Policyjna kontrola warunków przechowywania broni przez osoby fizyczne.

Tematyka ostatnio dość często poruszana na Trybunie, a to za sprawą wzmożonych kontroli w województwie małopolskim. O tym fakcie zawiadamiałem we wpisie Wzmożone kontrole warunków przechowywania broni w Województwie Małopolskim, a temat skomentował Rafał Kawalec. Dzisiaj znowu o kontroli, ale z nieco innej perspektywy. Dzisiaj kilka słów o przepisach prawa oraz o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli. Okazuje się, że bardzo ciekawe informacje na temat kontroli warunków przechowywania broni przez osoby fizyczne, znajdują się w oficjalnych i publicznie dostępnych dokumentach pokontrolnych NIK.

Zgodnie z art. 27 ust. 1 ustawy o broni i amunicji Właściwe organy Policji, a w stosunku do żołnierzy zawodowych – właściwe organy wojskowe, są uprawnione do kontroli wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy przez osoby oraz podmioty, o których mowa w art. 29 ust. 1. W art. 9 ust. 5 ustawa o broni i amunicji definiuje co oznacza pojęcie właściwe organy. Zgodnie z tym przepisem: Ilekroć w dalszych przepisach ustawy jest mowa o właściwych organach Policji, należy przez to rozumieć organy właściwe do wydawania pozwoleń na broń lub karty rejestracyjnej broni, o których mowa w ust. 1-4. W zakresie pozwolenia na broń palną właściwym organem jest komendant wojewódzki/stołeczny Policji, a w przypadku żołnierzy zawodowych komendant oddziału Żandarmerii Wojskowej (art. 9 ust.1 ustawy o broni i amunicji).

Art. 27 jest zatem podstawą do wykonywania kontroli warunków przechowywania warunków przechowywania broni przez osoby fizyczne. Kontrola warunków przechowywania broni na podstawie art. 27 jest czynnością administracyjną techniczną, zbliżoną do kontroli drogowej. Nie jest z procesowym przeszukaniem, ani żadnym innym przeszukaniem. Słuszny wydaje się wniosek, że nie jest również inwentaryzacją np. ilości posiadanej amunicji. O procederze liczenia i spisywania amunicji informują czasami posiadacze broni. W ramach kontroli możliwe jest sprawdzenie wykonywania obowiązków wynikających z przepisów ustawy. Ustawa o broni i amunicji nie przewiduje limitów posiadanej amunicji, a zatem ilość amunicji taka czy inna nie jest nigdy obowiązkiem wynikającym z ustawy.

Okazuje się, że kontrole warunków przechowywania broni przez osoby fizyczne są bardzo często wykonywane z naruszeniem prawa. Naruszenie prawa polega na zlecaniu kontroli funkcjonariuszom podległych komendzie wojewódzkiej/stołecznej Policji jednostek policji. W praktyce kontrole wykonują dzielnicowi. Ostatnie wzmożone kontrole na terenie województwa małopolskiego są powtórzeniem ustalonych przez NIK nieprawidłowości w wykonywaniu kontroli warunków przechowywania broni. Ale co tam prawo, wola ustawodawcy, reglamentacyjny duch ustawy jest dla Policji przecież ważniejszy!

Dokumenty pokontrolne NIK zawierają w tym zakresie bardzo ciekawe informacje. W dokumencie będącym prezentacją wyników kontroli, problem opisany został w sposób następujący (s. 14 dokumentu prezentującego wyniki kontroli):

nik1

 

Następnie uszczegóławiając informacje, NIK wskazuje (s. 42 dokumentu prezentującego wyniki kontroli, przedstawiam fragmenty dotyczące wyłącznie osób fizycznych):

nik2

(s. 43 dokumentu prezentującego wyniki kontroli, przedstawiam fragmenty dotyczące wyłącznie osób fizycznych):

nik3

W tym ostatnim fragmencie znajduje się najlepsze podsumowanie, a zarazem kolejny ważny dowód na to, jak bardzo konieczna jest wymiana ustawy o broni i amunicji na nowy akt prawny. Aktualna ustawa jest tak zła, że wręcz wymusza dla zachowania zdrowego rozsądku, do naruszeń prawa. Takiego stanu żadna władza akceptować nie powinna.

Zaprezentowane wyniki kontroli przez Najwyższą Izbę Kontroli obejmują również dostęp do wystąpień pokontrolnych, skierowanych do komend wojewódzkich Policji w Gdańsku, Krakowie, Poznaniu, Szczecinie, Radomiu oraz do KSP w Warszawie. W wystąpieniach pokontrolnych znajdują się również bardzo ciekawe informacji dotyczące omawianej problematyki.

Zapraszam do szczegółowej lektury. Przedstawiam fragmenty wystąpień pokontrolnych, w zakresie dotyczącym kontroli warunków przechowywania broni przez osoby fizyczne. Pełne wystąpienia pokontrolne dostępne są na stronie Najwyższej Izby Kontroli.

Aby zapoznać się w fragmentem wystąpienia pokontrolnego kliknij na podświetlony tekst:

Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Gdańsku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku. 

Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Krakowie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Poznaniu do Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu.

Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Szczecinie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie.

Wystąpienie pokontrolne Delegatury NIK w Warszawie do Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu.

Wystąpienie pokontrolne NIK Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego do Komendy Stołecznej Policji w Warszawie.

 

Uważna lektura wystąpień pokontrolnych prowadzi do wniosku, że kontrola warunków przechowywania broni jest iluzoryczna. Czy to źle, czy dobrze? Każdy wnioski ma własne. Prawda jest taka, że mamy wciąż bardzo restrykcyjną ustawę, zarazem dziurawą i złą jak tylko zły może być akt prawny. Moim zdaniem wyniki kontroli rzucają pewne światło na przyczyny dla których KGP stawia tak stanowczy opór przed zmianą prawa. Moim zdaniem KGP doskonale zdaje sobie sprawę z wadliwości działania ustawy. Zapewne przyczyną tego stanowczego oporu jest obawa przed utratą kontroli nad procesem wydawania pozwoleń na broń. Wraz z uzyskaniem pozwolenia na broń, w ogromnej większości przypadków władza państwowa traci kontrolę nad stanem posiadania broni. Tak naprawdę nie istnieje kontrola przechowywania broni. Ustawa jest zła i zupełnie nie umożliwia dostosowania się policji do rozwoju ilości posiadaczy broni.

Moim powyższe dokumenty nakazują natychmiastową zmianę prawa. Władza państwa nie powinna stawiać przeszkód w uzyskaniu prawa posiadania broni przez praworządnych i zdrowych psychicznie Polakiem, a jednocześnie powinna sprawować elementarny nadzór  nad stanem posiadania broni. Projekt, który promuje Ruch Obywatelski Miłośników Broni, właśnie taki system zapewnia.

 

Pełna treść wystąpień pokontrolnych:

 

Gdańsk

Download (PDF, 12,03MB)

Kraków

Download (PDF, 428KB)

Poznań

Download (PDF, 526KB)

Szczecin

Download (PDF, 320KB)

Radom

Download (PDF, 513KB)

Warszawa

Download (PDF, 6MB)