Zakaz posiadania broni kategorii A i konfiskata bez odszkodowania w rządowym projekcie zmian ustawy o broni i amunicji

Wstęp

Rząd PiS przygotował projekt ustawy, która zmienić ma również ustawę o broni i amunicji w sposób absolutnie niedopuszczalny i wywołujący sprzeciw społeczny. Tak prywatnie to mi się kląć chce, że dopuściliśmy do rządzenia w Polsce ludzi przypominających w swoich przekonaniach faszystów, którzy mając mentalność kapo pozbawiają nas ostatków wolności i w arbitralny sposób wprowadzają zakazy i planują w związku z tym pozbawiać nas majątku.

Tak, tak, ich działania przypominają faszystów, wcale nie przesadzam. Jak podaje Wikipedia faszyzm to doktryna polityczna sprzeciwiająca się demokracji parlamentarnej, głosząca kult państwa, silne przywództwo, terror państwowy i solidaryzm społeczny, faszyzm podkreślał wrogość wobec zarówno liberalizmu, jak i komunizmu. Jak przeczytałem definicję faszyzmu to aż mi się ciepło zrobiło, bo poważna część tego jak Wikipedia charakteryzuje faszyzm, doskonale pasuje do rządzącego Polską PiS-u.

Zostawmy to jednak na marginesie, kto by się tam wgłębiał w doktryny polityczno-prawne. Zajmę się nie doktryną polityczno-prawną, nie polityką, a merytorycznym dowodzeniem tytułowej tezy.

 

Projektowane rozwiązania ustawowe w ustawie o broni i amunicji

Do art. 10 ust. 5 ustawy o broni i amunicji projektuje się dodanie pkt 1a, po którego dodaniu przepis będzie miał brzmienie (art. 10 ust. 5 pkt. 1a):

Pozwolenie na broń, o którym mowa w ust. 1, nie może być wydane, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 2, na broń szczególnie niebezpieczną w postaci: broni kategorii A pkt 6-9.

Kategorie broni zostały opisane w załączniku do projektowanej ustawy o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, który ma brzmienie (pkt 6-9):

6. Samoczynna strzelecka broń palna, która została przerobiona na samopowtarzalną strzelecką broń palną.

7. Każda z poniższych rodzajów samopowtarzalnej strzeleckiej broni palnej centralnego zapłonu:

1) krótka strzelecka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 21 nabojów bez przeładowania, jeżeli mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów stanowi część tej broni lub jeżeli odłączalny mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 20 nabojów jest do niej wprowadzony;

2) długa strzelecka broń palna, pozwalająca na wystrzeliwanie ponad 11 nabojów bez przeładowania, jeżeli mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 10 nabojów stanowi część tej broni lub jeżeli odłączalny mechanizm ładujący o pojemności przekraczającej 10 nabojów jest do niej wprowadzony.

8. Samopowtarzalna długa strzelecka broń palna (strzelecka broń palna, która jest pierwotnie przeznaczona do strzelania z ramienia), którą można zmniejszyć do długości mniejszej niż 60 cm bez utraty funkcjonalności dzięki zastosowaniu kolby składanej lub teleskopowej lub kolby, którą można usunąć bez użycia narzędzi.

9. Każda strzelecka broń palna sklasyfikowana w niniejszej kategorii po przerobieniu jej na broń do strzelania ślepymi nabojami, wystrzeliwania substancji drażniących, innych substancji aktywnych lub nabojów pirotechnicznych albo na broń salutacyjną lub akustyczną.

Broń o cechach opisanych w punktach od 6 o 9 uznana ma być za broń szczególnie niebezpieczną, bez możliwości uzyskania na nią pozwolenia na broń. Projektowana ustawa nie przewiduje żadnych wyjątków w tym przedmiocie, chociaż dyrektywa unijna wiele wyjątków wprowadza (patrz poniżej art. 6 dyrektywy). (czyt. wpis pt. W 100 rocznicę niepodległości rząd PiS przystępuje do rozbrajania Polaków i konfiskaty broni – 100 lat temu to myśmy rozbrajali Niemców…)

W art. 18 ustawy o broni i amunicji, który reguluje przesłanki cofnięcia pozwolenia na broń, w ustępie pierwszym dodany ma być punkt 5 co sprawi, że przepis będzie miał brzmienie:

Właściwy organ Policji cofa pozwolenie na broń, jeżeli osoba, której takie pozwolenie wydano: posiada mechanizmy ładujące do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, który to mechanizm może pomieścić ponad 20 nabojów, a w przypadku długiej broni palnej – ponad 10 nabojów.

W ustawie znajdują się przepisy przejściowe, a pośród nich art. 156 ust. 5, który ma otrzymać brzmienie:

Osoby posiadające pozwolenie na broń, które w dniu wejścia w życie ustawy nowej posiadały mechanizmy ładujące, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 135 w brzmieniu nadanym ustawą nową, zobowiązane są w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy nowej zwrócić te mechanizmy do organu właściwego do wydania pozwolenia na broń.

Czym jest mechanizm ładujący tego do końca nie wiadomo co oznacza, że będzie pod tym hasłem kryło się wszystko co będą chciały organy policji. Moim zdaniem będą się w tym pojęciu mieściły przede wszystkim magazynki do pistoletów i karabinków o pojemności wskazanej w załączniku.

 

Unijna dyrektywa w sprawie kontroli nabywania i posiadania broni

Zgodnie z art. 5 ust 3 dyrektywy:

Państwa członkowskie zapewniają, aby pozwolenie na nabycie oraz pozwolenie na posiadanie broni palnej sklasyfikowanej w kategorii B zostało cofnięte, jeżeli stwierdzono, że osoba, której wydano pozwolenie, znajduje się w posiadaniu mechanizmu ładującego, który można dołączyć do samopowtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu lub do powtarzalnej broni palnej centralnego zapłonu, który to mechanizm:

a) może pomieścić ponad 20 nabojów; lub

b) w przypadku długiej broni palnej – może pomieścić ponad 10 nabojów,

chyba że osobie tej wydano pozwolenie na podstawie art. 6 lub pozwolenie, które zostało potwierdzone, odnowione lub przedłużone na podstawie art. 7 ust. 4a.

Artykuł 6 dyrektywy ma brzmienie:

1Bez uszczerbku art. 2 ust. 2, państwa członkowskie podejmują wszelkie właściwe środki, aby zakazać nabywania i posiadania broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A. Państwa członkowskie zapewniają, aby ta broń palna, istotne komponenty i amunicja, które w sposób niezgodny z prawem znajdują się w posiadaniu z naruszeniem tego zakazu, zostały skonfiskowane.

2.  W celu ochrony bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, żeglugi handlowej, konwojów wysokiej wartości oraz ważnych obiektów, a także w celach obrony narodowej, celach edukacyjnych, kulturowych, badawczych i historycznych, oraz bez uszczerbku dla ust. 1, właściwe organy krajowe mogą wydawać, w indywidualnych, wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach, pozwolenia na broń palną, istotne komponenty i amunicję sklasyfikowane w kategorii A, jeżeli nie jest to sprzeczne z bezpieczeństwem publicznym lub porządkiem publicznym.

3.  Państwa członkowskie mogą w szczególnych indywidualnych, wyjątkowych i należycie uzasadnionych przypadkach zadecydować o wydawaniu kolekcjonerom pozwoleń na nabycie i posiadanie broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków w zakresie bezpieczeństwa, w tym wykazania przed właściwymi organami krajowymi, że podjęto środki w celu wyeliminowania wszelkich zagrożeń dla bezpieczeństwa publicznego lub porządku publicznego oraz że dana broń palna, dane istotne komponenty i dana amunicja są przechowywane w sposób zapewniający poziom bezpieczeństwa proporcjonalny do zagrożeń związanych z nieuprawnionym dostępem do takich przedmiotów.

Państwa członkowskie zapewniają, aby kolekcjonerów, którym wydano pozwolenia zgodnie z akapitem pierwszym niniejszego ustępu, można było zidentyfikować w systemie rejestracji danych, o którym mowa w art. 4. Tacy uprawnieni kolekcjonerzy są zobowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej wszelką posiadaną przez nich broń palną sklasyfikowaną w kategorii A oraz zapewnienia właściwym organom krajowym dostępu do tej ewidencji. Państwa członkowskie ustanawiają odpowiedni system monitorowania w odniesieniu do takich uprawnionych kolekcjonerów, biorąc pod uwagę wszystkie istotne czynniki.

4.  Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia sprzedawcom lub pośrednikom, w ramach ich działalności zawodowej, na nabycie, wytwarzanie, pozbawianie cech użytkowych, naprawę, dostawę, transfer i posiadanie broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków w zakresie bezpieczeństwa.

5.  Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia muzeom na nabycie i posiadanie broni palnej, istotnych komponentów i amunicji sklasyfikowanych w kategorii A, pod warunkiem spełnienia rygorystycznych warunków w zakresie bezpieczeństwa.

6.  Państwa członkowskie mogą wydawać pozwolenia strzelcom sportowym na nabycie i posiadanie samopowtarzalnej broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 lub 7, pod warunkiem spełnienia następujących warunków:

a) zadowalający wynik oceny odpowiednich informacji uzyskanych w wyniku stosowania art. 5 ust. 2;
b) dostarczenie dowodu, że dany strzelec sportowy aktywnie przygotowuje się do zawodów lub uczestniczy w zawodach strzeleckich uznawanych przez uznaną urzędowo organizację strzelectwa sportowego danego państwa członkowskiego lub przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego; oraz

c) przedstawienie zaświadczenia z uznanej urzędowo organizacji strzelectwa sportowego, potwierdzające, że:

(i) strzelec sportowy jest członkiem klubu strzeleckiego i regularnie uprawia w nim strzelectwo sportowe co najmniej od 12 miesięcy; oraz
(ii) dana broń palna wypełnia specyfikacje wymagane dla dyscypliny strzeleckiej uznanej przez ustanowioną na szczeblu międzynarodowym i uznaną urzędowo federację strzelectwa sportowego.

W odniesieniu do broni palnej sklasyfikowanej w kategorii A pkt 6 państwa członkowskie, które stosują system wojskowy oparty na poborze powszechnym i w których przez 50 ostatnich lat obowiązywał system transferu wojskowej broni palnej na rzecz osób opuszczających armię po wypełnieniu obowiązku wojskowego, mogą wydawać takim osobom, jako strzelcom sportowym, pozwolenia na zatrzymanie jednej jednostki broni palnej używanej w trakcie obowiązkowej służby wojskowej. Odpowiedni organ publiczny przekształca tę broń palną w samopowtarzalną broń palną i okresowo sprawdza, czy osoby posługujące się taką bronią palną nie stanowią zagrożenia dla bezpieczeństwa publicznego. Zastosowanie mają przepisy akapitu pierwszego lit. a), b) i c).

7.  Pozwolenia wydane na podstawie niniejszego artykułu podlegają okresowemu przeglądowi w odstępach nieprzekraczających pięciu lat.

Artykuł 7 ustęp 4a dyrektywy ma brzmienie:

Państwa członkowskie mogą podjąć decyzję o potwierdzeniu, odnowieniu lub przedłużeniu pozwoleń na samopowtarzalną broń palną sklasyfikowaną w kategorii A pkt 6, 7 lub 8 w odniesieniu do broni palnej, która była sklasyfikowana w kategorii B, oraz nabytą w sposób zgodny z prawem i zarejestrowaną przed dniem 13 czerwca 2017 r., z zastrzeżeniem pozostałych warunków określonych w niniejszej dyrektywie. Ponadto państwa członkowskie mogą zezwolić na nabycie takiej broni palnej przez inne osoby uprawnione przez państwa członkowskie zgodnie z niniejszą dyrektywą, zmienioną dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/853.

Jak wynika z tych przepisów jest wiele możliwości zapewnienia tego, aby posiadacze pozwoleń na broń, zasilaną magazynkami o określonej w dyrektywie pojemności, mogli te magazynki posiadać. Zasadniczy wyjątek to pozwolenie sportowe, które przecież ma być zachowane w niezmienionym kształcie, łącznie z koniecznością posiadania licencji PZSS.

 

Konstytucja RP

Zgodnie z art 21 ust. 2 Konstytucji z 1997 roku Wywłaszczenie jest dopuszczalne jedynie wówczas, gdy jest dokonywane na cele publiczne i za słusznym odszkodowaniem.

Artykuł 21 ust. 2 posługuje się terminem wywłaszczenie bez jednoczesnego sprecyzowania tego pojęcia. Pojęcie wywłaszczenia zawarte w art. 21 ust. 2 winno być rozumiane szeroko, a mianowicie jako wszelkie pozbawienie własności bez względu na formę. Pozwala to na stwierdzenie, że wywłaszczeniem w znaczeniu konstytucyjnym jest każde przymusowe odjęcie własności na cel publiczny. Konstytucyjne pojęcie wywłaszczenia odnieść należy do każdego przymusowego odjęcia własności, bez względu na jego formę. Za wywłaszczenie uznawać też należy odjęcie własności, dokonane mocą ustawy, odnoszącej się do abstrakcyjnie określonego kręgu podmiotów. (wyrok z 14 marca 2000 r. P 5/99).

Formalną przesłanką dopuszczalności wywłaszczenia jest oparcie go na podstawie ustawowej. Wszelkie ograniczenia własności mogą następować tylko w drodze ustawy. Dopuszcza też oparcie wywłaszczenia tylko na wyraźnym przyzwoleniu ustawy, tzn. gdy z przepisu ustawy expressis verbis wynika, że dla realizacji określonego celu publicznego może nastąpić wywłaszczenie. Materialną przesłanką dopuszczalności wywłaszczenia jest powiązanie odjęcia własności z celami publicznymi. Interes czy cel publiczny mogą być ujmowane wyłącznie w sensie opisowym jako najwłaściwsze rozwiązanie dla danej, konkretnej sytuacji społecznej przy uwzględnianiu powszechnie w społeczeństwie akceptowanych wartości oraz bieżących uwarunkowań gospodarczych i politycznych. Dodatkową przesłanką dopuszczalności wywłaszczenia jest niezbędność jego dokonania. Artykuł 21 ust. 2 Konstytucji nie formułuje tego w sposób wyraźny, ale skoro posługuje się określeniem „jedynie wówczas”, to kryje to w sobie przeświadczenie o wyjątkowości tej ingerencji we własność prywatną. Artykuł 21 ust. 2 Konstytucji uzależnia dopuszczalność wywłaszczenia od spełnienia przesłanki słusznego odszkodowania. Pojęcie słusznego odszkodowania odnosi się do jego wymiaru. Innymi słowy, wypłacone odszkodowanie powinno umożliwić odtworzenie rzeczy przejętej na cele publiczne. Słusznym odszkodowaniem może być, w zasadzie, tylko pełne odszkodowanie.

 

Wnioski

Projektowana zmiana ustawy o broni i amunicji przewiduje, że każdy kto posiada magazynek o pojemności powyżej 10 nabojów (w przypadku karabinków centralnego zapłonu) i powyżej 20 nabojów (w przypadku pistoletów centralnego zapłonu), musi w terminie 90 dni od dnia wejścia w życie ustawy zwrócić go bez jakiegokolwiek odszkodowania na policję/żandarmerię wojskową, o ile posiada pozwolenie na broń. Nie wiadomo dlaczego ustawa posługuje się słowem zwrócić. To by sugerowało, że organy te magazynki dały, a przecież to kłamstwo.

Ustawa przewiduje, że zwrot magazynków następuje obligatoryjnie bez innej możliwości pozbycia się ich własności. Sankcją za niezwrócenie magazynków jest cofnięcie pozwolenia na broń palną. Ustawa nie przewiduje, że zwrot ma nastąpić odpłatnie. Może właśnie z tego powodu używa się słowa zwrócić.

Gdyby napisano prawdę, że chodzi o przymusowe odebranie magazynków (wywłaszczenie/konfiskatę), trzeba by było napisać coś o słusznym odszkodowaniu. Kategoryczne brzmienie przepisu wyklucza możliwość sprzedaży magazynków, po dniu wejścia w życie ustawy, przez osobę posiadającą pozwolenie na broń. Do dnia wejścia w życie przepisów zbycie magazynków osobie, która nie posiada pozwolenia na broń jest oczywiście zgodna z prawem. Żaden przepis ustawy nie zabrania i zabraniał nie będzie posiadania magazynków, o pojemności jak wyżej, osobom nieposiadającym pozwolenia na broń.

Z tego wynika, że projektowana regulacja jest znacznie bardziej restrykcyjna niż dopuszcza to kagańcowa unijna dyrektywa. Dyrektywa przewiduje szereg wyjątków co do możliwości posiadania magazynków o pojemności jak powyżej, oraz pozwoleń na broń kategorii A. Projektowana ustawa ani jednego wyjątku nie przewiduje.

 

Podsumowanie

Cóż więcej można powiedzieć w podsumowaniu? Urzędnicy i politycy PiS, lekceważąc Konstytucję, prawo własności, możliwość wprowadzenia przeróżnych wyjątków, aby Polacy mogli posiadać broń, piszą prawo znacznie gorsze niż dyrektywa. Przy okazji tego prawa chcą nas wywłaszczyć z majątku. Może to nie jest wielka sprawa zabrać komuś magazynek czy magazynki, ale przecież są magazynki, które kosztują i po kilkaset złotych. Wielu z nas może być narażonych na poważne finansowe straty.

Pomijam zupełnie dyscypliny sportowe, które przy pomocy tych przepisów znikną z Polski. Nie będzie można posiadać magazynków karabinowych powyżej 10 nabojów, strzelectwo dynamiczne będzie przechodziło kłopoty.

Dlaczego oni to robią? Pewnie z tego powodu, że mają mentalność kapo. Pan komisarz każde ograniczyć prawa Polaka, polski urzędnik i polityk kapo robi to w dwójnasób surowo.

Może też jest tak, że oni niewiele rozumieją z przepisów unijnej dyrektywy i nie potrafią tego przełożyć na przepisy ustawy. To jest też prawdopodobne i sugerują to zapisy uzasadnienia do projektu. W uzasadnieniu jest takie stwierdzenie:

Mając na względzie, że Dyrektywa 2017/853 nakłada obowiązek okresowego przeglądu pozwoleń w odstępach nieprzekraczających 5 lat, podjęto decyzję o okresowych orzeczeniach lekarskich i psychologicznych dla wszystkich posiadaczy pozwoleń na broń (projektowany art. 15 ust. 4 ustawy o broni i amunicji.

Dyrektywa przewiduje przegląd pozwoleń na broń, ale tylko w zakresie pozwoleń na broń kategorii A i stanowi o tym ust. 7 artykułu 6 dyrektywy. Polscy urzędnicy wykluczając w projekcie zmian ustawy o broni i amunicji możliwość posiadania pozwoleń o jakich satynowi art. 6, wprowadzają przegląd pozwoleń wszystkich innych. Ręce opadają…

Darowizny jakie otrzymuje Fundacja Trybun.org.pl, są przeznaczane na opłacanie serwisu PAP, ukształtowały się na takim poziomie, że jest niebezpieczeństwo, że zbraknie Fundacji pieniędzy na abonament PAP. Proszę abyście brali to pod uwagę przy gospodarowaniu waszymi pieniędzmi. Przez ponad rok utrzymuję dostęp do serwisu PAP za wasze pieniądze. Przez ten czas moje wpisy dotarły do kilkuset tysięcy odbiorców i ilość osób wchodzących na bloga wzrasta.

W 100 rocznicę niepodległości rząd PiS przystępuje do rozbrajania Polaków i konfiskaty broni – 100 lat temu to myśmy rozbrajali Niemców…