Broń palna CP w projekcie ustawy o broni i amunicji.

Dostrzegam, że najwięcej kontrowersji wzbudzają zapisy projektu ustawy o broni i amunicji, dotyczące broni zasilanej prochem czarnym. Na ile potrafię, postaram się przybliżyć postulowane w projekcie Fundacji Rozwoju Strzelectwa w Polsce rozwiązania.

Broń palna, która jest opisana w aktualnej ustawie o broni i amunicji w art. 11 pkt 11, jako broń palna rozdzielnego ładowania, wytworzona przed rokiem 1885 oraz repliki tej broni, w projekcie mieści się w broni zdefiniowanej jako broń palna historyczna (art. 3 ust. 1 pkt 8 projektu). Projekt w art. 3 ust.1 pkt 8 brzmi: broń historyczna – broń palna wytworzona nie później niż w 1885 roku oraz funkcjonalne repliki i kopie takiej broni. Definicja ta obejmuje to co aktualnie mieści się w art. 11 pkt 11 ustawy o broni i amunicji oraz broń na nabój scalony. Oczywiście chodzi o broń palną wytworzoną nie później niż w 1885 roku oraz funkcjonalne repliki i kopie takiej broni. Dodatkowo projektowana definicja rozwiewa pojawiające się wątpliwości co do znaczenia słowa replika. Dotychczas nie było to przesądzone i jako replikę broni rozumiano taki egzemplarz, który był kopią czy odwzorowaniem broni sprzed 1885 roku. Projektowana definicja mówi o funkcjonalnych replikach i kopiach broni wytworzonej nie później niż w 1885 roku. Kolejną różnica wobec stanu aktualnego jest taka, że proponowana definicja broni palnej historycznej nie mówi nic o rozdzielnym ładowaniu. Oznacza to, że mieściła się będzie w niej broń palna wytworzona nie później niż w w 1885 roku oraz funkcjonalne repliki i kopie takiej broni, na nabój scalony. Moim zdaniem projektowana regulacja jest jednoznacznie korzystniejsza w stosunku do aktualnego stanu prawnego. Środowiska strzeleckie, rekonstruktorów, strzelców sportowych, posługujące się tego rodzaju bronią palną, powinny moim zdaniem wyrazić uznanie wobec projektu, który w taki sposób brzmi.

Projekt wyróżnia inny jeszcze rodzaj broni palnej zasilanej prochem czarnym – broń odprzodową. W art. 3 ust. 1 pkt 11 projektu, postuluje się wprowadzenie definicji broni palnej odprzodowej, jako broń palną ładowaną od strony wylotu lufy na amunicję rozdzielnego ładowania, przystosowaną do strzelania wyłącznie prochem czarnym. Zestawienie dwóch definicji, broni palnej historycznej oraz broni palnej odprzodowej, powoduje oczywisty wniosek, że broń palna odprzodowa to każda inna broń czarnoprochowa niż broń palna historyczna. Broń palna odprzodowa to, najkrócej ujmując, broń czarnoprochowa rozdzielnego ładowana nowoczesnych konstrukcji, ale i tych wszystkich , które powstały po 1885 roku i przymiotu nowoczesności już nie można im nadać.

Broń palna historyczna została w projekcie zaliczona do broni palnej kategorii broni D (art. 7 ust. 4 pkt 2 projektu). Zgodnie z projektowanym przepisem art. 6 pkt 4, na posiadanie tej broni palnej nie będzie wymagane pozwolenie na broń. W konsekwencji powyższego kategoria broni bez pozwolenia została dostrzegalnym zakresie rozszerzona. Do broni palnej kategorii D projektuje się ponadto zaliczenie amunicji do broni alarmowej, amunicję do broni historycznej w postaci prochu czarnego w ilości do 1 kg. Broń palna odprzodowa została w projekcie zaliczona do broni palnej kategorii C (art. 7 ust. 3 pkt 7 projektu). Zgodnie z projektowanym przepisem art. 6 pkt 3, na posiadanie tej broni palnej będzie wymagane pozwolenie na broń w postaci obywatelskiej karty broni. O kryteriach uzyskania tego pozwolenia na broń pisałem we wpisie Obywatelska Karta Broni, to będzie nowa jakość uprawnień do posiadania broni palnej.

Rozdział 5 projektowanej ustawy Przenoszenie, noszenie i przechowywanie broni, dotyczy broni palnej posiadanej w oparciu o pozwolenie na broń. Z istoty rzeczy nie może on regulować zasad przenoszenia, noszenia i przechowywania broni, która posiadana może być bez administracyjnej reglamentacji. Oczywiście broń palna historyczna i broń odprzodowa będzie mogła być bez żadnych ograniczeń wykorzystywana na strzelnicach.

Dostrzegam, że najwięcej kontrowersji wywołuje zapis limitujący ilość prochu czarnego jaki można posiadać bez pozwolenia na broń. Jest to obostrzenie w stosunku do stanu aktualnego, nie ma co do tego wątpliwości. Z jakiego powodu się pojawił, zadaje wielu z Was pytanie. Czytam komentarze i dostrzegam czasem racjonalną krytykę tego postulatu. Wprawdzie ja nie jestem autorem tego obostrzenia, ale uzasadniam to w sposób następujący i widzę następujące rozwiązanie. Ogólny wydźwięk projektowanej ustawy powodować musi wrażenie złagodzenia aktualnych restrykcji w dostępie do broni palnej, twierdzenia przeciwne wynikają wyłącznie ze złych zamiarów. Obywatelska kara broni, to szybki i dostępny dla wielkiej ilości Polaków, sposób na uzyskanie pierwszego pozwolenia na broń. Ustawa ma do tego celu Polskę zaprowadzić, bo do dziejowa konieczność umożliwienia Polakom posiadania broni. To co okupanci odebrali, wciąż nie zostało w należyty sposób przywrócone. Prawdą jest to, że od kilkunastu już lat dostęp do broni palnej czarnoprochowej, który jest powszechny i nie podlega żadnej reglamentacji, nie spowodował wzrostu zagrożenia dla porządku i bezpieczeństwa publicznego. Ważyć trzeba te dwie wartości, zachowanie praw dotychczasowych i rozszerzenie prawa do broni na znacznie większą ilość Polaków. Projekt został tak skonfigurowany, że w kilku miejscach zaostrza stan aktualny, tych najmniej dotykające nabytych praw. W miejsce tych obostrzeń pojawia się istotna liberalizacja, ta dotyczy również broni na czarny proch. Proponuje zaniechać o tej sprawie sporów i uznanie projektu za słuszny w tym zakresie. W miejsce tego deklaruję, podjęcie próby przekonania autora projektu do zmiany omawianego postulatu.

 

Uzupełnienie, (13.12.2015 r. godzina 14.04.) Rozmawiałem z Jarkiem Lewandowskim ustaliliśmy zgodnie, że w projekcie, który będziemy promować pośród posłów, namawiając ich do inicjatywy ustawodawczej, ilość prochu czarnego zostanie wskazana na 5 kilogramów. Co zrobi Sejm, zobaczymy…

 

Uzupełnienie, (16.12.2015 r.). W kolejnej wersji projektu nie ma już limitu na proch czarny w kategorii broni D.