Budowaniu bezpieczeństwa militarnego powinno sprzyjać upowszechnianie w społeczeństwie świadomości obowiązku obrony ojczyzny.

Po drugie: zdolność polskiego państwa do zapewnienia swojego bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, a w konsekwencji bezpieczeństwa swoich obywateli. (…) Budowaniu bezpieczeństwa militarnego powinna sprzyjać odpowiednia pedagogika społeczna, upowszechnianie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, świadomości obowiązku obrony ojczyzny.(Polska racja stanu Jarosław Kaczyński s. 30 w: Racja Stanu Janowi Olszewskiemu, praca zbiorowa)

To drugi element z zespołu celów i związanych z nim działań, które powinny być realizowane przez wszystkie siły polityczne w Polsce z powodu istnienia bezwzględnego obowiązku dbania o polską rację stanu. „Budowaniu bezpieczeństwa militarnego powinna sprzyjać odpowiednia pedagogika społeczna, upowszechnianie w społeczeństwie, szczególnie wśród młodzieży, świadomości obowiązku obrony ojczyzny.” Wypełnienie tej powinności wobec Polski ze strony polityków polega na zapewnieniu możliwości istnieniu klubów strzeleckich, stowarzyszeń kolekcjonerskich, organizacji pro-obronnych i innych aktywności obywatelskich sprawiających możliwość nabywania, w zasadzie od wieku młodzieńczego, umiejętności posługiwania się bronią palną. Ta powinność powinna z powodów oczywistych zapewniać możliwość uzyskiwania pozwoleń na posiadanie broni przez praworządnych i zdrowych psychicznie Polaków.

Tą myśl rozumiano doskonale w okresie międzywojennym, gdy realizując wezwanie Marszałka Józefa Piłsudskiego „Każdy żołnierz obywatelem – każdy obywatel żołnierzem” od roku 1932 rozpoczęto organizację zawodów strzeleckich 10 strzałów ku chwale Ojczyzny. Na przedwojennym plakacie promującym te zawody pisano:

„Związek strzelecki wzywa wszystkie Organizacje i Stowarzyszenia oraz Obywateli i Obywatelski, by w strzelaniach tych wzięli jak najliczniejszy udział, pamiętając, że ucząc się strzelać ćwiczymy oko i dłonie w obronie Ojczyzny! Być dobrym strzelcem to pierwszy obowiązek nie tylko żołnierza, ale każdego obywatela Rzeczypospolitej.”

Nie da się budować i utrzymywać w Polakach świadomości i pragnienia obowiązku obrony ojczyzny, bez zapewnienia możliwości nabywania, samokształcenia w niezbędnych umiejętnościach, a jedną z podstawowych jest umiejętność strzelania z broni palnej. Moim zdaniem warunkiem sine qua non skutecznej pedagogiki społecznej w tej dziedzinie, jest przyjazna atmosfera instytucji państwa względem klubów strzeleckich, stowarzyszeń kolekcjonerskich, organizacji pro-obronnych i innych aktywności obywatelskich sprawiających możliwość nabywania umiejętności posługiwania się bronią palną. Przyjazna atmosfera to także, a może przede wszystkim, racjonalne uwarunkowania prawne. Również uwarunkowania prawne pozwalające na posiadanie broni palnej w oparciu o pozwolenie na broń. Z uwagi na to, że prawodawstwo Unii Europejskiej wyprzeda polskie ustawy, już na forum europejskim rząd powinien realizować swoje powinności wobec nas. Już tam trzeba dbać o polską rację stanu!

Na naszych oczach Komisja Europejska zaatakowała właśnie ten filar polskiej racji stanu, dążąc do zakazu posiadania broni palnej przez praworządnych cywilnych obywateli Polski. Atak eurokratów skierowany przeciwko praworządnym posiadaczom broni palnej, strzelcom sportowym, kolekcjonerom, organizacjom pro-obronnym, nie ma żadnego merytorycznego związku z atakami islamskich terrorystów, to oczywiste dla każdego trzeźwego rozumu. Wskazywanie rdzennych mieszkańców Europy – posiadaczy broni palnej – jako przyczyny ataków terrorystycznych, to tylko propagandowa gra na emocjach. Ten atak ma ścisły związek z postulatem Altiero Spinellego wyrażonym w komunistycznym manifeście z Ventotene likwidacji armii narodowych i pacyfistycznego wychowywania młodzieży. To przyczyna wprost dostrzegalna. Być może są i inne powody niepostrzegalne i niezwerbalizowane publicznie, a czerpiące z tego samego źródła do ruch pacyfistyczny w Stanach Zjednoczonych w okresie wojny w Wietnamie. Niezależnie od powodów pewne jest, że likwidacja tej niezbędnej dla zapewnienia militarnego bezpieczeństwa Polski tkanki i aktywności społecznej, możliwości kształcenia młodzieży w umiejętności posługiwania się bronią, jest dalekosiężnym planem tworzenia narodów niezdolnych do tworzenia o należytym morale i determinacji narodowych sił zbrojnych, zdolnych do zapewnienia bezpieczeństwa państwom narodowym. Dotyczy to także Polski.

Powinny tym zagrożeniom aktywnie zapobiegać instytucja państwa polskiego, resorty obrony narodowej, spraw wewnętrznych, ale też Sejm i cały Rząd. Konieczność zablokowania unijnej dyrektywy jest w zasięgu możliwości Rządu RP. Moim zdaniem to sprawa tak samo pilna jako konieczność niedopuszczenia do siłowego osiedlania islamskich imigrantów w Polsce!

Zaniechania w tej dziedzinie nasuwają mi taką myśl: