Obywatelska Karta Broni, to będzie nowa jakość uprawnień do posiadania broni palnej.

W opublikowanym przez Ruch Obywatelski Miłośników Broni projekcie ustawy o broni i amunicji, projektuje się Obywatelską Kartę Broni (OKB). Gdyby ten projekt stał się prawem, tego rodzaju pozwolenie na broń, stanie się milowym krokiem w zwiększaniu dostępu do broni palnej dla praworządnych Polaków. Jednym z fundamentów odbudowy kultury posiadania broni palnej w Polsce jest osiągnięcie efektu kuli śnieżnej przez posiadaczy pozwoleń na broń. W projektowanej regulacji nie chodzi o to, aby wąska grupa korzystała z wielkich przywilejów. W projektowanej regulacji chodzi o to, aby szeroki krąg Polaków miał możliwość posiadania broni palnej. Projektowana Obywatelska Karta Broni to rodzaj powszechnego pozwolenia na broń, dla każdego Polaka, spełniającego kryteria wynikające z ustawy.

Otrzymanie OKB projekt warunkuje kilkoma przesłankami. Warunki natury ogólnej opisane są w art. 10 projektu, są nimi wiek co najmniej 21 lat, niekaralność na karę pozbawienia wolności lub ograniczenia wolności za umyślne przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu, przeciwko mieniu, przeciwko wolności seksualnej i obyczajności, z zastosowaniem przemocy lub groźbą jej użycia, za przestępstwa związane z nielegalnym posiadaniem lub obrotem bronią palną. Opisane przestępstwa to powtórzenie tytułów rozdziałów Kodeksu Karnego, w których stypizowane są najgroźniejsze rodzaje przestępstw. Projektowana regulacja zakłada również to, że pozwolenie nie otrzyma osoba, wobec której toczy się postępowanie karne o popełnienie opisanego przestępstwa. Jestem przekonany, że to jest słuszna regulacja. W większości przypadków postawienie zarzutów przez organy ścigania kończy się skazaniem. Nie wyobrażam sobie racjonalnego uzasadnienia dla twierdzenia, że nic nie stoi na przeszkodzie, aby podejrzany o brutalne zgwałcenie przestępca mógł otrzymać pozwolenie na broń, w okresie gdy stoi pod takim zarzutem. Kolejną przesłanką natury ogólnej jest zdrowie, w tym zdrowie psychiczne i prawidłowe funkcjonowanie psychologiczne oraz posiadanie miejsca zamieszkania w Polsce.

Osoba spełniająca warunki podstawowe będzie musiała złożyć w formie pisemnej podanie o wydanie Obywatelskiej Karty Broni, a w nim określić uzasadniony powód posiadania broni. Polegało to będzie na wyrażeniu pisemnie zamiaru wykorzystywania broni w jeden ze sposobów opisanych w art. 13 ust 2 projektu. Za uzasadniony powód posiadania broni traktowany jest zamiar: 1) uprawiania łowiectwa; 2) uprawiania sportów o charakterze strzeleckim, w tym rekreacyjnie; 3) czynnego udziału w organizacji o charakterze proobronnym; 4) kolekcjonowania broni; 5) posiadania broni do ochrony miru domowego; 6) brania udziału w rekonstrukcjach historycznych lub innych przedsięwzięciach o charakterze artystycznym; 7) posiadania broni do samoobrony; 8) posiadania broni w celach doskonalenia umiejętności zawodowych; 9) używania broni w celach sygnalizacyjnych; 10) prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie szkoleń strzeleckich. Ponadto załącznikiem do podania o uzyskanie OKB będzie musiała być informacja o wnioskodawcy z Krajowego Rejestru Karnego oraz zaświadczenie od lekarza rodzinnego stwierdzające brak przeciwskazań do wydania pozwolenia na broń, o których mowa w art. 10 pkt 3, wydane po zasięgnięciu opinii psychologa i lekarzy specjalistów, w tym neurologa, psychiatry oraz innych, w przypadku uznania ich za niezbędne.

To tyle i jestem przekonany, że nie aż tyle, a tylko tyle. Tylko takie warunki trzeba będzie spełnić, aby otrzymać prawo posiadania broni palnej. Na podstawie OKB możliwe by było posiadanie broni palnej opisanej w projekcie jako kategoria C (art. 7 ust. 3 projektu): Projektowana broń kategorii C to: krótką broń palną jednostrzałową bocznego zapłonu, której całkowita długość przekracza 280 mm; długą broń palną bocznego zapłonu powtarzalną i jednostrzałową; długą broń palną gładkolufową, inną niż wymieniona w ust. 2 pkt 6; broń sygnałową; broń alarmową samoczynną; broń pneumatyczną; broń odprzodową; amunicję do broni określonej w pkt 1-5, w tym proch czarny i jego substytuty; urządzenia niebezpieczne (urządzenie niebezpieczne – ostrze ukryte, kastet, paralizator elektryczny o prądzie wyładowania powyżej 10 mA, a także broń cięciwową o sile naciągu powyżej 750 N (art. 3 ust. 1 pkt. 27 projektu)).

OKB nie będzie uprawniała do noszenia broni palnej w stanie załadowanym, ale będzie uprawniało do przenoszenia broni w stanie rozładowanym, korzystania z broni na strzelnicach. Projekt nie wprowadza limitów ilości egzemplarzy broni, jaka będzie mogła być posiadana w oparciu o OKB. Zasady przechowywania broni będą racjonalne, nie limitowane wymyślnymi normami.

Wobec stanu aktualnego jest to wielki postęp zarówno pod względem formalizmu jak i pod względem konieczności ponoszenia kosztów. Projekt postuluje zmianę organu wydającego pozwolenie na broń i pozbawienie Policji tego uprawnienia. To dziejowa konieczność, skala nadużyć prawa, skala nieprawidłowości przekonuje, że jest to jeden z koniecznych elementów naprawienia systemu wydawania pozwoleń na broń.

Uzupełnienie z dnia 16.12.2015 r.

W kolejnej wersji projektu ustawy o broni i amunicji przewiduje się możliwość uzyskania obywatelskiej karty broni po ukończeniu 18 roku życia. Projektowany przepis art. 10 został uzupełniony w następujący sposób:

Art. 10. 1. Pozwolenia na broń nie wydaje się osobie:

1)      które nie ma ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

(…)

  1. Na wniosek szkoły, organizacji sportowej, łowieckiej, proobronnej lub rekonstrukcji historycznej Obywatelska karta broni może być wydana osobie, która ukończyła 18 lat.