Projekt ustawy o broni i amunicji otrzymał numer druku sejmowego

Projekt ustawy o broni i amunicji, który został złożony przez grupę posłów klubu poselskiego Kukiz’15, otrzymał numer druku sejmowego 1692. Pozytywna opinia Komisji Ustawodawczej chyliła wszelkie formalne przeszkody dokonania tej czynność przez Marszałka Sejmu. Oznacza to, że tak naprawdę dopiero od tego momentu  rozpocznie się procedowanie nad projektem ustawy. Projekt został skierowany na pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu.

W wielkim skrócie procedura parlamentarna będzie wyglądała w sposób opisany poniżej.

Marszałek Sejmu wpisze teraz do porządku obrad któregoś z posiedzeń Sejmu pierwsze czytanie projektu. Pierwsze czytanie projektu ustawy obejmuje uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę, debatę w sprawie ogólnych zasad projektu oraz pytania posłów i odpowiedzi wnioskodawcy. Pierwsze czytanie na posiedzeniu Sejmu kończy się skierowaniem projektu do komisji, chyba że Sejm w związku ze zgłoszonym wnioskiem odrzuci projekt w całości. Mam nadzieję, że nikt nie wpadnie na pomysł złożyć wniosku o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu.

Gdy projekt trafi na posiedzenie komisji, będzie to Komisja Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ta komisja może powołać podkomisję do prowadzenia merytorycznych prac nad projektem. Komisja na podstawie swoich prac przedstawia Sejmowi sprawozdanie. W sprawozdaniu komisja przedstawia wniosek o przyjęcie projektu bez poprawek, albo przyjęcie projektu z określonymi poprawkami w formie tekstu jednolitego projektu, albo odrzucenie projektu.

Sprawozdanie Komisji jest prezentowane w trakcie drugiego czytania na posiedzeniu Sejmu. Na posiedzeniu Sejmu sprawozdanie komisji przedstawia wybrany z jej składu poseł sprawozdawca, który w szczególności informuje o proponowanych przez komisję i przez poszczególnych posłów zmianach w przedłożonym projekcie oraz o nieprzyjętych przez komisję opiniach innych komisji i posłów oraz motywach ich odrzucenia. Drugie czytanie obejmuje przedstawienie Sejmowi sprawozdania komisji o projekcie ustawy, albo przeprowadzenie debaty oraz zgłaszanie poprawek i wniosków. W sytuacji, gdyby w drugim czytaniu zgłoszone były nowe poprawki i wnioski, projekt kieruje się ponownie do komisji, która go rozpatrywała.

Komisja po rozpatrzeniu z udziałem wnioskodawców zgłoszonych poprawek i wniosków, przedkładają Sejmowi dodatkowe sprawozdanie, w którym przedstawiają wniosek o ich przyjęcie lub odrzucenie, albo kierując się przeprowadzoną dotychczas debatą, zgłoszonymi poprawkami i wnioskami, wnioskami Komisji Ustawodawczej, wnioskami mniejszości, przedkładają Sejmowi poprawione sprawozdanie w formie tekstu jednolitego projektu. Po tym następuje trzecie czytanie, które obejmuje przedstawienie dodatkowego sprawozdania komisji lub – jeżeli projekt nie został ponownie skierowany do komisji – przedstawienie przez posła sprawozdawcę poprawek i wniosków zgłoszonych podczas drugiego czytania i na koniec głosowanie nad projektem. Marszałek Sejmu przesyła niezwłocznie Marszałkowi Senatu i Prezydentowi potwierdzony swoim podpisem tekst uchwalonej przez Sejm ustawy.

Marszałek Senatu kieruje ustawę uchwaloną przez Sejm i przekazaną do Senatu do właściwych komisji senackich. Rozpatrując ustawę wykonującą prawo Unii Europejskiej właściwa komisja może zwrócić się do Komisji Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej o wyrażenie opinii o ustawie lub jej części. Na posiedzenie komisji, na którym rozpatrywana jest ustawa uchwalona przez Sejm, przewodniczący komisji zaprasza upoważnionego przedstawiciela wnioskodawcy projektu tej ustawy i posła sprawozdawcę. Komisje po rozpatrzeniu ustawy przygotowują w terminie wyznaczonym przez Marszałka Senatu, projekt uchwały Senatu w sprawie ustawy uchwalonej przez Sejm, w którym proponują przyjęcie ustawy bez poprawek, albo wprowadzenie do jej tekstu poprawek, albo odrzucenie ustawy. Jeżeli żaden z poddanych pod głosowanie wniosków dotyczących ustawy nie uzyskał większości głosów, w sprawozdaniu komisji zamieszcza się wszystkie te wnioski. Marszałek Senatu przekazuje uchwałę Senatu Marszałkowi Sejmu.

Następnie Marszałek Sejmu informuje Sejm o uchwałach Senatu przyjmujących bez zmian ustawę uchwaloną przez Sejm oraz o ustawach uchwalonych przez Sejm, co do których Senat nie podjął uchwały. Niezwłocznie po ustaleniu tekstu ustawy w wyniku rozpatrzenia uchwały Senatu albo po uzyskaniu informacji o przyjęciu ustawy przez Senat bądź po bezskutecznym upływie terminu do podjęcia uchwały Senatu Marszałek Sejmu przesyła Prezydentowi tekst ustawy, potwierdzony swoim podpisem.

Prezydent Rzeczypospolitej podpisuje ustawę w ciągu 21 dni od dnia przedstawienia i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Przed podpisaniem ustawy Prezydent Rzeczypospolitej może wystąpić do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem w sprawie zgodności ustawy z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej nie może odmówić podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodną z Konstytucją. Prezydent Rzeczypospolitej odmawia podpisania ustawy, którą Trybunał Konstytucyjny uznał za niezgodną z Konstytucją. Jeżeli jednak niezgodność z Konstytucją dotyczy poszczególnych przepisów ustawy, a Trybunał Konstytucyjny nie orzeknie, że są one nierozerwalnie związane z całą ustawą, Prezydent Rzeczypospolitej, po zasięgnięciu opinii Marszałka Sejmu, podpisuje ustawę z pominięciem przepisów uznanych za niezgodne z Konstytucją albo zwraca ustawę Sejmowi w celu usunięcia niezgodności. Jeżeli Prezydent Rzeczypospolitej nie wystąpił z wnioskiem do Trybunału Konstytucyjnego w trybie ust. 3, może z umotywowanym wnioskiem przekazać ustawę Sejmowi do ponownego rozpatrzenia. Po ponownym uchwaleniu ustawy przez Sejm większością 3/5 głosów w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów Prezydent Rzeczypospolitej w ciągu 7 dni podpisuje ustawę i zarządza jej ogłoszenie w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 • Kornel Posmyk

  można link do znowelizowanego projektu tej ustawy?

 • Piotr Crusader89

  No i utknie gdzieś w komisji, albo zostanie odrzucona na pierwszym czytaniu.

  • o tym to się hyba dpoiero po wakacjach dowiemy. Teraz ważne, że jest i że ma nadany numer druku.

   • Filip Jan

    Po których wakacjach ? 😛

 • Gr Bo

  Ostatnio było jakieś głosowanie na temat ustawy o broni i amunicji, czyli to jest jakiś inny projekt ?

  • To było na posiedzeniu Komisji Ustawodawczej. Chodziło o dokładnie ten projekt. Marszałek Sejmu poprosił komisję o opinię, czy wzmiankowany projekt jest zgodny z prawem UE i może być procedowany. Komisja jednogłośnie opowiedziała się ZA dalszym procedowaniem projektu. Stąd też nadany mu został numer druku i cała machina legislacyjna ruszyła.

 • Jan Kowalski

  Polacy aby istnieć w przyszłości muszą natychmiast nauczyć się walczyć i posługiwać się bronią.
  https://www.youtube.com/watch?v=pqrzzHm–hM

 • Grzegorz

  Strasznie skomplikowany, pokręcony i żmudny ten proces uchwalania nowej ustawy. Jest tak tylko dlatego, że przeróżnej maści pasożyty mogą swoje ustawki uchwalać np. w ciągu jednej nocy a naprawdę potrzebną i pożyteczną ustawę można gdzieś schować w zakamarkach procesu procedowania…

  Już samo nadanie numeru druku sejmowego zajęło 8 miesięcy. Więc dla niepoznaki (że niby partia rządząca chce i w zasadzie nie ma nic przeciwko!) taką ustawę można procedować i 10 lat. To jest poj***ny system prawny! A i grupa darmozjadów całkiem spora (posłowie, senatorowie, komisje, podkomisje, departamenty, wydziały, kierownicy, dyrektorowie, zastępcy, sekretarki, pokojówki, matki, żony, kochanki…). Ten rak biurokracji toczy naszą ukochaną Rzeczpospolitą!!!

  • KBPol

   10 lat?! Nie, maksymalnie 4 lata! A to dlatego że projekty ustaw nie przechodzą na kolejną kadencję! Wyjątkiem są tylko projekty obywatelskie, a projekt ustawy o broni i amunicji takim nie jest. Jeśli się mylę to proszę oczywiście poprawić.

   • Andrzej Turczyn

    Jak nie wywala w 1 czytaniu, to może pójdzie.

   • Grzegorz

    Przejaskrawiłem oczywiście. Ale co za różnica 4 czy 10? Jak nie będzie woli politycznej to projekt przepadnie w czeluściach machiny…

  • Wojtek Sokołowski

   Niespecjalnie, a jest taki po to żeby jak się władza przyłoży uchwalić dobre prawa.
   Zobacz co się stało z ustawą o ochronie przyrody która zezwalała na wycinkę drzew, bez pozwolenia na prywatnych działkach.
   Procedowano za szybko nie dopilnowano szczegółów, i całą piękną ideę trafił szlag. I mamy powrót do socjalizmu.

   • Jan Kowalski

    Optymista:)
    Brak jest “WOLI”!

  • Jan Kowalski

   CETA poszła w 24 h.

 • Krzysztof Aleksandrowicz

  Z tego, co widzę, broń cp w dalszym ciągu nie będzie wymagała żadnego pozwolenia (kat. D), podobnie jak czarny proch. Bardzo dobrze. Czy jednak pojawi się obowiązek jej rejestracji, czy nie?

  • Krzysztof Jabłoński

   Wiele osób byłoby bardzo zadowolonych. A ilu komuchów by zgrzytało zębami 🙂

 • Pingback: Wieczorna refleksja na podsumowanie udanego dnia | Andrzej Turczyn()

 • Bartosz Skowroński

  Art. 24. 1. Przesyłanie broni oraz amunicji za pośrednictwem podmiotów zajmujących się
  przewożeniem i doręczaniem przesyłek jest zakazane z zastrzeżeniem przepisów rozdziału 7
  i art. 41 ust. 3. Przepisu nie stosuje się do broni, o której mowa w art. 7 ust. 4.

  czyli blokujemy całkowicie możliwość powstania przewoźnika broni? może dało by się dać poprawkę:
  art 24.1a. Przesłanie broni i amunicji jest dopuszczone po spełnieniu warunków przewozu które określi minister właściwy.

  Ja tam nie widzę problemu aby powstała firma przewozowa każdy kierowca/pracownik ma pozwolenie podstawowe a broń przewożą w np. bankowozie. kupuję w Suwałkach kurier przewozi jeśli nie bezpośrednio do mnie, to do zaprzyjaźnionego sklepu a ja z stamtąd odbieram np we wrocławiu. (przesyłka w odpowiednich pojemnikach pozwalających sprawdzić stan broni)

  • Krzysztof Jabłoński

   Obecnie drogi kolego, to takie uwagi należy zgłaszać do posła przedstawiciela wnioskodawców projektu i być może komisji sejmowych w trakcie prac komisji.

   Nie wiem, czy ktokolwiek z bywalców tego bloga ma moc sprawczą nanoszenia zmian na projekty ustaw w trakcie trwania procesu legislacyjnego.

 • Caine GL

  jak dojdzie do prezydenta to podpisze. 🙂

 • Kornel Posmyk

  Witam czy wg nowej ustawy osoba mająca zespół Aspergera i stopień
  niepełnosprawności C12 może starać sie o OKB i pozwolenie na broń ? dodam iż jest to choroba która u większości ludzi przebiega bezobjawowo

 • Dariusz Piekut

  i na tym koniec w tym temacie, projekt ustawy czy też ze zmianami nigdy nie wyjdzie z tego gmachu

 • Mathew 777

  Poczytałem projekt i muszę stwierdzić, że sporo tam błędów m. in. w definiowaniu (ignotum per ignotum), ale to raczej drobiazg. Ważne, ze zasady się zmienią. Od czegoś trzeba zacząć zmianę prawa, by nie tkwić już w stanie , który mamy.
  Ps. szacun dla trybuna za wytrwałość.

 • Pingback: Jest odpowiedź na interpelację, z której moim zdaniem wynika, że domy Polaków nie będą ich twierdzą, niestety | Andrzej Turczyn()

 • Michał Habdas

  Panie Andrzeju, a wiadomo kiedy odbędzie się to pierwsze czytanie? Konkretna data?

 • Kornel Posmyk

  Czy wg nowej ustawy będzie można kupować broń cp na naboje scalone I amunicje do niej?

 • Wankel

  A czy jest gdzieś dostępny ten projekt w wersji ujednoliconej o autopoprawki ?

 • Pingback: Marek Borowski na Twitter o broni palnej | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Pozwolenia na broń w Finlandii bez wizyty na policji i testów - projekt polskiej ustawy o broni i amunicji idzie w tym kierunku | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: "Tfurcy" prawa z MSWiA stworzyli definicję kalibru broni urągającą logice i elementarnej wiedzy | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: 27 września 2017 r. pierwsze czytanie projektu ustawy o broni i amunicji | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o broni i amunicji, krótkie podsumowanie | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Jestem pierwszy, który będzie bronił dobrego imienia autora ustawy o broni i amunicji Jarosława Lewandowskiego | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: W Sejmie pojawił się projekt ustawy o zmianie obowiązującej ustawy o broni i amunicji | Andrzej Turczyn()

 • Marek Mierzwa

  Jak rozumiem, jesteśmy już po pierwszym czytaniu i skierowaniu projektu do Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji? Czy wiadomo, kiedy możemy się spodziewać drugiego czytania?
  Przepraszam, jeśli odpowiedź jest gdzieś w innych postach, ale nie śledziłem na bieżąco 🙂

 • Pingback: Ten projekt jednak szkodzi sprawie poszerzenia dostępu do broni palnej dla Polaków! | Andrzej Turczyn()

 • Pingback: Wniesienie przez organ Policji odwołania od orzeczenia lekarskiego i psychologicznego po upływie ustawowego termin, jest rażącym naruszeniem prawa | Andrzej Turczyn()