przeprowadzaniem badań;

4)     wglądu do dokumentacji medycznej;

5)     zabezpieczania dowodów.

5. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności są przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu są obowiązani do:

1)     niezwłocznego przedstawiania na żądanie osoby upoważnionej wszelkich dokumentów i materiałów niezbędnych do przeprowadzenia kontroli oraz zapewnienia terminowego udzielania wyjaśnień;

2)     zapewnienia warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli, w szczególności udostępniania, w miarę możliwości, oddzielnych pomieszczeń z odpowiednim wyposażeniem;

3)     sporządzenia na żądanie osoby upoważnionej niezbędnych do kontroli odpisów, kserokopii lub wyciągów z dokumentów oraz zestawień i obliczeń opartych na dokumentach.

 

Art. 15j 1. Z przeprowadzanych czynności kontrolnych sporządza się protokół, który zawiera:

1)     imię i nazwisko oraz adres miejsca zamieszkania albo nazwę oraz adres siedziby;

2)     adres miejsca wykonywania badań;

3)     datę rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych;

4)     imiona i nazwiska osób upoważnionych;

5)     opis stanu faktycznego;

6)     stwierdzone nieprawidłowości;

7)     wnioski osób upoważnionych;

8)     datę i miejsce sporządzenia protokołu;

9)     informację o braku zastrzeżeń albo informację o odmowie podpisania protokołu oraz o przyczynie tej odmowy.

2. Protokół podpisują osoby upoważnione oraz odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu.

3. Jeżeli po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem, odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu zgłosi umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole, osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół.

4. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3, nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby upoważnione.

5. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się odpowiednio lekarzowi upoważnionemu albo psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – kierownikowi tego podmiotu.

6. Odpowiednio lekarz upoważniony lub psycholog upoważniony, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownik tego podmiotu, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole.

7. Na podstawie ustaleń kontroli wojewoda może przedstawić odpowiednio lekarzowi upoważnionemu lub psychologowi upoważnionemu, których czynności były przedmiotem kontroli, a jeżeli badania były wykonywane w podmiocie leczniczym – również kierownikowi tego podmiotu, w wystąpieniu pokontrolnym, zalecenia pokontrolne nakazujące usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania.

8. W przypadku nieusunięcia stwierdzonych nieprawidłowości w terminie, o którym mowa w ust. 7, wojewoda składa wniosek do właściwego komendanta wojewódzkiego Policji prowadzącego rejestr o wykreślenie z rejestru lekarzy upoważnionych lub z rejestru psychologów upoważnionych odpowiednio lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego, których czynności były przedmiotem kontroli.

 

§11 1. Dokumentację dotyczącą badań lekarskich i psychologicznych oraz wydawanych orzeczeń przechowuje się przez okres 20 lat.

2. W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją, o której mowa w ust. 1, w zakresie nie uregulowanym rozporządzeniem stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 91, poz. 408, z 1992 r. Nr 63, poz. 315, z 1994 r. Nr 121, poz. 591, z 1995 r. Nr 138, poz. 682, z 1996 r. Nr 24, poz. 110, z 1997 r. Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 769 i Nr 158, poz. 1041, z 1998 r. Nr 106, poz. 668, Nr 117, poz. 756 i Nr 162, poz. 1115, z 1999 r. Nr 28, poz. 255 i 256 i Nr 84, poz. 935 oraz z 2000 r. Nr 3, poz. 28, Nr 12, poz. 136 i Nr 43, poz. 489) oraz ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza.

 

Art. 15k W sprawach dotyczących sposobu postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi, o których mowa w art. 15a ust. 3 i 4, stosuje się przepisy wydane na podstawie art. 11 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1184).

 

§5 ust 2 2.  Szkolenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje zajęcia teoretyczne i praktyczne, w wymiarze łącznym co najmniej 42 godzin, w zakresie:

1)     wybranych przepisów o broni i amunicji,

2)     wybranych informacji o broni,

3)     zasad orzecznictwa lekarskiego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów prawnych dotyczących orzekania o zakresie sprawności psychofizycznej do dysponowania bronią,

4)     metodyki badań układu nerwowego, stanu psychicznego, stanu narządu wzroku, stanu narządu słuchu i równowagi oraz sprawności układu ruchu,

5)     problematyki alkoholizmu i uzależnień od substancji psychoaktywnych,

6)     sposobu dokumentowania badań.

 

Art. 15l pkt 1 Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

1)     zakres i formę prowadzenia szkoleń pozwalających na uzyskanie dodatkowych kwalifikacji, o których mowa w art. 15b ust. 1 pkt 3 i art. 15c ust. 1 pkt 3;

 

§5 ust. 3 i 4 3.  Szkolenie prowadzą jednostki badawczo-rozwojowe w dziedzinie medycyny pracy, według programu ustalonego przez ministra właściwego do spraw zdrowia.

4. Jednostkami, o których mowa w ust. 3, są:

1)     Instytut Medycyny Pracy im. prof. dr. med. Jerzego Nofera w Łodzi,

2)     Instytut Medycyny Pracy i Zdrowia Środowiskowego w Sosnowcu,

3)     Instytut Medycyny Morskiej i Tropikalnej w Gdyni,

4)     Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie,

5)     Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej w Warszawie,

6)     (skreślony).

 

Art. 15l pkt 2 Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

2)     jednostki uprawnione do prowadzenia szkoleń, o których mowa w pkt 1;

 

§2 ust. 1 lit b Badania lekarskie osoby ubiegającej się o pozwolenie na broń lub osoby posiadającej pozwolenie na broń, zwanej dalej “osobą ubiegającą się”, obejmują:

b)  badanie przez lekarza okulistę, przy uwzględnieniu sposobu oceny określonego w załączniku nr 10 do rozporządzenia,

 

Art. 15l pkt 3  Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

3)     sposób oceny stanu narządu wzroku;

 

§2 ust. 5

 

 

§3 ust. 5

 

 

§4 ust. 3

 

 

 

Wzór orzeczenia lekarskiego stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.

 

Wzór orzeczenia psychologicznego stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia.

 

Lekarz upoważniony używa pieczęci, której wzór stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.

 

 

 

 

Art. 15l pkt 4 Art. 15l.  Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych, określi, w drodze rozporządzenia:

4)     wzory:

a)  orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 15f ust. 1 i art. 15h ust. 7,

b)  karty badania lekarskiego, o której mowa w art. 15f ust. 3,

c)   orzeczenia psychologicznego, o którym mowa w art. 15g ust. 1 i art. 15h ust. 7,

d)  zaświadczenia o wpisie do rejestru lekarzy upoważnionych i zaświadczenia o wpisie do rejestru psychologów upoważnionych,

e)  pieczęci używanych przez lekarza upoważnionego lub psychologa upoważnionego

– mając na względzie właściwe przygotowanie lekarzy upoważnionych i psychologów upoważnionych, sprawny obieg dokumentacji oraz jednolitość stosowanych wzorów.

 

Art. 25. 1. Orzeczenia lekarskie i psychologiczne wydane przez upoważnionych lekarzy lub upoważnionych psychologów przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 7, zachowują ważność.

2. Lekarze i psychologowie, którzy nabyli uprawnienia do wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3–5 ustawy zmienianej w art. 7, na podstawie dotychczasowych przepisów, zachowują je.
3. Postępowania wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, dotyczące nabycia uprawnień do wydawania orzeczeń, o których mowa w art. 15 ust. 3–5 ustawy zmienianej w art. 7, prowadzi się na podstawie dotychczasowych przepisów.
4. Dotychczasowy rejestr lekarzy upoważnionych i rejestr psychologów upoważnionych stają się rejestrami, o których mowa w art. 15b ust. 2 i art. 15c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
5. Komendant wojewódzki Policji, w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, dostosuje prowadzony na podstawie dotychczasowych przepisów rejestr lekarzy upoważnionych i rejestr psychologów upoważnionych do wymogów określonych w ustawie zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. Jeżeli informacje zawarte w tych rejestrach nie zawierają wszystkich danych, o których mowa w art. 15b ust. 2 i art. 15c ust. 2 ustawy zmienianej w art. 7, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, komendant wojewódzki Policji wzywa lekarza lub psychologa wpisanych do odpowiedniego rejestru do uzupełnienia wymaganych danych w terminie 30 dni od dnia doręczenia wezwania. Po bezskutecznym upływie tego terminu komendant wojewódzki Policji wykreśla lekarza lub psychologa z rejestru.

Powyższa tabela w formacie pdf do pobrania tu.

Inne wpisy związane z powyższym tematem:

Deregulacyjne plotki.

Deregulacyjne plotki, odsłona druga.

Deregulacyjne fakty, odsłona czwarta.

Deregulacyjne plotki, odsłona pierwsza.

Deragulacyjne fakty, odsłona trzecia.

Zmiany w ustawie o broni i amunicji.